Cine se află în spatele „celui mai mare jaf din Oltenia“?

În emisiunea “Cu c?r?ile pe fa??” difuzat? de Antena 1 Târgu Jiu, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, invita?ii realizatoarei Gabriela Mladin au fost întreba?i cine cred c? se afl? în spatele “celui mai mare jaf din Oltenia”, dup? cum îl catalogheaz? o parte a presei.

Lauren?iu Ciurel, director general CE Rovinari: ?irul coinciden?elor m? duce cu gândul c? tot ce s-a întâmplat nu poate fi întâmpl?tor. Am discutat aici, cinci – ?ase aspecte care clar duc la concluzia c?  acest  “bidon” a fost pl?nuit de la bun început s? fie în?epat ?i scurs în condi?iile în care se întâmpl? acum. Cine se afl? în spate? Tot ni?te b?ie?i de?tep?i, de data asta din partea minier?. Nu pot s? fac acuza?ii, dar, aparent, una dintre roti?e nu are cum s? nu fie domnul Man?og.

 

Eugen Davidoiu, director general SNLO: Nu a? putea s? fiu obiectiv ?i s? spun cine se afl? în spatele afacerii. Am constatat, îns?, c? mecanismul este preg?tit de foarte mult timp. Asta ar putea fi o explica?ie. Este premeditat, mai mult ca sigur. Nu cine, ci câ?i se afl? în spatele acestei pove?ti, atât pe orizontal? cât ?i pe vertical?? Eu o s?  observ, probabil, la un moment dat, cine este capul acestor lucruri, pentru c? demersurile pe care le voi instrumenta în continuare m? vor conduce c?tre anumite opinii ?i ac?iuni care vor surprinde pe mul?i. Pentru c? înc? nu sunt dispus s? fiu director general al acestei societ??i, s? nu fac nimic ?i s? a?tept reac?ia ministerului.  Voi face cât de curând demersuri în nume propriu ?i probabil voi ajunge la cauze ?i nu la efecte. Indiferent cât va costa acest lucru. Le spun celor care se afl? în spate, drumul pân? la a pune mâna pe ac?iunile SNLO este foarte lung.

Sper c? institu?iile statului s? vin? s? controleze nu numai contractele la SNLO ci, practic, via?a SNLO-ului ar trebui controlat?.

 

Toni Mihail Grebl?, director Patromin: Este evident c? în spatele acestei situa?ii se afl? interese. ?i se afl? interese financiare majore. Aceste cercuri, care au  aceste interese financiare majore, pot s? ?i le valorifice cu complicitatea unor factori de înalt? decizie din cele dou? ministere. Ministerele pot fi acuzate  cel pu?in de ajutor de  complicitate prin inac?iune, nu fac nimic. Îi las? pe al?ii s?-?i fac? jocurile. Dup? p?rerea mea, grupul are foarte pu?ine leg?turi cu jude?ul Gorj. Este un grup exterior jude?ului în care s-ar putea s? mai existe câteva cozi de topor din Gorj. Ceea ce sus?in eu cel mai mult este c? pân? nu stabilim reguli clare, nu putem s? ne p?zim întotdeauna de cei care vor s? pun?  mân? pe cât mai mult din avu?ia na?ional?. Noi nu avem nicio regul?, la minister nu se ?tie nimic, acolo bate vântul. Eu, dac? eram ministru, ast?zi, dac? nu eram eu în jude?ul Gorj, trimiteam un secretar de stat pe parte de minerit, un secretar de stat pe parte de finan?e s? încerce pe de-o parte s? lini?teasc? totu?i opinia public? asupra acestui scandal, iar pe de alt? parte, s? propun? o solu?ie de rezolvare. Tocmai de asta zic c? pe minister îl intereseaz? foarte pu?in ce se întâmpl? aici. Domnul director general Lauren?iu Ciurel spunea c? de mineritul ?i de energetica din Gorj to?i guvernan?ii ?i-au adus aminte numai în situa?ii de criz?. Acum  nu suntem într-o astfel de situa?ie, ?i pe cei de la Bucure?ti nu-i intereseaz? mineritul ?i energetica din Gorj.

 

Ion R?u?, director resurse umane CE Turceni:  În spatele ac?iunii se întrep?trund planuri atât politice cât ?i sindicale. Chestiunea ar fi s? vedem cine a “patronat” lucrurile în minerit ?i energie în acest? perioad?, când s-au întâmplat toate aceste evnimente. Vom vedea c? a existat ?i un partid, ?i anume PD-ul, care, dup? p?trerea mea, trebuie s? aib? responsabilitatea politic? ?i s? spun? ce a f?cut. Despre aceast? chestiune a?i vorbit dumneavoastr?, presa, ?i câ?iva oameni, foarte pu?ini din jude?ul acesta.

 

Vasile Popeang?, finan?ist: Dup? p?rerea mea, acum a ie?it în eviden?? faptul c? Ministerul Economiei ?i Finan?elor nu are conducere. Eu m-am mai exprimat ?i cu alte ocazii c? trebuie s? realiz?m odat? c? oamenii de performan??, chiar dac? sunt ei politici, trebuie s? ocupe aceste func?ii pentru c? totul pleac? de la vârf. A doua chestiune este c? o s? scrie?i dumneavoastr? cât o s? vre?i, dar dac? este croit s? se întâmple acest lucru, se va întâmpla, ?i nu se va putea face nimic. Pentru c? nu întâmpl?tor sunt aceste lucruri premerg?toare, ele au fost analizate dinainte. ?i ce rea?ie va avea presa, ?i ce se va putea face ?i care sunt pa?ii urm?tori. Nu întâmpl?tor se vehiculeaz? ce se va întâmpla în Gorj cu construirea  altor complexuri energetice.

 

Eugen M?ru??, jurnalist: Piesa aceasta eu am mai v?zut-o în ultimii ani în România, dar actorii difer? în momentul ?sta. Personal, credeam c? nu se va mai putea întâmpla în Romania, din Uniunea European?, o asemenea bomb?, deocamdat? de pres?, dar o s? fie mai târziu ?i o bomb? economic?. Cert este c? Marin Condescu, în acest moment, ?i cred c? în ultimii 18 ani, a fost cel mai redutabil politician al jude?ului Gorj. Politician, chiar politician, numai c? lumea l-a v?zut sindicalist. A reusit s? schimbe foarte multe în acest jude?, nu ?tim dac? în bine sau în r?u. Cert este c? a influen?at politica acestui jude?, prin ac?iunile pe care le-a f?cut, e adev?rat subteran, pentru c?-i place acest subteran,  ?i-n politic? ?i-n via?a economic?. Marin Condescu nu va ap?rea în aceast? poveste în fa??. Va ap?rea cu totul altcineva. Marin Condescu ?i minerii acestuia trebuie s? ?tie un lucru c? Marin Condescu are în spate 9000 de mineri, dar Marin Condescu este votat doar de 200 de lideri de  sindicat, din patru în patru ani. Cred c? este un lucru destul de important pe care minerii  l-au uitat, minerii de la band?, minerii din subteran. Marin Condescu reprezint? de fapt doar 200 de lideri de sindicat în acest moment.

 

Cosmin Pigui, jurnalist: Cred c? este prima dat? când Marin Condescu îi în?al? cu adev?rat pe mineri. Îl cunosc, am avut încredere în Marin Condescu, dar trebuia s? se implice ?i era normal s? explice m?car membrilor de sindicat ce se întâmpl?. Este clar c? nu poate garanta prin aceast? lovitur? condi?iile de lucru pentru membri de sindicat, iar lipsa de reac?ie a acestuia m?  pune foarte grav pe gânduri. Cred c? fotbalul i-a luat min?ile. Marin Condescu trebuia s? ias?, s? se lege în lan?uri în fa?a Guvernului, s?-?i pun? spânzur?toarea de gât, s? spun? c? nu se poate accepta a?a ceva. Normal era s? reac?ioneze. Eu cred c? într-o asemenea situa?ie, Traian Basescu nu ar mai trebui s? se certe cu Chiuariu, ci s? se implice într-o situa?ie de siguran?? na?ional?. Asta-i chiar de competen?a CSAT-ului.

Aproape 66% din ac?iunile SNLO apar?in, de o lun?, în urma unei hot?râri judec?tore?ti definitiv? ?i executorie, lichidatorului judiciar BNP Consult.

Ministerul Economiei ?i Finan?elor a decis s? fac? recurs la Curtea de Apel Craiova, iar conducerea SNLO, pentru a ob?ine o amânare, fie ea ?i pentru o perioad? scurt? de timp,  a depus la Tribunalul Gorj o cerere prin care se urm?re?te  împiedicarea BNP Consult s? treac? la valorificarea celor 66% din ac?inile SNLO.

Ast?zi, 19 decembrie, Tribunalul Gorj se va pronun?a în ceea ce prive?te cererea SNLO ?i tot ast?zi va avea loc Adunarea Creditorilor unde se va vota, printre altele, confirmarea sau înlocuirea lichidatorului judiciar pentru ICM SA.

 

Luca Marinescu

19.12.2007. 06:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password