Ciurel: „Produci mai mult, poluezi mai mult, plăteşti mai mult”

Veniturile realizate de c?tre Complexul Energetic Rovinari (CER) pe primele ?ase luni au fost influen?ate de secet?.

Ciurel: „Produci mai mult, poluezi mai mult, pl?te?ti mai mult”„Exist? dezavantaje pe timpul secetei, din cauza dificult??ilor tehnice de func?ionare, în sensul c? nu avem ap? de r?cire suficient?”, a declarat directorul CER, Lauren?iu Ciurel, într-o conferin?? de pres?, care a avut loc mar?i, 9 septembrie.

In amonte de cele trei termocentrale de pe râul Jiu, cele de la Rovinari, Turceni ?i Craiova, exista un grup de hidrocentrale, de capacitate mic?, ce stocheaz? apa ?i, din aceast? cauz?, CER func?ioneaz? cu turnuri de r?cire cu circuit închis, în condi?ii extrem de grele, cu costuri mai mari decât de obicei. Toate aceste costuri sunt suplinite bine ?i sunt acoperite de pre?urile care se ob?in în aceast? perioad? pe burs?. „Sunt pre?uri care practic au explodat, cererea de energie fiind extrem de mare. Si asta a dus la încasarea unor venituri substan?iale. Paradoxal, acest lucru nu s-a reflectat asupra bugetului complexului.

Conform indicatorilor economico financiari, au fost încas?ri peste a?tept?ri. Din p?cate, s-a cheltuit foarte mult ?i dac? la ?ase luni aveam un profit brut care era cel mai mare din istoria complexului, de 540 de miliarde vechi, care prefigura un profit anual mult peste 1000 de miliarde, care ne-ar fi permis acoperirea tuturor nevoilor pe care le avem în anul acesta, în luna iulie am ie?it cu o pierdere de 114 miliarde. Acest lucru a dus la diminuarea profitului realizat la ?apte luni, de la 540 de miliarde de lei, cât era la ?ase luni, la 426 de miliarde, de?i, luna iulie este cea mai bun? lun? de func?ionare din istoria complexului ”, a spus Ciurel.

Salaria?ii au sc?zut profitul

Ciurel a ad?ugat c?, din p?cate, în cursul lunii iulie, administra?ia a fost sesizat? de existen?a unor sentin?e judec?tore?ti executorii: „ A trebuit s? pl?tim angaja?ilor drepturi salariale neîncasate în cursul anului 2005-2007. Este vorba de procesele pe care sindicatele le-au intentat administra?iei pentru drepturi nepl?titie în perioada când o alt? administra?ie conducea complexul. Procesele fiind câ?tigate, în decursul lunii iulie, a trebuit sa achit?m 400 de miliarde c?tre salaria?i.

Astfel, profitul a sc?zut de la 840 de miliarde cât era la 426 de miliarde de lei.

În ceea ce prive?te cheltuielile totale la 1000 de lei, veniturile au fost „?inute în frâu” în decurs de ?ase luni. „Pentru c? nu s-a avut de unde s? se constituie surse pentru plata a celor 400 de miliarde de lei ce trebuia dat? angaja?ilor, aceast? sum? a fost trecut?, practic, în costul energiei, care a crescut la aproape 1100 de lei.

?i luna august a fost o lun? bun?, la fel se preconizeaz? ?i septembrie. Exist? premise c? aceast? lovitur? economica primit?, într-un an foarte dificil, s? fie resorbit? pân? la sfâr?itul anului ?i s? se ajung?, daca nu poate chiar s? se dep??easc?, profitul anului trecut, de aproape 1000 de miliarde de lei”, a precizat Ciurel.

2008- an total atipic

Ca ?i cantitate de energie electric? produs?, CER se afl? în grafic. S-au produs 2.759.527MWh, iar în urm?toarele luni se va produce conform graficului.

„Anul 2008 este total atipic, de aceea trebuie constituite venituri substan?iale pentru c? este primul an în care, conform cerin?elor Uniunii Europene, trebuie s? ne conformam în achizi?ionarea certificatelor de carbon, adic? a drepturilor de poluare. Certificatele, la ora aceasta, costa 26 de euro bucata.

Noi suntem deficitari cu aproape 300 de mii de tone, pe care trebuie s? le cump?ram de pe pia??. Deci, de la un deficit la începutul anului de peste 1 milion de tone, am ajuns, în prezent, la 300 de mii de tone. În concluzie, pân? la sfâr?itul anului trebuie sa achitam nou? milioane de euro, pentru dreptul de poluare”, a mai ad?ugat ?eful CER.

?ase milioane de tone de lignit

În ceea ce prive?te investi?iile mari de mediu, ?lam dens ?i desulfurare, acestea sunt în desf??urare. Conform lui Ciurel, s-au pl?tit deja primele 250 de miliarde de lei pe partea de ?lam dens ?i 10 milioane de euro pentru lucr?rile de desulfurare.

Pentru acest an, CE Rovinari ?i-a propus s? produc? ?ase milioane de tone de lignit. „Dup? primele ?ase luni s-a realizat aproape jum?tate, dar nu c? nu se putea realiza mai mult. Complexul folose?te ?i o cantitate de c?rbune de la SNLO, ?i politica firmei în aceast? perioad? a fost s? se produc? energie cu chibzuin??, pentru c? dac? produci mai mult, poluezi mai mult ?i cu atât te costa mai mult, a?a c? trebuie f?cut în continuu un echilibru între ce produci ?i ce trebuie s? achizi?ionezi”, a concluzionat Ciurel.

Luca Marinescu

09.09.2008. 19:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password