Corneliu Vadim Tudor anunță măsurile pe care le va lua ca președinte al României

Candidatul PRM în alegerile preziden?iale, Corneliu Vadim Tudor, afirm? c? principalele m?suri pe care le va adopta dac? va câ?tiga alegerile din noiembrie vizeaz? decretarea st?rii de urgen?? în economie, reducerea TVA de la 24% la 10% ?i a cotei unice de impozitare de la 16% la 10%, precum ?i revizuirea Constitu?iei.

Potrivit unui comunicat de pres? remis, vineri, AGERPRES, Corneliu Vadim Tudor precizeaz?, totodat?, c? echipa de consilieri cu care va merge la Palatul Cotroceni va fi una format? “din români patrio?i ?i integri”.

“M?surile principale pe care le voi adopta vizeaz? revizuirea Constitu?iei, prin sporirea atribu?iilor pre?edintelui României, pe baza unui Moratoriu cu întreaga clas? politic?; decretarea St?rii de Urgen?? în Economie; verificarea, la sânge, a situa?iei finan?elor ??rii, precum ?i relansarea economiei ?i crearea de locuri de munc? reale punându-se un accent deosebit pe principalele ramuri care pot m?ri PIB-ul: agricultur? ?i turismul”, anun?? Corneliu Vadim Tudor.

Acesta declar? “r?zboi total împotriva Mafiei” ?i promite distrugerea “celor 55 de mari clanuri interlope care c?pu?eaz? ?ara”, precum ?i diminuarea fenomenului infrac?ional, care “?ine sub teroare o popula?ie lipsit? de ap?rare”.

“Închiderea robinetelor jafului, mai ales ale afacerilor pe spinarea statului; expulzarea din ?ar? a asasinilor economici str?ini ?i români ?i, de la caz la caz, judecarea ?i arestarea lor în regim de urgen??; confiscarea averilor f?cute prin fraud? ?i blocarea conturilor pe care le au în str?in?tate marii infractori; desecretizarea contractelor de privatizare ?i de concesionare frauduloase ?i anularea lor (Petrom, Sidex, Romtelecom, Romcim, BCR, Ro?ia Montan? etc.); precum ?i na?ionalizarea mai multor active ?i b?nci, pentru alimentarea rezervelor financiare ale Statului” — sunt alte m?suri pe care candidatul PRM ?i le propune dac? va câ?tiga mandatul preziden?iale, potrivit sursei amintite.

De asemenea, Corneliu Vadim Tudor promite m?suri care s? favorizeze capitalului autohton ?i s? conduc? la reducerea birocra?iei, care “face foarte grea deschiderea unei afaceri”.

“Exploatarea bog??iilor ??rii s? se fac?, exclusiv, în beneficiul Poporului Român — nicio ?ar? din lume nu renun?? la aurul, argintul, uraniul, petrolul, gazele, p?durile sale!”, mai spune acesta, ad?ugând c?, în opinia sa, se impune ?i elaborarea ?i aplicarea unui Program Na?ional de lichidare a s?r?ciei ?i m?rirea salariilor ?i pensiilor “cu câte 25%”.

Acordarea unor procente semnificative din PIB pentru Educa?ie, S?n?tate, Justi?ie ?i Cultur? este o alt? m?sur? esen?ial? pentru candidatul PRM, care spune c? aceste domenii “trebuie s? devin? priorit??i na?ionale” iar românii ar trebui s? beneficieze de gratuitate în domeniul S?n?t??ii ?i al Înv???mântului.

“Absolven?ii liceelor, facult??ilor ?i ?colilor profesionale vor primi, prin Lege, reparti?ii ?i locuri de munc? în România”, sus?ine Corneliu Vadim Tudor, precizând c? ar trebui elaborat ?i un program “de stopare a exodului creierelor” ?i de readucere în ?ar? a celor pleca?i la munc? în afara grani?elor.

“Asigurarea hranei zilnice a popula?iei, prin cump?rarea, de c?tre stat, a p?mânturilor necultivate ?i înfiin?area unit??ilor agricole de Stat”, este o alt? m?sur? pe care acesta o are în vedere.

Potrivit lui Corneliu Vadim Tudor, România are cele mai mari pre?uri la alimente din întreaga Europ?, considerând necesar? “alinierea acestor pre?uri la standardele b?trânului continent prin aplicarea unor Mercuriale ?i sanc?ionarea, sever?, a speculei”.

Acesta promite s? sprijine comunit??ile române?ti din str?in?tate, dar ?i “integrarea, pe multiple planuri, a Republicii Moldova, pân? la Marea Unire”.

Totodat?, Corneliu Vadim Tudor precizeaz? c? alte m?suri avute în vedere vizeaz? scoaterea în afara legii a forma?iunilor alc?tuite pe criterii etnice ?i care “uneltesc la destr?marea Statului Na?ional Unitar Român”, precum ?i redarea demnit??ii Armatei ?i Bisericii, care “trebuie s? fie ferite de lipsuri ?i servitu?i umilitoare”.

Nu în ultimul rând, Corneliu Vadim Tudor afirm? c? este necesar? evitarea, “cu orice pre?”, a implic?rii României în conflicte care nu o privesc, dar ?i promovarea p?cii ?i a unei neutralit??i active.

AGERPRES/(AS — autor: C?t?lina Barbu, editor: Florin Marin)

10.10.2014. 05:06


uzeda 25.10.2014. 05:18

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password