Davidoiu – primul dosar penal, Cristea la al doilea


Nici nu s-a schimbat bine puterea

Fostul director general al Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia, Eugen Davidoiu, fostul director al Complexului Energetic Turceni, Dumitru Cristea ?i directorul general al Regiei Autonome pentru Activit??i Nucleare Drobeta Turnu Severin, Constantin S?ceanu, sunt cerceta?i pentru abuz în serviciu de c?tre DNA.

Vestea a ajuns la opinia public? exact în ziua în care în minerit ?i energie se produceau schimb?rile de ?efi, semn c? e greu s? conduci asemenea unit??i f?r? un dosar sau o anchet?.

Potrivit rechizitoriului prin care fostul ministru al muncii Paul P?curaru ?i Dan Ilie Morega – membru AGA la unit??ile din minerit ?i energie – au fost trimi?i în judecat? pentru corup?ie, procurorii Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie au decis disjungerea (separarea-n.r.) cauzei ?i continuarea cercet?rilor fa?? de cei trei.

Astfel, Eugen Davidoiu, Dumitru Cristea ?i Constantin S?ceanu sunt cerceta?i de procurorii anticorup?ie pentru abuz în serviciu, în leg?tur? cu favorizarea licita?iilor la care a participat societatea SC Intratest SRL care apar?ine lui Mihnea Corneliu P?curaru, fiul fostului ministru al Munci. Procurorii arat?, în documentul citat, c? Mihnea Corneliu P?curaru, în calitate de director general la SC Intratest SRL a participat la licita?iile organizate de Regia Autonom? pentru Activit??i Nucleare Drobeta Turnu Severin, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia ?i SC Complexul Energetic Turceni. “Din materialul probator administrat în cauz?, a rezultat c? SC Intratest S.R.L., cu prilejul organiz?rii acestor licita?ii a fost favorizat? de conducerile societ??ilor mai sus amintite în vederea câ?tig?rii contractelor de achizi?ie public?”, se mai spune în rechizitoriu.

În rechizitoriu se mai arat? c? SC Intratest SRL desf??ura activit??i în domeniul form?rii profesionale de câteva luni. Prin urmare, aceast? societate nu avea experien?? în domeniu iar acest aspect este unul din criteriile de eligibilitate în cadrul unei licita?ii, mai spun procurorii. Fa?? de aceste considerente, spun anchetatorii, rezult? c? sunt indicii de s?vâr?ire a infrac?iunii de abuz în serviciu de c?tre cei trei fo?ti directori generali. Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie va începe, în 17 februarie, judecarea procesului în care fostul ministrul al Muncii Paul P?curaru ?i Dan Ilie Morega sunt acuza?i de fapte de corup?ie.

În 23 decembrie 2008, Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie i-a trimis în judecat? pe Paul P?curaru, ministru al Muncii în perioada 3 aprilie 2007 – 23 septembrie 2008, ?i pe liderul PNL Gorj Dan Ilie Morega, ambii fiind acuza?i de fapte de corup?ie. Potrivit procurorilor, în 3 iunie 2007, Ilie Morega i-ar fi promis lui Paul P?curaru – în acea perioad? ministru al Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse – c? îl va sprijini pe fiul lui s? ob?in? contracte de achizi?ie public? în domeniul form?rii profesionale la Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni ?i Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia, în condi?iile în care ministrul va numi în func?ia de inspector ?ef la Inspectoratul Teritorial de Munc? (ITM) Gorj persoana indicat? de Morega. Referitor la Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni ?i Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia, DNA arat? c? acestea sunt societ??i la care statul este ac?ionar majoritar, Morega fiind membru în Adunarea General? a Ac?ionarilor.

La data la care Morega i-ar fi f?cut promisiunea lui P?curaru, fiul ministrului depusese o ofert? de participare la o licita?ie organizat? de Complexul Energetic Turceni în vederea achizi?ion?rii contractului “Instruire cursuri protec?ia muncii”, în valoare de 45.500 lei, iar ulterior a depus o ofert? pentru a participa la licita?ia organizat? de Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia pentru contractul de achizi?ie public? “Comunicare ?i spirit de echip?” în valoare de 68.000 de lei. Morega i-ar fi promis lui P?curaru, iar acesta din urm? ar fi acceptat, c? îl va sprijini pe fiul acestuia s? ob?in? respectivele contracte.

Ulterior discu?iei pe care au avut-o în 3 iunie 2007, Paul P?curaru, “în vederea materializ?rii promisiunii f?cute de inculpatul Morega”, l-ar fi pus în leg?tur? pe acesta din urm? cu fiul s?u. De asemenea, în 15 iunie 2007, P?curaru a numit în func?ia de inspector ?ef interimar al ITM Gorj, George Romanescu, persoana indicat? de Morega.
În urma acestor în?elegeri, în 13 august 2007, fiul ministrului P?curaru a depus o ofer? de participare la licita?ie ?i la sediul Complexului Energetic Rovinari.

În 24 septembrie 2007, având în vedere calitatea de ministru a lui P?curaru, în temeiul art. 12, art. 16 ?i art. 19 din Legea 115/1999, a fost sesizat pre?edintele României pentru a cere urm?rirea penal? fa?? de demnitar, în leg?tur? cu comiterea infrac?iunii de luare de mit?.

Prin Decizia 270 din 10 martie 2008, Curtea Constitu?ional? a decis c? Ministerul Public – Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie va sesiza Camera Deputa?ilor ?i Senatul, dup? caz, pentru a cere urm?rirea penal? a membrilor ?i fo?tilor membri ai Guvernului, pentru faptele s?vâr?ite în exerci?iul func?iei lor ?i care la data sesiz?rii au ?i calitatea de deputat sau senator.

Astfel, în 14 aprilie 2008, a fost sesizat Senatul pentru a începe urm?rirea penal? împotriva lui P?curaru – ministrul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse ?i senator, pentru luare de mit?. În 26 august 2008, Senatul a cerut urm?rirea penal? a senatorului P?curaru Nicolae Paul Anton, în dosarul 239/P/2007.

Gigi Ciuncanu

14.01.2009. 03:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password