Consiliul local al comunei CruŞeţ , judeţul Gorj

Hot?râre privind „Aprobarea bugetului local pe anul 2008“

Avân în vedere prevederile:

-expunerea de motive la proiectul de hot?râre

-raportul de specialitate al compartimentului de specialitate;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 republicat? privind administra?ia public? republicat?

HOT?R??TE

Art. 1. Se aprob? bugetul local pe anul 2008, cu suma de 5013 la venituri ?i 5013 la cheltuieli conform anexei I parte integrant? a prezentei hot?râri.

Art. 2. Compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hot?râri.

Art. 3 Prin grija Serviciului Secretariat prezenta hot?râre va fi comunicat?:

– prin afi?are, institu?iilor ?i persoanelor juridice de la nivelul comunei Cru?e?;

– prin afi?are ?i întruniri cet??enilor din satele componente comunei Cru?e?.

Venituri buget local 2008

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 700.000 lei; sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale:105.000 lei; sume alocate din cotele defalcate din Impozitul pe venits pentru echilibrarea Bugetelor locale: 534.000 lei; sume defalcate pentru Finan?area serviciilor descentralizate:1.642.000 lei; venituri proprii ale bugetului local: 2.050.000 lei.TOTAL VENITURI:5.031.000 lei

Cheltuieli bugetul local 2008

5102 – administra?ie 1.145.000 lei;

5402 – alte servicii publice 40.000 lei

5602 – transferuri 50.000 lei

6102 – ordine public? 95.000 lei

6502 – înv???mânt 1.364.000 lei

6602 – s?n?tate 5.000 lei

6702 – cultur? 253.000 lei

6802 – asisten?? social? 862.000 lei

7002 – locuin?e servicii ?i dezvoltare 570.000 lei

7402 – protec?ia mediului 160.000 lei

8002 – prevenirea ?i combaterea inunda?iilor 22.000 lei

– agricultur? 6.000 lei

– transporturi 459.000 lei

TOTAL CHELTUIELI 5.031.000 lei

26.02.2008. 23:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password