CCR a amânat decizia pe Legea pensiilor

Curtea Constitu?ional? a României a amânat pentru 6 decembrie luarea unei decizii asupra contesta?iilor formulate de PNL ?i PSD la Legea pensiilor. CCR a început miercuri discutarea sesiz?rilor. Dac? magistra?ii vor respinge sesiz?rile Opozi?iei, legea va ajunge pe masa pre?edintelui Traian B?sescu. PNL ?i PSD au anun?at c? vor începe procedura de suspendare a pre?edintelui dac? acesta va promulga legea.

Membrii PSD ?i PNL au reclamat la Curtea Constitu?ional? votul fraudulos din 15 septembrie asupra Legii Pensiilor.
PNL ?i PSD sus?in c? Legea încalc? dreptul de proprietate ?i dreptul la un trai decent. Opozi?ia nu este de acord nici cu egalizarea vârstei de pensionare ?i nici ca punctul de pensie s? fie mai mic de 45%. O alt? prevedere a legii contestat? este legat? de vârsta de pensionare. Astfel pân? în 2030 atât femeile cât ?i b?rba?ii vor ie?i la pensie la 65 de ani. În sistemul public de pensii au fost introdu?i ?i parlamentarii sau diploma?ii dar ?i cei pl?ti?i pe drepturi de autor sau PFA.
În luna iunie a acestui an, CCR a decis c? este neconstitu?ional? sc?derea pensiilor cu 15%. Aceast? prevedere ap?rea în pachetul de legi ale austerit??ii. Judec?torii de la CCR au decis, de asemenea, c? este neconstitu?ional? recalcularea pensiilor magistra?ilor.
Cât prive?te obiec?iile pe fond, cea mai mare parte a argumenta?iei pesedi?tilor o ocup? pledoaria pentru p?strarea pensiilor speciale. Introducerea pensiilor speciale sub inciden?a legii sistemului unitar de pensii încalc? chiar dreptul la pensie, cred cei de la PSD. “Pensiile speciale reprezint? drepturi legal câ?tigate ?i nu pot fi afectate prin transformarea în pensii în în?elesul legii privind sistemul unitar de pensii publice. Aplicarea teoriei drepturilor câ?tigate exclude posibilitatea reducerii pensiilor speciale. (…) Reducerea pensiilor speciale este de natur? s? aduc? atingere principiului protec?iei a?tept?rilor legitime cu privire la un anumit nivel al protec?iei sociale”, se arat? în sesizarea senatorilor pesedi?ti.
Pe de alt? parte, liberarii sus?in c? în adoptarea Legii pensiilor s-au remarcat “grave înc?lc?ri ale procedurilor democratice”, atât pe forma de adoptare, cât ?i pe fondul actului normativ.
Cei de la PNL sus?in c? în primul rând a fost înc?lcat “în mod flagrant” art. 76 alin. 1 din Constitu?ie , deoarece a fost asigurat? nici majoritatea ?i nici cvorumul de ?edin?? necesar adopt?rii unei legi organice. Tot în ceea ce prive?te procedura legislativ? a fost înc?lcat art. 76 alin. 3 din Constitu?ia României potrivit c?ruia “La cererea Guvernului sau din proprie ini?iativ?, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedur? de urgen??, stabilit? potrivit regulamentului fiec?rei Camere.” Mai concret, liberalii imput? faptul c?, deputa?ii nu au avut acces la raportul suplimentar al comisiei de Munc? sesizat? pe fond. Raportul, de?i trebuia s? fie transmis cu 5 zile înainte de intrarea în plen a legii, a fost trimis pe data de 15 septembrie 2010, în ziua adopt?rii proiectului de lege în cadrul ?edin?ei de plen a Camerei Deputa?ilor.

PNL mai atrage aten?ia CCR c? adoptarea legii de c?tre Camer? a înc?lcat prevederi constitu?ionale referitoare la principiul bicameralismului. “Constat?m, de asemenea, c? prin aceast? lege se încalc? art. 61 alin. 2 din Constitu?ia României. Forma legii adoptate de camera decizional? cuprinde modific?ri esen?iale fa?? de forma adoptat? la Senat, în calitate de prim? camera sesizat?. Mai mult decât atât, fa?? de momentul depunerii proiectului de lege la Parlament, Guvernul a mai adoptat o serie de ordonan?e ale c?ror prevederi au fost introduse în textul proiectului adoptat de Camera Deputa?ilor”, spun liberalii.

Mai mult, ei cred c? deputa?ii au legiferat ?i în materia Statutului parlamentarilor, de?i pentru a se interveni pe aceste prevederi era nevoie de decizia plenului comun. “Legea cuprinde dispozi?ii referitoare la statutul deputa?ilor ?i senatorilor, care în mod obligatoriu trebuiau s? fie adoptate în camere reunite ?i dispozi?ii referitoare la magistra?i, camera decizional? în acest caz trebuind s? fie Senatul”, se mai arat? în sesizarea PNL.*(realitatea.net)

29.09.2010. 13:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password