DGFP Gorj/14 august termen pt depunerea raportarilor cantabile la 30.06.2009

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare ?i forma de proprietate, au obliga?ia s? întocmeasc? ?i s? depun? raport?rile contabile la 30 iunie 2009 la Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj.
Persoanele juridice care nu au desf??urat activitate de la data înfiin??rii pân? la 30 iunie 2009 nu întocmesc raport?ri contabile, urmând s? depun? o declara?ie pe propria r?spundere la unit??ile teritoriale ale Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, care s? cuprind? toate datele de identificare a entit??ii.
O declara?ie similar? vor depune ?i persoanele juridice care se afl? în curs de lichidare, potrivit legii.
Raport?rile contabile la 30 iunie 2009, precum ?i declara?iile operatorilor economici care nu au desf??urat activitate sau se afl? în curs de lichidare se vor depune pân? cel mai târziu la 14 august 2009.
Formatul electronic al raport?rilor contabile la 30 iunie 2009, con?inând formularistica necesar? ?i programul de verificare, cu documenta?ia de utilizare aferent?, se ob?ine prin folosirea programului de asisten?? elaborat de Ministerul Finan?elor Publice si pus la dispozi?ia operatorilor economici, gratuit, de unit??ile fiscale teritoriale sau poate fi desc?rcat de pe serverul de web al Ministerului Finan?elor Publice , la adresa www.mfinante.ro .
Sanc?iuni:Nedepunerea raport?rilor contabile sau a declara?iilor se sanc?ioneaz? cu amend? contraven?ional?(conform art. 42 din Legea contabilit??ii nr.82/1991 republicat?) cuprins? între:
• 1.000 lei- 3.000 lei -dac? perioada de întârziere este cuprins? între 15-30 zile lucr?toare;
• 1.500 lei- 4.500 lei -dac? perioada de întârziere dep??e?te 30 zile lucr?toare..

DIRECTOR COORDONATOR,
Ion CUP?

11.08.2009. 21:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password