Concedieri în 16 companii din energie, din acest an până în 2018

Guvernul va începe un program de concediere de angaja?i din 16 companii din sectorul energetic, în baza unor proiecte de restructurare ?i reorganizare care vor fi aplicate în intervalul 2013-2018, salaria?ii concedia?i urmând s? beneficieze de pl??i compensatorii ?i venit lunar de completare.

Un document aflat pe masa Guvernului relev? c? sistemul de protec?ie social? care va fi acordat persoanelor ce urmeaz? s? fie disponibilizate prin concedieri colective, începând cu acest an ?i pân? în 2018, ca urmare a restructur?rii ?i reorganiz?rii unor companii de stat, a fost deja preg?tit de Guvern ?i urmeaz? s? fie introdus în perioada imediat urm?toare.
Documentul, elaborat sub forma unui proiect de ordonan?? de urgen??, stabile?te c? societ??ile care pot efectua concedieri colective ?i num?rul de salaria?i ce urmeaz? s? fie disponibiliza?i se stabilesc prin hot?râre a Guvernului, dac? exist? un program de restructurare sau reorganizare aprobat, astfel încât concedierea colectiv? s? nu dep??easc? termenul de 31 decembrie 2018. Acela?i document include îns? ?i o list? de 16 companii care au sau vor avea programe de restructurare sau reorganizare aprobate pân? în anul 2018.

Pe aceast? list? au fost incluse Complexul Energetic Hunedoara, Societatea Na?ional? de Închidere Conservare Mine Valea Jiului, Compania Na?ional? a Uraniului, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Na?ional? a S?rii, Societatea Na?ional? a Huilei Petro?ani, Regia Autonom? pentru Activit??i Nucleare Drobeta-Turnu Severin, Compania Nationala a Cuprului, Aurului ?i Fierului Minvest Deva, cu filialele sale, Cuprumin Abrud, B?i?a ?tei, Societatea Na?ional? a C?rbunelui Ploie?ti, cu filialele sale, Termoelectrica, Electrocentrale Grup, Electrocentrale Gala?i, Electrocentrale Bucure?ti, Electrica, cu filialele sale, ?i Transelectrica, de asemenea cu filialele sale.

În document este introdus? ?i o list? a companiilor care pot angaja salaria?i concedia?i colectiv, dar numai la activit??i de conservare, închidere, ecologizare ?i monitorizare postînchidere a minelor. Pe aceast? list? figureaz? Minvest Deva, Societatea Na?ional? de Închidere Mine Valea Jiului, Remin Baia Mare, cu filialele sale, Compania Na?ional? a Uraniului Bucure?ti, Societatea Na?ional? a C?rbunelui Ploie?ti, cu filialele sale, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Na?ional? a S?rii Bucure?ti, Cuprun Min Abrud, B?i?a ?tei.
Programele de restructurare vor include obligatoriu “salaria?ii care se încadreaz? în prevederile Legii 263/2010 privind pensia pentru limit? de vârst?, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, m?sura aplicându-se inclusiv membrilor ale?i în organele executive de conducere ale organiza?iilor sindicale”, se arat? în document.

Persoanele concediate vor primi indemniza?ie de ?omaj, venit lunar de completare ?i pl??i compensatorii acordate în conformitate cu prevederile contractelor de munc? aplicabile la nivelul fiec?rei societ??i. Venitul lunar de completare se stabile?te odat? cu indemniza?ia de ?omaj ?i este egal cu diferen?a dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munc?, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Na?ional de Statistic?, ?i nivelul indemniza?iei de ?omaj.

Venitul de completare se acord? lunar, pe perioade stabilite diferen?iat, în func?ie de vechimea în munc? a persoanelor concediate în condi?iile prezentei ordonan?e de urgen??, respectiv pe 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în munc? cuprins? între 3 -10 ani, pe 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în munc? cuprins? între 10 ?i 15 ani, pe 22 de luni, pentru salaria?ii care au o vechime în munc? cuprins? între 15 ?i 25 de ani, ?i pe 24 de luni, pentru salaria?ii care au o vechime în munc? de peste 25 de ani.

Pot beneficia de pl??i compensatorii numai persoanele care au încheiat contracte individuale de munc? pe durata nedeterminat? cu cel pu?in 36 luni înainte de data concedierii. Beneficiaz? de protec?ie social? ?i persoanele care au fost preluate prin protocol de alte societ??i dac? au încheiat contracte individuale de munc? pe durata nedeterminat? cu societ??ile de la care au fost preluate, în perioada prev?zut?, ?i cele care au fost preluate de societ??ile rezultate în urma diviz?rii sau a altor forme de reorganizare a societ??ilor, dar din nou dac? au încheiat contracte individuale de munc? pe durata nedeterminat? cu societ??ile supuse diviz?rii sau altor forme de reorganizare în perioada prev?zut?.

Nu pot beneficia persoanele care au mai primit pl??i compensatorii acordate urmare a unui plan de concediere colectiv?, indiferent de actul normativ prin care a fost reglementat? concedierea colectiv?.(money.ro)

27.02.2013. 15:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password