Ce este reteaua Natura 2000?

Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone natural protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interescomunitar. A fost constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii natural pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice.
Din 1992 UniuneaEuropeanapromoveazaca instrument principal dezvoltarearetelei de arii de conservare a naturiiNatura 2000, care saacoperetarilemembre UE, darsitarile candidate, reteaplanificata initial a fi desemnatapana in anul 2000. RealizareaReteleiNatura 2000 se bazeazapedoua directive ale UniuniiEuropene, DirectivaHabitatesiDirectivaPasari , cereglementeazamodul de selectaresidesemnare a siturilorsiprotectiaacestora, iarStateleMembre au dreptul de a reglementamodalitatile de realizarepracticasi de implementare a prevederilor din Directive.

Dupaaderare, in legislatiaromaneascaacestedoua Directive sunttranspuseprinOrdonanta de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privindregimulariilornaturaleprotejate, conservareahabitatelornaturale, a floreisifauneisalbatice , cu modificarileulterioare.

MASURI DE PROTECTIE REALIZATE ÎN ROSCI0129 NORDUL GORJULUI DE VEST
Fondul forestier
Se fac permanent verificari din partea personalului administratiei, daca in amenajamentele silvice de pe teritoriul sitului ROSCI0129 NGV se respecta amplasamentul, dimensiunile si se execut? numai lucr?rile prev?zute în documentatiile de avizare a acestora.
Au fost luate masuri privind fenomenul de uscare a pinilor impreuna cu institutii competente din domeniul silviculturii ( Directia Silvica Gorj, APM Gorj)
Fondul Cinegetic
Au fost organizate ac?iuni de evaluare a vânatului ( carnivore mari) impreuna cu gestionarii fondurilor de vân?toare si reprezentantii APM Gorj. Se acorda avize de scoatere din teren a exemplarelor propuse conform OMMP nr. 3456 din 18.09.2012 ( pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor de urs, lup si pisica salbatica) actiuni la care participa reprezentantii administratorului (rangerii). Gestionarii fondurilor de vân?toare avand obligatia sa informeze administratorul cu 5 zile lucr?toare înainte de inten?ia de recoltare a exmplarelor aprobate in ordinul mai sus mentionat.
Ac?iunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a st?rii de s?n?tate a acestora precum ?i paza împotriva ac?iunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se g?sesc, au caracter permanent si se organizeaz? în comun de c?tre personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vân?toare legal constituite ?i administratie.
Fondul Piscicol
Se monitorizeaza orice activitate ce se desfa?oar? în bazinele piscicole naturale precum si daca se respecta m?surile ?i reglement?rile prin care se asigur? conservarea biodiversita?ii ?i exploatarea ra?ional? a fondului piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în condi?ii de p?strare a echilibrului ecologic prin respectarea perioadelor de prohibitie specifice fiecarei specii in parte. Pân? la adoptarea Planului de Management este interzis? capturarea speciilor de pe?ti de interes comunitar ce fac obiectul desemn?rii sitului ?i a celor strict protejate.
Paji?tile
A fost verificata daca utilizarea paji?tilor pentru cosit sau p??unat este efectuata numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunit??ilor ce de?in aviz de exploatare sau dreptul de utilizare a acestora în orice form? recunoscut? prin legisla?ia na?ional? în vigoare, pe suprafe?ele, în perioadele ?i cu speciile ?i efectivele avizate de administrator astfel încât s? nu fie afectate habitatele naturale ?i nici speciile de flor? ?i fauna din sit.
Administratorul monitorizeaz? permanent activitatea de p??unat pentru stabilirea impactului acestei activit??i asupra florei ?i faunei din sit ?i pentru stabilirea unor eventuale m?suri de refacere a zonelor degradate sau instituirea de restric?ii în zonele afectate.
Activitatea speologica
Prin supraveghere permanenta se interzice accesul în pe?terile de pe teritoriul SCI-ului Nordul Gorjului de Vest se face exceptie numai in cadrul actiunilor de cercetare dar numai cu avizul si participarea personalului administra?iei.
Activitatea de cercetare ?tiin?ific? pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest se desf??oar? cu avizul administratiei, care sprijin? logistic, la solicitare ?i în m?sura posibilit??ilor, activitatea de cercetare.
Ecoturism
Prin organizarea de patrule peranente se verifica daca pe vaile de pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest camparea se face în zonele special amenajate ?i semnalizate corespunz?tor de c?tre Administrator, în limita locurilor disponibile.
Ca sarcina permanenta sunt organizate activitati de informare constientizare a turistilor, propietarilor si autoritatilor locale, prin distribuirea de pliante si brosuri si organizarea de standuri de informare cu ocazia zilelor localitatilor.
Serviciul Salvamont
Pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest func?ioneaz? forma?iile de Salvamont din jude?ele Gorj ?i Hunedoara, care reglementeaz? activitatea de salvare montan?, asigurând permanen?a în puncte fixe, cu patrule pe traseele turistice ?i prin interven?ii de specialitate în caz de accidentare a turi?tilor.
Membrii echipelor Salvamont colaboreaz? cu a rangerii dministratiei în ac?iunile de monitorizare a activit??ii de turism, de între?inere a traseelor turistice omologate, de interzicere temporar? sau definitiv? a accesului pe trasee amplasate în zonele de protec?ie integral?, zonele de protec?ie a vânatului, zonele puternic degradate de c?tre factorul antropic etc. semnalizate corespunz?tor.
Administratorul sprijin? logistic forma?iunile Salvamont în între?inerea de trasee turistice, realizarea sau refacerea de construc?ii specifice acestei activit??i (refugii turistice montane, pode?e, consolid?ri versan?i, balustrade, lan?uri, etc.).
Construc?ii
S-au acordat avize pentru realizarea de construc?ii pe teritoriul sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, cu respectarea prevederilor Art. 28 al OUG 57/2007 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Administratorul a verificat existen?a actelor de reglementare emise precum ?i modul de respectare a acestora ?i a sesizat institu?iile abilitate în cazul în care s-au constatat înc?lc?ri ale prevederilor acestora.
Rangerii si personalul administratiei efectueaza patrulari zilnice pe intreg teritoriul sitului pentru depistarea si rezolvarea oricaror problem aparute. De asemenea, administratia Nordul Gorjului de Vest a amplasat panouri informative la intrarea pe teritoriu limitei de est ( Bumbesti- Jiu) si limitei de vest (Pades) .

Obiectivul general:
– Protec?ia ?i conservarea biodiversit??ii din aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
Obiective specifice:
– Îmbun?t??irea m?surilor de conservare a speciilor ?i habitatelor din aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
– Cre?terea con?tientiz?rii grupurilor ?int? privind importan?a conserv?rii biodiversit??ii pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;
– Cre?terea capacit??ii administrative în aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
A.1. Elaborarea planului de management:
. Inventarierea ?i cartarea speciilor si habitatelor de interes european conform O.M. 1964/2007.
. Evaluarea st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor.
. Elaborarea planului de m?suri pentru men?inerea/îmbun?t??irea st?rii de conservare a speciilor ?i habitatelor.
. Realizarea planului de management si aprobarea acestuia de catre institutiile abilitate.
. Activit??i de consultare, con?tientizare ?i informare a elevilor ?i pre?colarilor, studen?ilor ?i cadrelor universitare,a autorit??ilor publice locale,a vizitatorilor si a comunit??ii locale.
-Evaluarea gradului de con?tientizare.
. Activit??i de consultare pentru realizarea planului de management.
Activit??i de instruire ?i cre?terea capacit??ii institu?ionale de gestionare a re?elei de arii naturale protejate.
Rezultatele a?teptate (cuantificate)
– realizarea h?r?ilor GIS a cart?rilor pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2specii de pe?ti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate , 25 habitate protejate din aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest ?i o hart? GIS cu limitele sitului ROSCI0129NGV ;
– h?r?i GIS care s? cuprind? starea de conservare pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de pe?ti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate ?i 25 habitate protejate din aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, poligoanele pentru habitate sau punctele pentru specii având coloratur? diferit? în func?ie de starea de conservare;
– plan detaliat de m?suri pentru men?inerea/îmbun?t??irea st?rii de conservare pentru 12 specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de pe?ti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate ?i 25 habitate protejate din aria natural? protejat? ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;

Staful Administratiei
-Bogdan Andrei Gatej- Director administratie
-Silvia Crainiceanu
-Grigore Gomoi-specialist IT, Manager proiect Pos Mediu
-Cristian Iosif-Geolog
-Oana Otilia Lazaroiu- responsabil comunitati locale
-Simona Elena Zamfir-economist
www.rezervatiagorjului.ro

18.10.2013. 20:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password