DGFP Gorj/ 17 mai, ultima zi pentru depunerea Declaraţiei 200

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj anun?? contribuabilii – persoane fizice c? 17 mai 2010 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2009.

Formularul 200 se completeaz? de c?tre contribuabilii persoane fizice care ob?in venituri din: activit??i independente (activit??i comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectual?), din cedarea folosin?ei bunurilor (închirieri, arend?), din activit??i agricole (de felul cultiv?rii florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din opera?iuni de valut? la termen ?i din transferul titlurilor de valoare (ac?iuni).

Formularul 200 poate fi desc?rcat de pe site-ul ANAF – Declara?ie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro /Asisten?? contribuabili/Toate formularele, cu explica?ii sau poate fi ob?inut direct de la sediul administra?iilor financiare.

Declara?iile de venit pot fi depuse de c?tre contribuabili :

direct la sediul administra?iei financiare (registratura organului fiscal) de care apar?in la oficiul po?tal, prin scrisoare recomandat?;on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declara?iei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie s? de?in? certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acredita?i în condi?iile Legii nr.455/2001 privind semn?tura electronic? ?i s? se înregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declara?ii on-line”, prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? (http://www.anaf.ro).

În ceea ce prive?te completarea corect? a formularului, contribuabilii pot solicita asisten?? la sediile administra?iilor financiare sau pot accesa site-ul ANAF, unde pe prima pagin? / Acas? / la sec?iunea Contribuabili, a fost introdus un ghid electronic(prezentare Power Point) „Cum complet?m declara?ia de venit”.

Termenul limit? de depunere a declara?iilor de venit a fost prelungit pân? la data de 17 mai 2010, întrucât termenul legal de 15 mai 2010 este într-o zi nelucr?toare.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

12.05.2010. 12:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password