Ciurel, urmărit penal de DNA pentru contractele încheiate cu Şova

Directorul de Investi?ii al Complexului Energetic Rovinari (CER), Dan Lauren?iu Ciurel, este urm?rit penal de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat ?i Dan ?ova, în leg?tur? cu modul în care i-a atribuit firmei de avocatur? a celui din urm? contracte de asisten?? juridic?.

Procurorii DNA îl cerceteaz? pe Dan Lauren?iu Ciurel pentru c?, în calitate de director la Direc?ia Investi?ii (la data de 21 martie 2007) ?i apoi în calitatea de director general ?i ordonator de credite al CER, a încheiat cu SCA ?ova ?i Asocia?ii, mai multe contracte de asisten?? juridic?, dep??indu-?i atribu?iile ?i prejudiciind compania de stat.

Astfel, Ciurel a încheiat, în 21 martie 2007, contractul de asisten?? juridic? nr. 10319, în 3 septembrie 2007, actul adi?ional nr. 1 la contractul nr. 10319 prin care s-a suplimentat valoarea acestuia cu suma de 200.000 de lei, în data de 19.12.2007, actul adi?ional nr. 2 la contractul nr. 10319 prin care s-a suplimentat valoarea acestuia cu suma de 711.240 de lei, ?i 22 decembrie 2008, actul adi?ional nr. 3 la contractul nr. 10319 prin care s-a suplimentat valoarea acestuia cu suma de 310.000 lei.

În urma acestor contracte, arat? DNA, societatea ?ova ?i Asocia?ii a reprezentat CER în litigii de drept comun, str?ine serviciului de asisten?? juridic? în cadrul proiectului de desulfurare în virtutea c?ruia au fost încheiate, conduit? care a prejudiciat CER cu suma de aproximativ 1 milion de lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi?ii, propor?ional cu sumele pl?tite nelegal ?i corelativ ob?inerii de foloase necuvenite de c?tre SCA ?ova ?i Asocia?ii.

În calitate de director general ?i ordonator de credite al CER, arat? DNA, Ciurel a încheiat în 14 februarie 2008, contractul de asisten?? juridic? nr. 165 (cu privire la litigiul CER vs. ICM), prin înc?lcarea dispozi?iilor privind buna gestiune financiar?, cu societatea ?ova ?i Asocia?ii, contract în urma c?ruia CER a fost prejudiciat cu 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ ob?inerii unui folos necuvenit în acela?i cuantum de c?tre SCA ?ova ?i Asocia?ii.

Anchetatorii mai arat? c?, în calitate de director general al CER, în data de 19 februarie 2007, prin înc?lcarea dispozi?iilor privind atribu?iile conferite de statutul CER, f?r? a avea mandat special din partea Adun?rii Generale a Ac?ionarilor (AGA) sau Consiliului de Administra?ie (CA) ?i prin nerespectarea dispozi?iilor date în sarcina directorului general prin ordinul ministrului Economiei, a încheiat cu ICM prin lichidator BNP Consult, tranzac?ia relativ la obiectul dosarului nr. 12454/95/2007 al Tribunalului Gorj, tranzac?ie prin care CER se obliga s? achite c?tre ICM suma total? de 82.139.822 de lei în termen de cinci ani, conduit? infrac?ional? în urma c?reia CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi?ii, propor?ional cu sumele pl?tite nelegal în cuantum de 82.139.822 lei, corelativ ob?inerii unui folos necuvenit de c?tre lichidatorul judiciar Rovigo SPRL în cuantum de 0,98% din sumele pl?tite.

DNA arat? în detaliu filmul opera?iunilor presupus nelegale f?cute de Ciurel în leg?tur? cu contractele încheiate cu firma lui ?ova.

“Primul document în care se face referire de necesitatea încheierii unui asemenea contract de asisten?? juridic? este referatul nr. DC/3580/15.11.2006 întocmit de directorul Direc?iei Dezvoltare – Investi?ii al CER de la acea vreme, numitul Ciurel Lauren?iu Dan”, arat? procurorii care noteaz? c? prin respectivul referat, Ciurel propunea conducerii introducerea în planul anual de achizi?ii publice pe anul 2007 a unui serviciu juridic ce urma s? fie prestat de o cas? de avocatur?.

În document, arat? anchetatorii, se mai preciza expres c? firma de avocatur? va reprezenta CER atât la încheierea ?i derularea contractului dintre CER ?i banca ce va acorda finan?area instala?iei de desulfurare, cât ?i în acele cauze ce pot ap?rea în urma exproprierilor de terenuri efectuate de CER.

Ulterior, acela?i director Dan Lauren?iu Ciurel îl în?tiin?eaz?, prin adresa nr. DC/3949/27.12.2006, pe directorul comercial Gheorghe Iliescu despre nevoia urgent? de achizi?ionare a serviciului de consultan?? juridic?.

?i de aceast? dat?, arat? DNA, se face trimitere la necesitatea contract?rii unui asemenea serviciu exclusiv în vederea încheierii ?i derul?rii contractului de desulfurare. Ulterior, Direc?ia Comercial? întocme?te un memoriu justificativ al achizi?iei serviciului de consultan?? juridic? pentru încheierea ?i derularea contractului de desulfurare, memoriu nedatat, întocmit de Iliescu Gheorghe, Ciurel Lauren?iu Dan, Cristea Dumitru – ?ef Departament Comercial Energie, Teiu Sorin – ?ef Serviciu Disciplin? Contractual? ?i Marketing ?i Cr?ciun Marcu – consilier juridic, înscris aprobat de directorul general Dondera Ion. În cuprinsul memoriului se precizeaz? ?i valoarea estimativ? a achizi?iei în cuantum de 280.000 lei.

În continuare, se întocme?te de c?tre Dan Ciurel ?i Ioan Vioreanu, de la Biroul Investi?ii Mediu, caietul de sarcini al achizi?iei în care se face înc? o dat? men?iunea c? prive?te “consultan?? juridic? pentru încheierea contractelor de finan?are ?i execu?iei a instala?iei de desulfurare aferent? grupurilor energetice 3 ?i 6 Rovinari”, înregistrat sub nr. DD 152/22 ianuarie 2007, document de asemenea aprobat de directorul general Ion Dondera.

Întocmirea caietului de sarcini privind achizi?ionarea unui serviciu de consultan?? juridic? nu era atributul nici al directorului Direc?iei Dezvoltare – Investi?ii ?i nici al vreunei persoane din cadrul Biroului Investi?ii Mediu, potrivit procurorilor.

În aceea?i zi se întocmesc nota justificativ? nr. DC/246/22 ianuarie 2007 ?i fi?a de date a achizi?iei semnate de Gheorghe Iliescu, Dumitru Cristea, Ion Teiu ?i Cristina Bujor, documente aprobate de directorul general Ion Dondera, prin care se estima valoarea achizi?iei la suma de 280.000 de lei ?i în care se men?ionau ?i alte informa?ii în leg?tur? cu achizi?ia, inclusiv codul acesteia CPV 74110000-3. În cuprinsul fi?ei de date a achizi?iei se men?ioneaz? de asemenea obiectul viitorului contract de consultan?? juridic?, f?cându-se referire expres la proiectul de desulfurare.

În 1 februarie 2007 Ion Dondera emite decizia nr. 67 prin care se nume?te comisia de evaluare a ofertelor compus? din: Cristea, Maria Scurtu – director economic, Mihaela Cojocaru, Ion Vioreanu, Cristina Bujor, Vasile Bobei ?i Adrian St?ncioi.

Invita?ia de participare a fost transmis? c?tre 8 societ??i de avocatur? îns? numai 5 dintre acestea au depus ofert?, printre care ?i SCA ?ova ?i Asocia?ii. În 2 februarie 2007 s-a întocmit procesul verbal (f?r? num?r) al ?edin?ei de deschidere a ofertelor. Ulterior, în 27 februarie 2007, SCA ?ova ?i Asocia?ii a transmis prin fax c?tre CER oferta financiar? îmbun?t??it?, ofert? cu care a câ?tigat licita?ia a?a cum rezult? din raportul procedurii nr. 862/12.03.2007 al comisiei de evaluare a ofertelor.

Prin urmare, în 21 martie 2007 s-a încheiat contractul de asisten?? juridic? 10319/2007 între CER, reprezentat? de directorul general Dondera, ?i ?ova ?i Asocia?ii, reprezentat? de Dan ?ova.

Prin contract a fost stabilit onorariul de 153 lei/or?/avocat (f?r? TVA), respectiv 182,07 lei/or?/avocat (TVA inclus). Suma avut? în vedere este cea în care este inclus? ?i TVA întrucât în realitate în raport de aceast? sum? au fost efectuate pl??ile.

?i fostul director general al Complexului Energetic Turceni, Dumitru Cristea, care a încheiat cu firma de avocatur? ?ova ?i Asocia?ii un contract de asisten?? juridic?, este urm?rit penal, pentru cinci fapte de abuz în serviciu, fiind suspectat c? a prejudiciat societatea cu peste 71 de milioane de lei, a anun?at, mar?i, DNA.

În acela?i dosar este urm?rit penal ?i Dan ?ova, în calitatea sa de reprezentant legal al SCA ?ova ?i Asocia?ii, fiind suspectat de trei fapte de complicitate la abuz în serviciu, cu ob?inere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Potrivit DNA, suma total? reprezentând folos necuvenit în favoarea SCA “?ova ?i Asocia?ii”, ca urmare a contractelor de asisten?? juridic? încheiate cu complexurile energetice Turceni ?i Rovinari este estimat? la valoarea de 3.455.754 de lei.

mediafax.ro

13.08.2014. 15:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password