“Ceremonia aruncării caschetelor”

Federa?ia Sindicatelor din Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor (FSANP), afiliat? la CNS Cartel Alfa, organizeaz? în data de 15 octombrie 2010 la ora 12.45, în fa?a sediului PD-L din Bucure?ti, Aleea Modrogan, Nr. 22
“CEREMONIA ARUNC?RII CASCHETELOR”
“Ceremonia arunc?rii caschetelor” este un act de protest al personalului din penitenciare împotriva unei guvern?ri iresponsabile, pe cale de consecin?? ne manifest?m încrederea c? domnul pre?edinte Traian B?sescu, cau?ionar al acestei guvern?ri, va reac?iona, de aceast? dat?, mai responsabil decât a f?cut-o cu prilejul protestului din 24 septembrie 2010.
Participan?ii la ac?iune nu vor scanda “Ie?i afar?, javr? ordinar?!”, iar caschetele nu vor avea însemne na?ionale ?i vor fi aruncate cât se poate de disciplinat ?i lipsit de inten?ia de a atenta la siguran?a na?ional?. Nu dorim s? d?m ocazia Pre?edintelui – Guvern de facto s? denatureze revendic?ri de natur? social? ?i s? evite responsabilitatea pentru o guvernare incompetent? economic.

Personalul din penitenciare protesteaz? împotriva reducerii salariilor ?i a inten?iei Guvernului de p?strare a acestei m?suri contrar prevederilor consitu?ionale referitoare la caracterul temporar al unor m?suri de îngr?dire a unor drepturi, admi?ând prin absurd c? aceast? m?sur? ar fi fost oportun?.
Calific?m eliminarea pensiilor speciale pentru personalul din penitenciare ca fiind un act nes?buit de agresiune împotriva unor persoane care ?i-au petrecut o bun? parte din via?? în condi?ii de lucru mizere ?i într-un mediu ce presupune un risc profesional imens.
Solicit?m Guvernului m?suri de urgen?? pentru îmbun?t??irea condi?iilor de lucru ?i plata celor câteva sute de mii de ore suplimentare efectuate ?i imposibil a fi recuperate. Solicit?m organelor competente sanc?ionarea fraudei prin care a fost votat? Legea pensiilor în Parlamentul României.

Personalul din penitenciare va participa la ac?iunea de protest în uniform?, în contextul ac?iunilor de pichetare a sediilor partidelor politice guvernamentale ?i a locuin?elor parlamentarilor puterii, organizate de c?tre Confedera?iile sindicale, în fiecare zi de vineri, în perioada 08 – 22 octombrie 2010.

Pân? la data prezentului comunicat Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor (ANP) nu a anun?at nici un alt exerci?iu de alarmare care, cu pre?ul a 48.000 de ore suplimentare ?i al opririi activit??ii de ob?inere a veniturilor proprii din munca de?inu?ilor, s? încerce a împiedica participarea personalului din penitenciare la ac?iunile de protest.

În perioada urm?toare FSANP va participa la toate ac?iunile de protest organizate de Cartel Alfa, inclusiv la încetarea general? a activit??ii în penitenciare.
FSANP va sesiza organele competente împotriva conducerii ANP pentru recuperarea cheltuielilor nejustificate ?i a pierderilor cauzate de alarmarea tuturor penitenciarelor în încercarea de a opri protestele personalului.

Sorin Dumitrascu
Presedinte Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

14.10.2010. 11:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password