CL Târgu Jiu / Acte de identitate

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu
Direc?ia Public? Comunitar? Local? de Eviden?? a Persoanelor

I. În trimestrele I, II ?i III din anul 2008 s-au primit la ghi?eu cererile cet??enilor care au solicitat eliberarea actelor de identitate, documentele aferente, au fost preluate imaginile solicitan?ilor ?i s-a actualizat eviden?a automat?, eliberîndu-se un num?r total de 10068 acte de identitate, din care:
– 9636 c?r?i de identitate;
– 432 c?r?i de identiate provizorii.

Au fost eliberate cet??enilor un num?r de 9461 c?r?i de aleg?tor.

Din volumul total de munc? la trimestrelor I, II ?i III de 3966 persoane, din care 1189 la prima eliberare ?i 2777 la expirare, au fost puse în legalitate 3147 persoane, din care 1327 la prima eliberare ?i 1816 la expirare.

În ce prive?te restan?ierii din anii anteriori, la sfâr?itul perioadei analizate se înregistrau un num?r de 810 persoane, din care 238 la prima eliberare ?i 572 la expirare.
La expirare:
– mun. Târgu-Jiu – 400;
– com. Arcani – 6;
– com. B?le?ti – 42;
– com. D?ne?ti – 16;
– com. Dr?gu?e?ti – 18;
– com. Godine?ti – 3;
– com. Lele?ti – 2;
– com. Pade? – 9;
– com. Pe?ti?ani – 12;
– com. Runcu – 14;
– com. St?ne?ti – 4;
– com. Tele?ti – 13;
– ora? Tismana – 33.
Prima eliberare:
– mun. Târgu-Jiu – 155;
– com. Arcani – 2;
– com. B?le?ti – 15;
– com. D?ne?ti – 7;
– com. Dr?gu?e?ti – 2;
– com. Godine?ti – 5;
– com. Lele?ti – 1;
– com. Pade? – 4;
– com. Pe?ti?ani – 7;
– com. Runcu – 12;
– com. St?ne?ti – 2;
– com. Tele?ti – 12;
– ora? Tismana – 14.

Din num?rul total de restan?ieri (din primele trei trimestre + din anii anteriori), restan?ele justificate sunt în num?r de 493 (118 pentru prima eliberare ?i 375 pentru expir?ri), astfel: 138 pleca?i în str?in?tate, 156 pleca?i în alte localit??i din ?ar?, 2 posibil deceda?i, 8 re?inu?i/aresta?i, 176 necunoscu?i la adres?, 13 alte cazuri.

În perioada analizat?, conform graficului aprobat, au fost efectuate 73 controale la unit??ile sanitare ?i de protec?ie social? din raza de competen??.
Pentru a veni în sprijinul cet??enilor, lucr?torii de eviden?? a persoanelor au desf??uat 66 ac?iuni cu camera mobil? , din care 10 ac?iuni la unit??i sanitare ?i de protec?ie social?, prilej cu care a fost preluat? imaginea înso?it? de documentele necesare eliber?rii actelor de identitate pentru 61 persoane, 5 ac?iuni la Penitenciarul Tg-Jiu prilej cu care au fost puse în legalitate 17 persoane, 3 ac?iuni la Spitalul Jude?ean ?i 48 la solicitarea unor persoane netransportabile de pe raza
municipiului.

II. Având în vedere viitoarele alegeri parlamentare, la care cet??enii vor putea s?-?i exercite drepturile electorale pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate), reamintim cet??enilor obliga?iile ce le revin pe linia de eviden?? a persoanelor :
– s? solicite eliberarea unui nou act cu cel pu?in 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
– s? solicite un nou act de identitate în termen de 15 zile de la apari?ia urm?toarelor evenimente:
a) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;
b) in cazul schimbarii domiciliului;
c) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
d) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
e) in cazul deteriorarii actului de identitate;
f) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
g) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;
h) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) in cazul schimbarii sexului;
j) in cazul anularii;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
– în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, înso?it de unul dintre p?rin?i, s? solicite eliberarea actului de identitate.

Documentele necesare eliber?rii unui nou act de identitate:
a. La împlinirea vârstei de 14 ani
-certificatul de na?tere al minorului – original+copie;
-actul de identitate al unuia dintre p?rin?i, al tutorelui sau al reprezentantului legal – original+copie;
-certificatul de c?s?torie al p?rin?ilor sau, dup? caz, hot?rârea judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?, în cazul în care p?rin?ii sunt divor?a?i – original+copie;
-documentul cu care p?rintele face dovada adresei de domiciliu – original+copie;
-timbru fiscal în valoare de 1 RON;
-chitan?a reprezentând contravaloarea c?r?ii de identitate, adic? 7 RON achitat? la Direc?ia Public? de Venituri Tg. Jiu.
Minorul va fi înso?it obligatoriu de c?tre p?rintele / tutorele / reprezentantul legal care va semna al?turi de el cererea de eliberare a actului de identitate.

b. In cazul expir?rii, preschimb?rii actului de identitate
-actul de identitate – original ?i, dup? caz, cartea de aleg?tor;
-certificatul de na?tere – original+copie;
-certificatul de c?s?torie / hot?rârea de divor? definitiv? ?i irevocabil? / certificatul de deces al so?ului decedat în cazul persoanelor c?s?torite/divor?ate/v?duve – original+copie;
-actul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original+copie;
-certificatele de na?tere ale copiilor minori, sub 14 ani, original+copie;
-timbru fiscal în valoare de 1RON;
-chitan?a reprezentând contravaloarea c?r?ii de identitate, adic? 7 RON achitat? la Direc?ia Public? de Venituri Tg. Jiu.

c. In cazul pierderii, furtului, distrugerii, sau deterior?rii actului de identitate
-actul de identitate deteriorat – original ?i, dup? caz, cartea de aleg?tor;
-un document cu fotografie de dat? recent? pentru certificarea identit??ii (pa?aport sau permis de conducere în termen de valabilitate) original+copie;
-certificatul de na?tere – original+copie;
-certificatul de c?s?torie / hot?rârea de divor? definitiv? ?i irevocabil? / certificatul de deces al so?ului decedat în cazul persoanelor c?s?torite/divor?ate/v?duve – original+copie;
-actul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original+copie;
-certificatele de na?tere ale copiilor minori, sub 14 ani, original+copie;
-timbru fiscal în valoare de 4 lei RON;
-chitan?a reprezentând contravaloarea c?r?ii de identitate, adic? 7 RON achitat? la Direc?ia Public? de Venituri Tg. Jiu.

d. In cazul schimb?rii domiciliului
-actul de identitate – original ?i, dup? caz, cartea de aleg?tor;
-certificatul de na?tere – original+copie;
-certificatul de c?s?torie / hot?rârea de divor? definitiv? ?i irevocabil? / certificatul de deces al so?ului decedat în cazul persoanelor c?s?torite/divor?ate/v?duve – original+copie;
-certificatele de na?tere ale copiilor minori, sub 14 ani, care î?i schimb? domiciliul împreun? cu p?rin?ii original+copie;
-actul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original+copie;
-timbru fiscal în valoare de 1 RON;
-chitan?a reprezentând contravaloarea c?r?ii de identitate, adic? 7 RON achitat? la Direc?ia Public? de Venituri Tg. Jiu.

e. In cazul stabilirii re?edin?ei
-actul de identitate- original+copie;
-actul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original+copie;
-timbru fiscal în valoare de 1 RON.

f. Pentru eliberarea c?r?ii de identitate provizorii
-3 fotografii tip buletin;
-documente pe care persoana le de?ine ?i cu care s? fac? dovada st?rii civile ?i a adresei de domiciliu;
-timbru fiscal în valoare de 4 RON în cazul pierderii/furtului/deterior?rii/distrugerii actului de identitate sau de 1 RON în cazul expir?rii;
-chitan?a reprezentând contravaloarea c?r?ii de identitate provizorii, adic? 1 RON, achitat? la Direc?ia Public? de Venituri Tg. Jiu.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urm?toarele documente:
a) acte încheiate în condi?iile de validitate prev?zute de legisla?ia român? în vigoare, privind titlul locativ;
b) declara?ia scris? de primire în spa?iu a g?zduitorului, înso?it? de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicit? schimbarea domiciliului la o alt? persoan? fizic?;
c) declara?ia pe propria r?spundere a solicitantului, înso?it? de nota de verificare a poli?istului de ordine public?, prin care se certific? existen?a unui imobil, faptul c? solicitantul locuie?te efectiv la adresa declarat?, pentru persoana fizic? ce nu poate prezenta documentele prev?zute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdic?ie, declara?ia se d? ?i se semneaz? de c?tre p?rin?i sau de c?tre reprezentan?ii lor legali;
d) documentul eliberat de prim?rii, din care s? rezulte c? solicitantul sau, dupa caz, g?zduitorul acestuia figureaz? înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Men?ion?m c? în toate cazurile în care solicitantul actului de identitate nu este ?i proprietarul/coproprietarul imobilului este necesar consim??mântul titularului spa?ilui de locuit.

La solicitarea scris? a cet??enilor, lucr?torii serviciului de eviden??, execut? ac?iuni cu camera mobil? în urm?toarele situa?ii prev?zute de art. 51 din H.G. 1375/2006:
– sunt netransportabile sau internate în unit??i sanitare ori de ocrotire social?;
– sunt re?inute, arestate ori execut? pedepse privative de libertate;
– locuiesc în localit??i izolate sau aflate la distan?e mari de serviciul public comunitar de eviden?? a persoanelor.

ÎN ATEN?IA CET??ENILOR
În conformitate cu prevederile art. 41 din O.U.G. 97/2005, încalcarea dispozitiilor prevazute in ordonanta de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
– cu amenda între 25 ?i 50 RON nerespectarea urm?toarelor dispozi?ii:
ART. 15
(1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta.
ART. 22
(1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 21 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
ART. 23
(1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
ART. 37
(4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
– cu amenda între 40 ?i 80 RON nerespectarea urm?toarelor dispozi?ii:
ART. 14
(1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate
ART. 17
(1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.
ART. 18
(1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;
c) in cazul schimbarii domiciliului;
d) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) in cazul deteriorarii actului de identitate;
g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea;
i) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
j) in cazul schimbarii sexului;
k) in cazul anularii;
l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
(2) In termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-k), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.
(3) Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate
ART. 38
(1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare.
(2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.
ART. 39
La hoteluri si in alte locuri de cazare in comun, inscrierea in cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupa caz.
– cu amenda între 75 ?i 150 RON nerespectarea urm?toarelor dispozi?ii:
ART. 24
(1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Este interzisa darea, primirea sau solicitare actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate.
ART. 35
Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
III. De asemenea, facem apel la to?i cet??enii din municipiul Târgu-Jiu ?i comunele arondate pe linie de eviden?? a persoanelor, care nu au intrat în posesia c?r?ii de aleg?tor, s? se prezinte la ghi?eul Serviciului Eviden?? din municipiul Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Gorj ?i s? solicite aceste documente.

IV. Programul de lucru cu publicul este este urm?torul:
ZIUA / PRIMIRI ACTE / ELIBER?RI ACTE
LUNI / 09:30 – 14:30 / 08:30 – 09:30 , 14:30 – 16:30
MAR?I / 08:30 – 13:30 / 13:30 – 18:30 ,
MIERCURI/09:30 – 16:30 / 08:30 – 09:30,16:30 – 18:30
JOI / 13:30 – 18:30, 08:30 – 13:30
VINERI/09:30 – 13:30/ 8:30 – 09:30 ,13:30 – 16:30

V. Programul de lucru cu publicul în perioada premerg?toare alegerilor 24.11-30.11.2008 va fi urm?torul:

ZIUA / PRIMIRI ACTE / ELIBER?RI ACTE
LUNI 10:00 – 18:00 / 08:00 – 10:00 ,18:00 – 20:00
MAR?I 10:00 – 18:00 / 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
MIERCURI/10:00 – 18:00 -08:00 – 10:00,18:00 – 20:00
JOI / 10:00 – 18:00 / 08:00 – 10:00,18:00 – 20:00
VINERI / 10:00 – 18:00 / 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
SÂMB?T? /10:00 – 18:00/ 08:00 – 10:00/18:00 – 20:00
DUMINIC?/ 07:00 – 21:00

29.10.2008. 11:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password