Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial ?

Spre deosebire de OUG nr. 6/2 fe¬bruarie 2011, pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri, de Programul START pot be¬neficia nu numai persoanele juridi¬ce, ci ?i persoanele fizice precizeaz? Casa de avocatur? Coltuc. De ase¬menea, la Programul START aloca?ia financiar? nerambursabil? este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ?i maximum 100.000 de lei pe beneficiar.  
Beneficiari eligibili
La etapa I pot beneficia de Pro¬gram persoanele fizice care înde¬pli¬nesc urm?toarele condi?ii:
a) s? fie cet??eni români;
b) s? nu mai fi beneficiat de finan?are în cadrul acestui Program, nici ca persoan? fizic? ?i nici ca asociat, ac?ionar, administrator într-o societate comercial? care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori;
c) s? aib? studii medii sau superioare.
La etapa a II-a pot beneficia de prevederile Programului societ??ile comerciale (microîntreprinderi, în¬tre¬prinderi mici ?i mijlocii) care în¬de¬pli¬nesc cumulativ urm?toarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societ??ile co¬merciale;
b) fac parte din categoria IMM: au pân? la 249 de angaja?i ?i reali¬zea¬z? o cifr? de afaceri anual? net? de pân? la 50 de milioane de euro sau de?in active totale de pân? la 43 de milioane de euro, echivalent în lei;
c) au capital social integral privat ?i sunt persoane juridice române;
d) nu au beneficiat de aloca?ie financiar? nerambursabil? în cadrul Programului ?i nu au asocia?i, ac?io¬nari sau administratori care de?in sau au de?inut calitatea de asocia?i/ ac¬?ionari/administratori ai altor so¬ciet??i comerciale care au beneficiat de aloca?ie financiar? nerambur¬sa¬bil? în cadrul Programului START în anii anteriori;
e) administratorul societ??ii are cel pu?in studii medii definitivate;
f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comer?ului la data complet?rii online a formularului de preselec?ie la etapa a II-a ?i au ca obiect de activitate cel pu?in un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care acceseaz?;
g) nu au datorii la bugetul gene¬ral consolidat ?i la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât ?i pentru toate punctele de lucru;
h) nu se afl? în stare de dizol¬va¬re, reorganizare judiciar?, lichidare, insolven??, faliment sau suspendare temporar? a activit??ii;
i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor di¬rectoare privind ajutorul de stat pentru salvarea ?i restructurarea firme¬lor în dificultate”, publicate în Jur¬nalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
j) nu au fost subiectul unei de¬ci¬zii a Comisiei Europene de recupe¬ra¬re a unui ajutor de stat sau, în ca¬zul în care au f?cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat? ?i crean?a integral recuperat?.
Ce se finan?eaz?
Obiectul finan??rii trebuie s? se în¬cadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) Echipamente tehnologice (ma¬?ini, utilaje ?i instala?ii de lucru – in¬clu¬siv software-ul aferent);
b) Aparate ?i instala?ii de m?¬sur?, control ?i reglare;
c) Mijloace de transport necesare desf??ur?rii activit??ii/activit??ilor pe care s-a accesat programul;
d) Licen?e, brevete, m?rci, francize, etichetare ecologic?, software;
e) Achizi?ionarea de echipamen¬te IT (unitate central?, server, monitor, imprimant?/copiator /multi¬fun¬c¬¬?ional?, inclusiv sisteme portabile, licen?e necesare desf??ur?rii activi¬t??ii, sisteme audio-video etc.);
f) Achizi?ionarea de spa?ii de lu¬cru, spa?ii de produc?ie ?i spa?ii pentru prest?ri servicii ?i comer? (cl?¬diri, hale de produc?ie, spa?ii amenajate pentru activit??i de prest?ri servicii ?i comer?, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s? aib? destina?ie locativ?;
g) Achizi?ionarea de bunuri pre¬v?zute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatur? birotic? ?i 3.3 sisteme de protec?ie a valorilor umane ?i ma¬teriale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului pri¬vind clasificarea ?i duratele normale de func?ionare a mijloacelor fixe;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activit??ii solicitantului ?i a produselor sau serviciilor promovate. Se consider? cheltuial? eli¬gibil? ?i taxa de achizi?ionare a do¬meniului Internet, precum ?i achizi¬?io¬na¬rea softului pentru comer?ul online;
i) Achizi?ionarea de instala?ii/ echi¬pamente specifice în scopul ob?i¬nerii unei economii de energie, pre¬cum ?i sisteme care utilizeaz? sur¬se regenerabile de energie pentru eficientizarea activit??ilor pentru care a solicitat finan?are;
j) Promovarea online a activi¬t?¬?ilor societ??ii comerciale, elabora¬rea ?i produc?ia de materiale tip?rite de promovare a activit??ilor des¬f?¬?u¬rate de societate, pe suport hârtie ?i pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
k) Consultan?? pentru întocmi¬rea documenta?iei în vederea ob¬?i¬nerii finan??rii în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).
Depunerea solicit?rilor
Data înscrierii în etapa I a Progra¬mului va fi afi?at? pe site-ul Agen¬?iei pentru Implementarea Proiectelor ?i Programelor pentru IMM-uri cu 5 zile înainte ca apli¬ca?ia online s? devin? opera?ional?. Pen¬tru participare, solicitan?ii trebuie s? completeze online formularele de înscriere, pe site-ul Agen?iei, www.aippimm.ro, aplica?ia de în¬scriere fiind opera?ional? timp de 5 zile.
Înscrierea în etapa a II-a se va face tot online, pe acela?i site. Soli¬ci¬tan?ii vor completa formularul de preselec?ie în termen de 5 zile de la data pe care o va comunica Agen?ia. Ace?tia vor trebui s? ata?eze la cerere ?i planul de afaceri, declara?ie pri¬vind încadrarea societ??ii comerciale în categoria IMM, certificat de ates¬tare fiscal? cu care s? dovedeasc? plata obliga?iilor fiscale.
Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Fondator Casa de avocatura Coltuc

28.04.2011. 09:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password