DECALOGUL CHOMSKY- citiţi neapărat !


Noam Chomsky (n. 1924) este un reputat lingvist american, profesor emerit la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

În afara mediilor academice, Chomsky este mult mai cunoscut în lumea întreag? pentru activitatea sa politic?, îndeosebi în ceea ce prive?te critica vitriolant? la adresa politicii externe a Statelor Unite, dar ?i a guvernelor altor mari puteri.
Drept care este considerat ?i o personalitate marcant? a stângii politice din Statele Unite.

Noam Chomsky a identificat ?i a explicat, într-o formulare pe în?elesul tuturor, regulile de baz? ale manipul?rii pe care se bazeaz? puterea politic? în criza de legimitate ?i pe care el le nume?te strategii ale diversiunii. Ele au fost sintetizate în ceea ce poate fi numit “Decalogul Chomsky”.

Decalogul Chomsky

1. Poporul
trebuie s? aib? mereu mintea ocupat? cu altceva decât cu problemele lui adev?rate
Pentru aceasta: S? distragi permanent aten?ia de la problemele sociale reale, îndreptând-o c?tre subiecte minore, dar cu mare impact emo?ional.

2. Poporul
trebuie s? perceap? conduc?torii drept salvatori ai na?iunii
Pentru aceasta: Inventeaz? false amenin??ri, ori creeaz? probleme grave, care îngrijoreaz? real ?i angajeaz? opinia public?, iar apoi ofer? solu?iile.
Un exemplu: Favorizeaz? insecuritatea cet??enilor, apoi guvernarea providen?ial? salveaz? na?iunea în temeiul legilor represive cerute de popor, cu pre?ul limit?rii propriilor libert??i democratice.

3. Poporul
trebuie permanent preg?tit pentru mai r?u
Pentru aceasta: Mecanismele propagandei “albe” (oficial?, integral asumat? de guvern), “gri” (par?ial asumat?) ?i “negre” (niciodat? asumat?) trebuie s? promoveze imaginea unui guvern în permamen?? preocupat pentru ameliorarea condi?iilor tot mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare r?u devine suportabil dac? e administrat în por?ii anuale, conform unui program anun?at.

4. Poporul
trebuie s? cread? c? ?i ceea ce guvernele îi preg?tesc spre a trai mai r?u este tot pentru binele s?u
Pentru aceasta: S? ob?ii acordul de moment al poporului pentru m?suri economice dure din viitor. Omul se obi?nuie?te cu ideea ?i înghite tot, dac? e prevenit ?i amânat.

5. Poporul
trebuie s? aib? o gândire care s? nu-i permit? sesizarea leg?turii dintre cauze ?i efecte
Pentru aceasta: S? te adresezi oamenilor ca ?i cum ar avea cu to?ii o gândire infantil?. În felul acesta, îndrep?i mul?imile spre un tip de gândire superficial?, naiv? ?i cu predispozi?ie la intoxic?ri informa?ionale.

6. Poporul
trebuie dezobi?nuit s? problematizeze realitatea ?i s? ac?ioneze sub impulsul emo?iilor
Pentru aceasta: S? faci tot timpul apel la sentimente ?i la reac?ii glandulare, nu la ra?iune. S? încurajezi reac?iile emo?ionale, pentru c? sunt cel mai u?or de manipulat.

7. Poporul
trebuie obi?nuit cu satisfac?ii ieftine, care s?-i ocupe timpul ?i s?-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare
Pentru aceasta: Un sistem de înv???mânt corupt ?i nefunc?ional este instrumentul ideal de a tine cet??enii în ignoran?? ?i a manipula opiniile colective dup? bunul-plac.

8. Poporul
nu trebuie s? aiba acces la mijloace de informare complet?, exact?, corect? ?i obiectiv?
Pentru aceasta: S? încurajezi financiar acele mijloace de comunicare în mas? care îndobitocesc publicul ?i îl ?in legat de emisiuni ?i seriale vulgare, ce trag inteligen?a în jos.

9. Poporului
trebuie s?-i fie indus spiritul turmei
Pentru aceasta: S? stimulezi sentimentul individual de culp?, de fatalitate, de neputin??. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turm? ?i sunt u?or de controlat.

10. Poporul
nu trebuie s? cread? în existen?a strategiilor ?i mijloacelor oficiale de manipulare
Pentru aceasta: S? apelezi la toate cuceririle ?tiin?elor pentru a cunoa?te punctele slabe din psihologia individului ?i a mul?imilor. În acela?i timp, s? discreditezi aceste cuno?tin?e prin mass-media, astfel ca poporul s? nu cread? în mijloacele ?i strategiile statale de manipulare.

10.01.2014. 22:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password