Conducătorii companiilor aflate în portofoliu ME, fără salarii mărite

Retribuirea directorului general se face in conformitate cu OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modific?rile si complet?rile aduse printr-o serie de acte normative adoptate in 2008 si 2009, se arat? într-un comunicat de pres? de pe site-ul Ministerului Economiei
In consecin?a, remunera?ia lunar?, acordat? prin contractul de mandat directorului general/directorului regiilor autonome, societ??ilor ?i companiilor na?ionale ?i societ??ilor comerciale nu poate dep??i nivelul indemniza?iei lunare acordate prin lege pentru func?ia de secretar de stat;

Pân? la data de 31 decembrie 2009, unica form? de remunerare a conduc?torilor ?i adjunc?ilor conduc?torilor autorit??ilor ?i institu?iilor publice, indiferent de forma de finan?are, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, ministerelor ?i a celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale ?i locale, precum ?i ai celor aflate în coordonarea primului-ministru o reprezint? o sum? egal? cu indemniza?ia prev?zut? de lege pentru func?ia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, dup? caz.

Niciunui conduc?tor al vreunei companii aflate in portofoliul Ministerului Economiei nu i s-a majorat salariul.

In ceea ce prive?te salariile directorilor din e?alonul doi sau ale celorlal?i angaja?i ai companiilor, in cazul acestora, salariile se stabilesc in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca negociat cu Confedera?iile Sindicale si cu încadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

21.06.2009. 13:27


ROVINE 21.06.2009. 19:01

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password