Ce scumpiri ne aşteaptă de la 1 ianuarie


Astfel, de la 1 ianuarie 2013, pre?ul energiei electrice va fi cu 10% mai mare, incluzând recunoa?terea unor costuri mai mari de produc?ie de c?tre Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ?i suplimentarea ajutorului acordat de stat produc?torilor de energie regenerabil?. Potrivit oficialilor ANRE, pentru o factur? lunar? medie de 40 de lei aferent? unui consum de 100 KWh, cre?terea, la 1 ianuarie, va fi de 4 lei.

Accizele, pl?tite pentru produc?ia de alcool ?i b?uturi alcoolice, tutunul prelucrat, produse energetice ?i cafea, vor urca anul viitor în primul rând ca urmare a cre?terii ratei de schimb la care sunt calculate. Cursul pentru calcularea accizelor în 2013, anun?at la 1 octombrie de Banca Central? European? (BCE), este de 4,5223 lei/euro, cu 5,2% mai mare fa?? de cel utilizat în acest an, de 4,3001 lei/euro.

De asemenea, Guvernul a avizat cre?terea accizelor la motorin? la 1 ianuarie, de la 374 euro/ton? la 391 euro/ton?.

Din iulie 2013, ar putea avea loc ?i o cre?tere la acciza total? la ?igarete, de la 79,19 euro la 81,78 euro/1.000 ?igarete, conform calendarului stabilit de Guvern, care va duce la o nou? majorare de pre?uri.

?i pre?ul gazelor pentru popula?ie este programat s? urce cu 10% în 2013, respectiv cu 8% la 1 iulie ?i cu 2% din octombrie, conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate anun?at de ANRE.

Taxa de prim? vânzare auto, suspendat? de fostul Guvern doar pân? la începutul anului viitor, va fi din nou obligatorie începând cu 1 ianuarie, Executivul urmând îns? s? analizeze aceast? situa?ie. Aceast? tax?, introdus? de Guvernul Boc la sfâr?itul anului 2011, trebuia perceput? cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat ?i pentru care nu a fost achitat? taxa de poluare. În ianuarie 2012, pe fondul protestelor organizate atunci în Bucure?ti ?i alte ora?e ale ??rii în care una dintre revendic?rile formulate viza eliminarea taxei auto, coali?ia guvernamental? PDL-UDMR a decis s? suspende pentru un an, pân? la 1 ianuarie 2013, taxa de prim? vânzare, cu explica?ia c? proprietarii de ma?ini vechi trebuie s? beneficieze de timp suplimentar pentru a vinde autovehiculele.

Anul 2013 vine ?i cu obligativitatea Cardului Electronic de Asigur?ri de S?n?tate (CEAS) – documentul de identificare al fiec?rui pacient în sistemul de s?n?tate. Fiecare persoan? de peste 18 ani va primi acest card ce va fi distribuit în prima parte a anului viitor de c?tre medicii de familie. Documentele vor fi trimise la medici de c?tre Casa de Asigur?ri de S?n?tate, iar costurile sunt suportate de Ministerul S?n?t??ii.

Începând cu 1 ianuarie 2013 va fi introdus? ?i plata TVA la încasare, care presupune colectarea taxei la momentul încas?rii contravalorii livr?rilor sau prest?rilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii. Contribuabilii obliga?i s? aplice aceast? decizie sunt cei cu o cifr? de afaceri anual? inferioar? plafonului de 2,25 milioane de lei.

În ceea ce prive?te o cre?tere în 2013 a taxelor ?i impozitelor locale cu infla?ia cumulat? pentru perioada 2010-2012, Guvernul va aproba în prima ?edin?? din luna ianuarie ordonan?a care va stabili c? primarii sunt cei care hot?r?sc cu privire la aplicarea index?rii impozitelor ?i taxelor locale în raport de evolu?ia infla?iei din ultimii trei ani.

În urm? cu dou? s?pt?mâni, Guvernul a decis c? nivelul taxelor locale prev?zute în gril? cre?te pentru anul viitor cu 16,05% ca urmare a index?rii cu rata infla?iei pe ultimii trei ani, potrivit legii, precizând c?, fa?? de suma rezultat?, autorit??ile locale pot decide o cre?tere sau o sc?dere într-o marj? de 20%. Conform Codului Fiscal, impozitele ?i taxele locale sunt indexate o dat? la trei ani, ?inând cont de evolu?ia ratei infla?iei de la ultima modificare. Ultima actualizare a taxelor ?i impozitelor locale a fost aplicat? începând cu anul 2010.

?i programul Prima Cas? va continua în 2013, cu garan?ii suplimentate cu 200 milioane de euro, astfel încât fondurile s? ajung? cel pu?in pân? la mijlocul anului viitor, iar b?ncile care nu utilizeaz? pân? la sfâr?itul acestui an sumele alocate le vor putea folosi în 2013.money.ro

03.01.2013. 15:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password