Declaraţiile ministrului Tabără privind supraproducţia de cereale au dus la ieftinirea grâului

Bucure?ti, 17 octombrie 2011

Federa?ia Na?ional? a Produc?torilor Agricoli din România – FNPAR solicit? ministrului Agriculturii, domnul Valeriu Tab?r?, s? nu mai fac? declara?ii publice cu privire la supraproduc?ia de cereale întrucât acestea au avut repercusiuni asupra pre?urilor materiilor prime ?i au produs prejudicii fermierilor.
„Declara?iile domnului ministru Valeriu Tab?r? cu privire la supraproduc?ia de cereale de anul acesta au dus la o sc?dere a pre?ului grâului cu 15%-20%. Tot din pricina acestor declara?ii privind produc?iile record pre?ul porumbului a sc?zut de la 0,72 lei/kg, la 0,59 lei-0,60 lei/kg, iar la floarea soarelui sc?derea a fost de la 1,65 lei/kg la 1,20 lei/kg”, a declarat Viorel Matei, pre?edintele FNPAR.
FNPAR îi solicit? ministrului Agriculturii ca, în bugetul pentru anul viitor, una dintre priorit??i s? fie depozitarea, întrucât, în lipsa spa?iilor de depozitare, produc?iile agricole au de suferit la capitolul calitate.
„Aproximativ 40%-50% din produc?ia agricol? este depozitat? în spa?ii inadecvate, f?r? ventila?ie, iar calitatea cerealelor are de suferit. Solicit?m domnului ministrului al Agriculturii ca în bugetul pentru anul 2012 o prioritate s? fie depozitarea, iar proiectele ?i programele pentru acest domeniu s? primeasc? un punctaj mai mare la finan?are”, a precizat Viorel Matei.
Privind pia?a funciar?, FNPAR consider? c? una dintre principalele probleme în domeniul comas?rii terenurilor o constituie tarifele notariale care sunt la un nivel insuportabil pentru mul?i dintre fermieri.

„Costurile cu actele necesare pentru realizarea unei tranzac?ii de acest gen au ajuns la 110-120 euro la hectar. Solicit?m institu?iilor statului s? adopte m?surile necesare pentru sc?derea taxelor, c?ci altfel pia?a funciar? risc? s? intre într-un blocaj”, a men?ionat Viorel Matei.
Pentru sprijinirea ?i modernizarea domeniului agricol, FNPAR consider? c? este necesar? adoptarea unei legi a creditului pentru investi?ii. Prin aceast? lege statul ar urma s? subven?ioneze dobânzile la creditele luate de fermieri pentru investi?ii – dobânzi care sunt insuportabile la ora actual?, ele dep??ind, în unele cazuri, pragul de 20%.
Privind problema secetei, FNPAR cere Guvernului s? realizeze un Program na?ional privind domeniul iriga?iilor ?i propune ca solu?ie sprijinirea autorit??ilor locale, de c?tre ministerul Administra?iei ?i Internelor ?i ministrul Mediului ?i P?durilor, pentru înfiin?area de perdele forestiere de protec?ie, pentru refacerea micro-climatelor.

Despre F.N.P.A.R.
F.N.P.A.R – a luat fiin?a ca o concretizare a interesului general al asocia?iilor patronale, cooperativelor, sindicatelor investitorilor ?i asocia?iilor agricole de ramur?, privind necesitatea apari?iei unei federa?ii, la nivel na?ional, care s? adune ?i s? reprezinte sub sigla sa interesele generale ale reprezentan?ilor sectorului agricol din România, la nivelul Uniunii Europene, respectiv în cadrul COPA-COGECA-GEOPA.
Contact – Pre?edinte Viorel MATEI – 0723.633.802

17.10.2011. 12:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password