Cum au votat europarlamentarii români pe rezoluția privind interzicerea folosirii cianurilor în minerit

Bruxelles, 5 mai 2010. Parlamentul European a adoptat o rezolu?ie prin care cere Executivului European s? interzic? folosirea tehnologiilor de minerit pe baz? de cianuri. În plus, Parlamentul invit? Comisia s? ia ini?iativa în vederea interzicerii totale a utiliz?rii tehnologiilor de minerit pe baz? de cianuri în UE pân? la sfâr?itul lui 2011, considerând c? aceasta este singura modalitate sigur? de protejare a resurselor de ap? ?i a ecosistemelor împotriva polu?rii cu cianuri în urma activit??ilor miniere, ?i s? realizeze concomitent o evaluare curent? a impactului.

Cum s-au pozi?ionat europarlamentarii români
Printre ini?iatorii rezolu?iei s-a num?rat ?i deputata de România Daciana Sârbu. La votul final asupra rezolu?iei, 19 europarlamentari români au votat pentru, 12 împotriv?, iar 2 s-au ab?inut. Eurodeputa?ii români care au votat împotriv? au fost cei ai PDL (Elena B?sescu, Sebastian Bodu, Petru Luhan, Rare? Niculescu, Cristian Preda, Theodor Stolojan ?i Traian Ungureanu), precum ?i Ioan Mircea Pa?cu (PSD) ?i Adina V?lean (PNL). De remarcat c? Monica Macovei nu a respectat linia PDL ?i a votat în favoarea rezolu?iei. De la PNL, Ramona M?nescu ?i Norica Nicolai s-au ab?inut. Lista complet? de vot pe aceast? rezolu?ie poate fi verificat? aici.

Ce mai precizeaz? rezolu?ia
Rezolu?ia mai precizeaz? c? “Parlamentul invit? Comisia ?i statele membre s? nu sus?in? niciun proiect de minerit care implic? utilizarea direct? sau indirect? de tehnologii pe baz? de cianuri în UE, pân? când se va aplica interdic?ia general?, ?i nici s? nu sus?in? astfel de proiecte în ??ri ter?e”.
Totodat?, legislativul european invit? Comisia s? propun? o modificare a legisla?iei existente cu privire la gestionarea de?eurilor din industriile extractive, pentru ca fiecare operator s? fie obligat s? de?in? o asigurare pentru a compensa daunele ?i a acoperi toate costurile de remediere pentru ob?inerea st?rii ecologice ?i chimice ini?iale în cazul producerii unui accident sau al unei func?ion?ri defectuoase.

Ce efect are adoptarea rezolu?iei
Doru Fran?escu, director al Institutului European pentru Democra?ie Participativ? – Qvorum, a explicat: “Rezolu?ia adoptat? este una nelegislativ?, ceea ce înseamn? c? ea nu are putere de lege, dar este un pas c?tre elaborarea unei legi în acest sens. Pentru ca interzicerea tehnologiilor s? devin? lege pe teritoriul UE, trebuie ca mai întâi Comisia European? s? reac?ioneze la invita?ia pe care i-a adresat-o ast?zi Parlamentul ?i s? ini?ieze o propunere legislativ? în acest sens. Odat? finalizat?, propunerea va trebui s? parcurg? procesul legislativ, trebuind s? fie adoptat? de cele dou? ramuri legislative: Consiliul ?i Parlamentul European. Acest proces poate dura chiar ?i 2 ani.“
Pentru informa?ii suplimentare v? rug?m contac?i Doru Fran?escu, director Institutul Qvorum, la 0032 472 657 924, doru.frantescu@qvorum.ro sau Rucsandra Filloreanu, manager proiect, 0040 722 145 790, rucsandra.filloreanu@qvorum.ro.

06.05.2010. 12:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password