Construirea Centrului „Brâncuşi”

Comunicat de pres? – Târgu-Jiu, România.
Florin Cârciumaru : Municipalitatea din Târgu-Jiu a aprobat un acord care implic? trei p?r?i: The Infinitului Foundation, Ioana Banu Ertegün ?i Ahmet Ertegün, din Bucure?ti ?i New York, ?i the World Monuments Fund (WMF) din New York, care implic? realizarea ?i func?ionarea Centrului Brâncu?i. Acest proiect reprezint? un pas important înainte pentru municipiul nostru în promovarea operei titanului de la Hobi?a ?i ne d? ocazia de a demonstra tuturor apartenen?a acestuia la meleagurile gorjene.
Ioana Banu Ertegün care a scris proiectul ?i a donat proprietatea pe care va fi construit Centrul de Vizitare „Brâncu?i” a declarat: “„Coloana Infinitului” este important? pentru fiecare român. Ani de zile mi-am dorit s? v?d c? un public cât mai mare va s?rb?tori ?i se va bucura de acest monument. Restaurarea a reprezentat începutul acestui proces. Centrul de vizitare va valorifica ?i celebra opera lui Brâncu?i. Va fi o resurs? pentru ora?ul Târgu-Jiu ?i pentru România, un loc atât pentru reziden?ii locali, cât ?i pentru vizitatori, pentru a contempla aceast? minunat? sculptur?.”
Bonnie Burnham, Pre?edinte World Monuments Fund, a afirmat: “„Coloana Infinitului” a lui Brâncu?i reprezint? cea mai important? sculptur? monumental? a secolului XX. Din ce în ce mai multe persoane sunt dornice s? vin? la Târgu-Jiu pentru a vedea aceast? oper? de art? remarcabil?, dar este posibil ca ele s? nu în?eleag? experien?a profund? ?i emo?ionant? a lui Brâncu?i atunci când a creat aceast? oper?. Centrul de vizitare va veni în sprijinul vizitatorilor cu informa?ii despre „Coloana Infinitului”, realizarea sa de c?tre Brâncu?i ?i restaurarea ei sub auspiciile B?ncii Mondiale ?i the World Monuments Fund. Este o poveste fascinant?. Centrul de vizitare va deveni un punct focal pentru a înv??a despre ?i a explora mo?tenirea lui Brâncu?i, în aceast? parte a României unde s-a n?scut el.”
Înalt? de 30 metri, „Coloana Infinitului”, o sculptur? abstract? compus? din 16 module geometrice din font? placat? cu alam?, care formeaz? o coloan? vertical?, este situat? pe un deal, în ora?ul Târgu-Jiu, România. În 1916, ora?ul a fost situl unei b?t?lii în timpul c?reia mul?i tineri ?i-au pierdut via?a aparându-l împotriva armatei germane, iar în 1937 locul în care Brâncu?i definitiveaz? aceast? oper?. Monumentul a fost „comandat” de c?tre Aretia T?t?rescu, pre?edinte al Ligii Na?ionale a Femeilor din Gorj, pentru a comemora aceste evenimente.
În anul urm?tor, Brâncu?i a mai sculptat înc? dou? opere din piatr?, „Poarta S?rutului” ?i „Masa T?cerii”, într-un parc, lâng? râul Jiu, pe situl unde a avut loc b?t?lia. El a numit strada care une?te Portalul de Coloan?, „Calea Eroilor”, sugerând drumul de la câmpul de lupt? spre monumentul ce pare a se evapora spre cer.
„Poarta S?rutului” ?i „Masa T?cerii” se afl? în parcul din centrul ora?ului care este vizitat frecvent de c?tre comunitatea local?, „Coloana Infinitului” fiind situat? într-un alt parc dintr-o zon? reziden?ial?. Pân? în prezent, nu au existat facilit??i pentru a sprijini vizitele la aceste monumente. Noul centru va orienta vizitatorii înspre ora? ?i va oferi facilit??i pentru organizarea de evenimente culturale pentru comunitatea local?.
Spa?iul de 1400 m2 va fi împ?r?it în dou? zone principale: centrul de vizitare – cu o expozi?ie permanent? despre „Coloana Infinitului”, o cafenea, o libr?rie ?i un birou de informa?ii – ?i un spa?iu destinat expozi?iilor ?i altor evenimente culturale organizate de c?tre ora?. Acceptând Centrul de vizitare „Brâncu?i”, ca „dar” pentru ora?, Consiliul Municipal al ora?ului Târgu-Jiu î?i asum? responsabilitatea de a furniza personalul ?i resursele necesare pentru men?inerea ?i func?ionarea centrului pe termen nelimitat. “
Not?:
Consiliul Consultativ pentru Cultur? a solicitat s? se consemneze în conferin?a de pres? acordul membrilor pentru realizare ?i amplasament ?i a propus denumirea de “Brâncu?i Center”.
“World Monuments Fund
World Monuments Fund este o organiza?ie independent? care se ocup? de salvarea mo?tenirilor culturale din întreaga lume. Exper?ii no?tri cu înalt? calificare care au lucrat, timp de 45 de ani, în mai mult de 90 de ??ri, au aplicat tehnici dovedite ?i eficiente pentru a conserva mo?teniri culturale ?i arhitecturale importante din întreaga lume. Prin intermediul parteneriatelor cu comunit??ile locale, finan?atori ?i guverne, WMF inspir? un angajament de lung? durat? pentru a „sluji” genera?iilor viitoare.

The Infinitului Foundation
The Infinitului Foundation a fost înfiin?at? în Bucure?ti ?i New York de c?tre Mica Banu Ertegün, pre?edintele funda?iei, pentru a dezvolta proiectul Centrul de vizitare „Brâncu?i”, ?i de?ine, în prezent, terenul pe care va fi construit Centrul de vizitare.”

06.10.2010. 12:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password