Crescătorii de ovine/caprine pot solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnie

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) anun?? c?, în perioada 28 aprilie – 31 mai 2010, cresc?torii de ovine/caprine pot solicita Plata Na?ional? Direct? Complementar? pentru sectorul zootehnie.
Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, produc?torul trebuie s? îndeplineasc? mai multe condi?ii. Astfel, efectivul din exploata?ie trebuie s? fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv de cel pu?in 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de minimum un an pân? la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei. Totodat?, efectivul pentru care se solicit? prima trebuie s? fie înscris în Registrul na?ional al exploata?iilor la data depunerii cererii ?i trebuie men?inut în exploata?ie la adresa men?ionat? în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Este important de men?ionat c?, începând cu anul 2010, dac? în urma verific?rilor se constat? diferen?e între num?rul animalelor solicitat la plat? ?i num?rul animalelor eligibile, se aplic? reduceri sau excluderi de la plat?.
Pentru situa?ia în care diferen?a dintre animalele solicitate ?i cele determinate este mai mic? sau egal? cu trei, nu se aplic? nicio penalizare.

Dac? aceast? diferen?? este mai mare sau egal? cu trei, prima total? se reduce cu un procent de :
– 5% dac? raportul dintre num?rul de animale cu nereguli ?i num?rul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
– 10% dac? raportul dintre num?rul de animale cu nereguli ?i num?rul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%;
– 15% dac? raportul dintre num?rul de animale cu nereguli ?i num?rul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%;
– 20% dac? raportul dintre num?rul de animale cu nereguli ?i num?rul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%;
Dac? raportul dintre num?rul de animale cu nereguli ?i num?rul de animale determinat este mai mare de 50%, solicitantul este exclus de la plat? pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal.
Cererile se vor depune la sediul institutiei, situat in Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 92
In judetul Gorj, in anul 2009 au fost depuse un numar de 604 cereri pentru un efectiv de 87.157 capete ovine/caprine

28.04.2010. 14:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password