Coplata, introdusă în sistemul medical la mijlocul lui 2011

Executivul a adoptat în ?edin?a de ast?zi un proiect de lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s?n?t??ii, care reglementeaz? mecanismul de coplat? a serviciilor medicale ?i introduce tichetul moderator de s?n?tate, a anun?at ministrul S?n?t??ii, Cseke Attila.

Actul normativ aprobat stabile?te cadrul legal pentru introducerea sistemului de coplat? a serviciilor medicale: „Principalul scop al copl??ii este acela de a fi un moderator în accesarea serviciilor medicale, /…/ de a îmbun?t??i finan?area sistemului de s?n?tate, de a analiza un control mai eficient privind efectuarea sau neefectuarea unor servicii medicale, ?i de a reduce pl??ile informale. De asemenea, coplata va reduce accesarea nejustificat? a serviciilor spitalice?ti”, a afirmat ministrul Cseke Attila.
Ministrul S?n?t??ii a declarat c? proiectul de lege stabile?te suma maxim? reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic, ?i anume 600 de lei, precizând c? pentru serviciile medicale acordate peste aceast? sum? nu se va mai încasa coplat?. Cseke Attila a mai afirmat c? unele categorii de asigura?i sunt scutite de la coplat?, respectiv:
copii cu vârsta pân? la 18 ani?
tinerii între? 18 ?i 26 de ani, dac? sunt elevi sau studen?i, ?i nu realizeaz? venituri din munc?
pensionarii cu venituri numai din pensii de pân? la 700 lei/lun?,? bolnavii cu afec?iuni incluse în programele na?ionale de s?n?tate stabilite de Ministerul S?n?t??ii, pentru serviciile medicale aferente respectivei afec?iuni, dac? nu realizeaz? venituri din munc?, pensie sau din alte resurse
Cseke Attila a declarat c?, potrivit actului normativ adoptat ast?zi de Executiv, documentul justificativ prin care se face dovada copl??ii este tichetul moderator pentru s?n?tate. „Tichetul moderator pentru s?n?tate va fi un document de plat? ?i va constitui un mijloc eficient de control asupra num?rului de servicii efectuate în sistemul sanitar românesc”, a afirmat Cseke Attila.
Ministrul S?n?t??ii a mai precizat c? asigura?ii vor achita coplata la medicul de familie, la medicul specialist ambulatoriu, în spitale ?i în clinicile de specialitate, f?când excep?ie serviciile medicale de urgen??. Sumele încasate din coplat? vor constitui venituri ale furnizorilor de servicii medicale, ?i se vor utiliza pentru îmbun?t??irea calit??ii serviciilor medicale. „Aceste sume vor putea fi utilizate pentru cre?terea calit??ii serviciilor de s?n?tate. Pe de alt? parte, va exista posibilitatea de a urm?ri cum s-au cheltuit ace?ti bani de c?tre un spital sau cabinet de medic de famili” a afirmat ministrul.
De asemenea, ministrul a apreciat c? prin introducerea tichetelor pentru s?n?tate se vor genera în sistem aproximativ 378 milioane de lei/anual, fonduri care vor r?mâne la furnizor (cabinet medical individual, spital sau alta unitate de s?n?tate) ?i care vor putea fi utilizate pentru cre?terea calit??ii serviciilor de s?n?tate.
Cseke Attila a mai declarat c? introducerea acestui mecanismului de coplat? pentru serviciile medicale, prin tichetul moderator de s?n?tate, reprezint? un angajament al Guvernului României încheiat cu FMI ?i Banca Mondial?, în anul 2009.
Proiectul de lege adoptat ast?zi va fi înaintat Parlamentului României, ?i în dup? aprobarea acestui proiect de lege vor fi elaborate, în 60 de zile, norme metodologice care vor stabili modelul ?i modalitatea de utilizare a tichetului moderator de s?n?tate.
De asemenea, lista serviciilor medicale pentru care se încaseaz? coplat? ?i nivelul copl??ii vor fi stabilite prin contractul-cadru ?i normele de aplicare a acestuia.
„Suma care se va pl?ti pentru fiecare categorie de serviciu se va stabili prin aceste norme metodologice care se dau în urma aprob?rii legi. Legea nu stabile?te categoriile de servicii pentru care se aplic? ?i nu stabile?te tarifele pentru fiecare serviciu. Noi preconiz?m ca o consulta?ie la medicul de familie s? fie la o valoare de 5 lei, o consulta?ie la spital la o valoare de 10 lei”, a mai declarat ministrul Cseke Attila.
Ministrul S?n?t??ii a apreciat c? implementarea sistemului de coplat? va fi finalizat? la jum?tatea anului 2011.

25.11.2010. 10:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password