Câţi deputaţi în Parlamentul European va avea fiecare stat membru după 2009?

Pe m?sur? ce Uniunea European? s-a extins, num?rul deputa?ilor în Parlamentul European a crescut constant, ajungând, în urma ader?rii, la 1 ianuarie 2007, a Bulgariei ?i României, la 785. În 2009, în Parlamentul European urmeaz? s? fie ale?i doar 736 de deputa?i. Tratatul de reform?, în curs de negociere, prevede un num?r de 750 de deputa?i.
Cum ar putea fi distribuite locurile în Parlamentul European, astfel încât fiecare stat membru s? fie reprezentat în mod echitabil? R?spunsul nu este u?or de g?sit, îns? atât aleg?torii, cât ?i Parlamentul nu vor avea decât de câ?tigat de pe urma acestei dezbateri.
Aceasta este concluzia la care au ajuns deputa?ii Alain Lamassoure (PPE-DE, Fran?a) ?i Adrian Severin (PSE, România), desemna?i drept co-raportori la un proiect de raport pe aceast? tem? de c?tre Comisia pentru afaceri constitu?ionale a Parlamentului European.

Care este situa?ia în prezent ?

Potrivit Tratatului de la Nisa, modificat pentru a lua în considerare aderarea României ?i Bulgariei, Parlamentul European ar urma s? aib? 736 de deputa?i în urma alegerilor din 2009. În iunie 2007, guvernele statelor membre ale UE au decis s? creasc? num?rul deputa?ilor la 750. Statele membre vor avea cel mult 96 ?i cel pu?in 6 reprezentan?i în Parlamentul European. În prezent, Germania are 99 de deputa?i, în timp ce Malta doar 5.
Parlamentul European a fost solicitat s? propun?, pân? în luna octombrie, o redistribuire a num?rului de locuri, dar decizia final? le revine statelor membre.

Propor?ionalitate degresiv?

Proiectul de raport al Parlamentului European a fost prezentat, la 11 septembrie, Comisiei pentru afaceri constitu?ionale. „În acest caz, nu este vorba despre câ?tig?tori ?i perdan?i, este un joc din care toat? lumea nu are decât de câ?tigat, un efort comun pentru o Uniune mai democratic? ?i legitim? ?i un Parlament mai eficient”, a explicat, cu ocazia prezent?rii raportului, dl Severin. Dl Lamassoure a recunoscut c? stabilirea num?rului de locuri care îi revine fiec?rui stat membru în Parlamentul European reprezint? un aspect delicat, din cauza sensibilit??ilor na?ionale. Pentru a putea g?si o solu?ie, „ra?iunea ?i logica trebuie s? prevaleze asuprea pasiunii ?i a interesului na?ional”, consider? deputatul francez.
Pentru aplicarea conceptului de „propor?ionalitate degresiv?”, raportorii propun ca distribuirea locurilor în PE s? urmeze o serie de principii, printre care:
* principiul „solidarit??ii la nivel european”, potrivit c?ruia statele membre cu o popula?ie mai mare accept? s? dispun? de un num?r de locuri în PE inferior num?rului direct propor?ional cu ponderea popula?iei lor la nivelul UE, în scopul unei mai bune reprezent?ri a statelor cu un num?r redus de locuitori;
* principiul „flexibilit??ii justificate”, care permite reducerea, pe cât posibil, a discrepan?elor care exist?, în prezent, între statele membre, în ceea ce prive?te reprezentarea în PE;
* principiul „reprezent?rii na?ionale”, care garanteaz? fiec?rui stat membru un num?r de deputa?i suficient pentru a permite reprezentarea, în PE, a tuturor curentelor politice importante la nivel na?ional.

Care sunt urm?torii pa?i ?

Raportul Lamassoure-Severin va fi prezentat în plen în luna octombrie, la Bruxelles. Dac? va fi adoptat cu o larg? majoritate, solu?ia propus? de raportul Parlamentului European are mari ?anse de a primi sprijinul ?efilor de stat ?i de guvern cu ocazia reuniunii la nivel din 18-19 octombrie, urmând a fi inclus? în Tratatul de reform?. Acesta urmeaz? s? fie finalizat pân? la sfâr?itul anului în curs, astfel încât s? poat? fi ratificat de c?tre statele membre înainte de alegerile europene din 2009.

19.09.2007. 07:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password