Declaratie politica Ion Ruset

Evolu?ia demografic? ?i viitorul popula?iei României

Stima?i colegi,
România se afl? în al dou?zecilea an de sc?dere a num?rului popula?iei ?i, din p?cate, nu exis? niciun temei pentru a putea întrevedea o stopare a acestui declin în anii urm?tori. Dimpotriv?, durata tendin?ei descendente ?i caracteristicile întregii construc?ii demografice sunt argumente pentru continuarea declinului. Sc?derea num?rului popula?iei poate fi rezultatul, distinct ori cumulat, al mai multor mecanisme: o migra?ie extern? negativ? mai mare decât cre?terea natural?; o cre?tere a mortalit??ii ?i situarea ei la un nivel superior celui al natalit??ii; o sc?dere a natalit??ii ?i men?inerea ei la un nivel inferior celui al mortalit??ii. Dup? 1989, în România, au avut loc toate cele trei mi?c?ri, iar în aceste condi?ii, scenariile, elaborate fie de organisme interna?ionale, fie de exper?i locali, sunt cât se poate de pesimiste: dup? sc?derea cu aproape dou? milioane de locuitori înregistrat? dup? Revolu?ie, popula?ia ar putea ajunge undeva între 13,3 milioane de locuitori, conform BERD, ?i 16-17 milioane de locuitori, în studii întocmite de Uniunea European?, Banca Mondial? sau ONU, pân? în anul 2050. Într-o atare situa?ie, nevoia unei strategii na?ionale în domeniul demografic având drept obiectiv redresarea natalit??ii ar trebui s? constituie o prioritate na?ional? în ?ara noastr?, deoarece popula?ia reprezint? elementul central în definirea ?i structurarea oric?rei strategii pentru o dezvoltare socio-economic? durabil?.
În elaborarea unei astfel de strategii rolul major revine clasei politice. Responsabilitatea ei este enorm? pentru c? în joc este viitorul acestei ??ri. Nu se pune problema realiz?rii unui optim demografic, ci redresarea unei situa?ii grave ?i evitarea derapajului demografic, a depopul?rii masive a ??rii, cu toate pericolele pe care le poate atrage pe termen foarte lung. Amânarea lu?rii deciziilor nu face decât s? adânceasc? criza demografic?, s? îndep?rteze ?i mai mult orizontul unei posibile redres?ri ?i s? majoreze exponen?ial costurile unei interven?ii împinse într-un viitor necunoscut.
Una dintre cele mai vizibile ?i importante consecin?e ale evolu?iei demografice nefavorabile o reprezint? îmb?trânirea popula?iei. Persoanele vârstnice sunt o categorie predominant inactiv? economic, iar resursele necesare între?inerii acestei po¬pula?ii sunt produse de popula?ia activ? economic.
Aceast? tendin?? are un profund impact asupra tuturor genera?iilor ?i asupra celei mai mari p?r?i din domeniile de activitate economic? ?i social?: pia?a muncii, protec?ia social?, educa?ie, cultur?, politic?. Schimb?rile demografice au efecte asupra vie?ii cotidiene a cet??enilor, a raportului între genera?ii, a modului de via??, determinând un num?r important de probleme: costul pensiilor, strategiile în domeniul educa?iei ?i form?rii, transport, îngrijiri medicale, infrastructuri publice specifice, reforme fiscale, reforme structurale, cheltuieli publice.
În momentul de fa??, România are o structur? pe vârste deteriorat? care nu mai poate fi ameliorat? pân? în 2020. Deoarece dup? 1990 s-au n?scut genera?ii pu?in numeroase, chiar dac? acest proces ar cre?te imediat ?i s-ar men?ine constant pe urm?torii 10-15 ani, declinul demografic nu va mai putea fi stopat decât în a doua jum?tate a secolului. De aceea, este nevoie de m?suri imediate pentru ca sistemul de asigur?ri sociale, cel medical ?i sistemul de educa?ie s? poat? face fa?? tuturor acestor schimb?ri.
În concluzie, adoptarea unei politici na?ionale în domeniul popula?iei este mai actual? ca niciodat?. Redresarea structurii pe vârste este o urgen?? ?i se poate realiza doar prin m?suri imediate, cu efecte pe termen lung ?i foarte lung. Amânarea lu?rii unor decizii în acest domeniu va conduce la adâncirea crizei demografice ?i la majorarea costurilor interven?iei în viitor.
V? mul?umesc!

Senator PD-L Ru?e? Ion

07.12.2010. 11:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password