Câştigul salarial mediu în luna ianuarie 2010, mai mic faţă de luna precedentă

În luna ianuarie 2010, câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 1967 lei, cu 2,8% mai mic fa?? de luna precedent?.
Câ?tigul salarial mediu nominal net a fost de 1426 lei, în sc?dere fa?? de luna
precedent? cu 51 lei (-3,5%).
Valorile cele mai mari ale câ?tigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activit??ile de
transporturi aeriene (3184 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbr?c?minte (809 lei).

Câ?tigul salarial în raport cu evolu?ia pre?urilor de consum
Indicele câ?tigului salarial real pentru luna ianuarie 2010 fa?? de luna precedent?, calculat ca raport
între indicele câ?tigului salarial nominal net ?i indicele pre?urilor de consum, a fost de 94,9%.
Fa?? de luna octombrie 1990, indicele câ?tigului salarial real a fost de 125,4%, cu 6,6 puncte
procentuale mai mic fa?? de cel înregistrat în luna decembrie 2009.
În cursul anului se înregistreaz? fluctua?ii ale câ?tigului salarial determinate, în principal, de acordarea
celui de al 13-lea salariu ?i a primelor de s?rb?tori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influen?eaz?
cre?terile sau sc?derile în func?ie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urm?, la
estomparea fluctua?iilor câ?tigului salarial lunar la nivelul întregului an.

*) Câ?tigul salarial nominal brut cuprinde: salariile, respectiv drepturile în bani ?i în natur? cuvenite salaria?ilor pentru munca efectiv prestat? (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicat?, sporurile ?i indemniza?iile acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele pl?tite pentru timpul nelucrat (indemniza?iile pentru concediile de odihn? ?i de studii, zile de s?rb?toare ?i alte zile libere, sumele pl?tite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele
de vacan?? ?i alte sume pl?tite din fondul de salarii potrivit prevederilor legisla?iei în vigoare sau contractelor colective de munc?; sumele pl?tite din profitul net ?i din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de mas?).

Ianuarie 2010 comparativ cu decembrie 2009
În luna ianuarie 2010, în majoritatea activit??ilor economice, nivelul câ?tigului salarial mediu net a
fost mai sc?zut decât în luna decembrie 2009, când s-au acordat premii ocazionale (pentru
s?rb?torile de iarn?, prime de vacan?? sau de performan??), drepturi în natur? ?i ajutoare b?ne?ti din
fondul de salarii ori s-au realizat produc?ii mai mari.
Cele mai semnificative sc?deri ale câ?tigului salarial mediu net s-au înregistrat dup? cum
urmeaz?:
??cu peste 34% în silvicultur? ?i exploatare forestier?; pescuit ?i acvacultur?;
??între 23% ?i 30% în fabricarea produselor de cocserie ?i a produselor ob?inute din prelucrarea
?i?eiului, alte activit??i extractive, fabricarea produselor farmaceutice de baz? ?i a preparatelor
farmaceutice, intermedieri financiare;
??între 16% ?i 19% în telecomunica?ii, fabricarea echipamentelor electrice, cercetare-dezvoltare,
extrac?ia petrolului brut ?i a gazelor naturale, depozitare ?i activit??i auxiliare pentru transport,
produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat;
??între 12% ?i 16% în captarea, tratarea si distribu?ia apei, extrac?ia minereurilor metalifere,
fabricarea altor mijloace de transport, activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de
programe de televiziune (inclusiv înregistr?ri audio ?i activit??i de editare muzical?; activit??i de
difuzare si transmitere de programe), activit??i de servicii anexe extrac?iei, industria
metalurgic?, extrac?ia c?rbunelui superior ?i inferior, tip?rirea ?i reproducerea pe suporturi a
înregistr?rilor, fabricarea produselor din tutun.
Cre?terile câ?tigului salarial mediu net din luna ianuarie 2010 fa?? de luna precedent?, în unele
activit??i economice, au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (inclusiv al 13-lea salariu
pentru anul 2009), de revenirea din concedii f?r? plat? ?i ?omaj tehnic, dup? cum urmeaz?:
??cu peste 38% în activit??ile auxiliare intermedierilor financiare, activit??i de asigurare ?i fonduri
de pensii;
??între 12% ?i 19% în activit??ile de spectacole, culturale ?i recreative, s?n?tate ?i asisten??
social?, înv???mânt, transporturi pe ap?;
??între 2% ?i 8% în alte activit??i industriale n.c.a., administra?ie public?, agricultur?, vân?toare ?i
servicii anexe, activit??i de servicii în tehnologia informa?iei; activit??i de servicii informatice.

Ianuarie 2010 comparativ cu ianuarie 2009
Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câ?tigul salarial mediu nominal net a crescut cu
5,2%.
Indicele câ?tigului salarial real nu a înregistrat nicio modificare fa?? de aceea?i perioad? a anului
precedent.

08.03.2010. 13:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password