Cum divorţăm în România în 2011

Prin Legea nr. 202/2010 privind unele m?¬suri pentru accelerarea solu?ion?rii proceselor, supranumit? ?i Legea micii reforme în justi?ie, au fost reglementate di¬vor¬?ul la prim?rie ?i divor?ul la notar. Dac? so?ii sunt de acord cu divor?ul ?i nu au copii minori, n?scu?i din c?s?torie sau adopta?i, ofi¬?e¬rul de stare civil? sau notarul public de la locul c?s?toriei sau al ultimei locuin?e comune a so?ilor poate constata desfacerea c?s?toriei prin acordul so?ilor, eliberându-le un certificat de divor?, potrivit legii.  
Procedura divor?ului prin acordul so?ilor este de competen?a notarului public cu sediul bi¬roului în circumscrip?ia judec?toriei în a c?¬rei raz? teritorial? se afl? locul încheierii c?¬s?¬to¬¬riei sau ultima locuin?? comun? a so¬?i¬lor. Prin ultima locuin?? comun? se în?e¬le¬ge lo¬cu¬in¬?a în care au convie?uit so?ii. Dovada ulti¬mei locuin?e comune se face, dup? caz, cu actele de identitate ale so?ilor, din care rezult? do¬mi¬ci¬liul comun sau re?edin?a comun? a acestora, sau, dac? nu se poate face dovada în acest fel, prin declara?ie pe propria r?spundere, au¬ten¬tic?, a fiec?ruia dintre so?i, din care s? re¬zul¬te care a fost ultima locuin?? comun? a acestora. Decla¬ra?ia se va consemna în cererea de divor? ?i în încheierea de admitere a cererii de divor?.
Acte necesare
Cererea de divor? va fi înso?it? de fotocopii ale certificatelor de na?tere ale so?ilor, precum ?i ale actelor de identitate ale acestora. Odat? cu depunerea cererii de divor?, so?ii vor pre¬zenta notarului public certificatul de c?s?torie emis de autorit??ile române în original ?i copie legalizat?, copia legalizat? urmând a fi anexat? la cererea de divor?. Originalul certificatului de c?s?torie se re?ine de c?tre notarul public pân? la elibera¬rea certificatului de divor?.
Notarul public va acorda so?ilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cere¬rii de divor? ?i îi informeaz? despre aceasta la momentul înregistr?rii cererii. Acesta va emite o încheiere de admitere a cererii de divor? dac? so?ii st?ruie în divor?, î?i exprim? consim¬??¬mântul liber ?i neviciat ?i sunt îndeplinite, cumulativ, ?i celelalte condi?ii legale prev?zute de Codul familiei pentru desfacerea c?s?toriei prin acordul p?r?ilor. Dac? so?ii nu se în?eleg în fa?a notarului, acesta va respinge divor?ul prin acordul p?r?ilor, care vor trebui s? mearg? la judec?torie precizeaz? av.Coltuc Marius, fondator C.A.COLTUC. Pentru detalii: Ordinul Ministerului Justi¬?iei nr. 81/C din 13 ianuarie 2011 privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici ?i a activit??ii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justi?iei nr. 710/C/1995 publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 24 ianuarie 2011.
F?r? avocat la notar, dar v? sf?tuiesc s? fi?i totu?i înso?it de un avocat
Reprezentarea so?ilor în cadrul procedurii notariale a divor?ului este interzis?. So?ii se vor prezenta personal în fa?a notarului public pentru depunerea cererii de divor?, precum ?i ulterior, în cadrul procedurii, pentru st?ruin?a în cererea de divor? ?i exprimarea consim??mântului liber ?i neviciat de desfacere a c?s?toriei.
Cererea de divor? se face în scris ?i se semneaz? personal de c?tre so?i în fa?a notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divor? va cuprinde declara?ia so?ilor c? nu au copii minori n?scu?i din c?s?torie sau adopta?i, precum ?i învoiala acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei dup? divor?. Pentru orice declara?ie necesar? în cadrul procedurii de divor?, dat? în fa?a notarului public care instrumenteaz? cererea de divor?, nu se percepe onorariu.
av.Coltuc Marius,fondator C.A.COLTUC.

20.03.2011. 21:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password