COMUNICAT – SESIZAREA D.N.A. (FAPTE DE NATURÃ PENALÃ) – CÂRCIUMARU FLORIN, PRIMAR

Agen?ia Na?ional? de Integritate a sesizat Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie cu privire la posibila s?vâr?ire de c?tre CÂRCIUMARU FLORIN, Primar al Mun. Târgu Jiu, a infrac?iunii asimilat? infrac?iunilor de corup?ie precum ?i a infrac?iunii de conflict de interese, întrucât, în calitate de ordonator de credite, a semnat, mai multe documente în beneficiul S.C. PRES SANITAS S.R.L. Târgu Jiu, societate de la care fiica sa, C?LINOIU EUGENIA FLORINELA (fost? CÂRCIUMARU), a achizi?ionat, în anul 2010, prin mandatar CÂRCIUMARU FLORIN, un imobil la pre?ul de 70.200 Lei. Imobilul fusese achizi?ionat anterior, în anul 2007, de c?tre aceast? societate comercial? cu pre?ul de 270.000 Lei.
Astfel, în calitate de ordonator de credite, CÂRCIUMARU FLORIN a semnat trei programe de investi?ii din bugetul local, prin care s-au alocat fonduri pentru lucrarea „Re?ea canalizare menajer? str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Mun. Târgu Jiu”, precum ?i un contract de lucr?ri încheiat între Prim?ria Mun. Târgu Jiu ?i S.C. PRES SANITAS S.R.L. (11 documente întocmite pe parcursul procedurii de achizi?ie, premerg?toare semn?rii contractului de lucr?ri, un act adi?ional la acest contract, 6 documente întocmite pe parcursul procedurii premerg?toare semn?rii actului adi?ional precum ?i 6 ordonan??ri de plat?).

Valoarea total? a beneficiului ob?inut de c?tre S.C. PRES SANITAS S.R.L. a fost de 133.509,7 Lei (aprox. 29.446,3 euro).

Men?ion?m faptul c? în perioada 2005 – 2010, S.C. PRES SANITAS S.R.L. a încheiat cu Prim?ria Municipiului Târgu Jiu mai multe contracte în valoare total? de 35.000.000 de lei (aprox. 7.719.453 Euro).

Prevederi legale invocate de Agen?ia Na?ionalã de Integritate în sesizarea transmisã Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie:
• infrac?iuni asimilate infrac?iunilor de corup?ie, prevãzute de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cãruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmãtoarele fapte, dacã sunt sãvâr?ite în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicitã?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii”.
• conflict de interese, prevãzut de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta func?ionarului public care, în exercitarea atribu?iilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a ob?inut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru so?ul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepse?te cu închisoarea de la unu la 5 ani ?i interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o func?ie publicã”.
Persoana evaluatã a fost informatã despre declan?area procedurii de evaluare.
Agen?ia Na?ional? de Integritate î?i exercit? atribu?iile cu respectarea principiilor legalit??ii, confiden?ialit??ii, impar?ialit??ii, independen?ei opera?ionale, celerit??ii, bunei administr?ri, precum ?i al dreptului la ap?rare.
AGEN?IA NA?IONALÃ DE INTEGRITATE, 22 februarie 2016

22.02.2016. 06:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password