Campania electorală a început. Ce pot face candidaţii şi ce reguli trebuie să respecte

Campania electoral? pentru primul tur al preziden?ialelor din 2 noiembrie a început vineri, 3 octombrie, la ora 00.00, va dura 30 de zile ?i se va încheia sâmb?t?, 1 noiembrie, la ora 7.00. În aceast? perioad?, candida?ii pot face propagand? prin mitinguri, afi?aj, pres?, cu respectarea unor reguli.

Potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea pre?edintelui României, în campania electoral?, candida?ii ?i, dup? caz, partidele, alian?ele politice sau electorale care i-au propus, precum ?i cet??enii au dreptul s? î?i exprime opiniile în mod liber ?i f?r? nicio discriminare, prin mitinguri, adun?ri, mar?uri, precum ?i prin intermediul mass-media.

Contesta?iile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei forma?iuni politice ori a unui candidat de a-?i desf??ura campania electoral? în condi?iile legii se solu?ioneaz? de Curtea Constitu?ional?, cu votul majorit??ii judec?torilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.

Organizarea mitingurilor, adun?rilor ?i mar?urilor se poate face numai cu autoriz?rile prev?zute de legisla?ia în vigoare.

În unit??ile militare, în unit??ile de înv???mânt, în timpul programului de înv???mânt, în sediile reprezentan?elor diplomatice, precum ?i în penitenciare, ac?iunile de campanie electoral? de orice tip sunt interzise.

În timpul campaniei electorale, primarii asigur? candida?ilor ?i forma?iunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spa?ii corespunz?toare pentru a se întâlni cu aleg?torii.

Înc?lcarea acestor prevederi legale se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.000 la 2.500 lei. De asemenea, neluarea de c?tre organizatori a m?surilor necesare desf??ur?rii normale a adun?rilor electorale, precum ?i distribuirea ?i consumarea de b?uturi alcoolice în timpul acestor adun?ri se sanc?ioneaz? cu amend? de la 4.500 la 10.000 lei.

Potrivit legii, mijloacele folosite în campania electoral? nu pot s? contravin? ordinii de drept.

Primarii sunt obliga?i ca dup? data expir?rii termenului de depunere a candidaturilor, dar pân? la r?mânerea definitiv? a acestora, s? stabileasc?, prin dispozi?ie care se aduce la cuno?tin?a public? prin afi?are la sediul prim?riei, locuri speciale pentru afi?ajul electoral, în care s? amplaseze panouri electorale, ?inând seama de num?rul candida?ilor.

Locurile speciale pentru afi?aj trebuie s? fie stabilite în locuri publice frecventate de cet??eni, astfel încât s? poat? fi folosite f?r? stânjenirea circula?iei pe drumurile publice ?i a celorlalte activit??i din localit??ile respective. În prealabil, primarii sunt obliga?i s? asigure înl?turarea din spa?iul public a oric?ror materiale de propagand? electoral? r?mase de la campaniile electorale precedente. Locurile speciale pentru afi?aj electoral pot fi folosite numai de candida?ii la func?ia de pre?edinte ?i de partidele care i-au propus. Este interzis? utilizarea de c?tre un candidat a locurilor speciale pentru afi?aj electoral, astfel încât s? împiedice folosirea acestora de c?tre un alt candidat.

Afi?ajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dup? caz, al de?in?torilor ?i numai cu luarea m?surilor impuse de legisla?ia în vigoare pentru asigurarea siguran?ei cet??enilor. Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afi? electoral. Sunt interzise afi?ele electorale care combin? culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Se interzice afi?ajul în scop electoral prin aplicarea pe pere?ii sau pilonii de sus?inere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare ?i informare rutier?, precum ?i pe sistemele electronice de reglementare a circula?iei.

Activit??ile de propagand? electoral? nu pot afecta în niciun fel spa?iile verzi, rezerva?iile naturale ?i zonele protejate ecologic.

Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagand? electoral? este interzis?.

Primarul, cu sprijinul organelor de ordine public?, este obligat s? asigure integritatea panourilor, afi?elor electorale ?i a altor materiale de propagand? electoral? amplasate în locuri autorizate.

Potrivit legii electorale, nerespectarea tuturor prevederilor referitoare la afi?ajul electoral se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.000 la 2.500 lei. Cu aceea?i amend? se sanc?ioneaz? ?i distrugerea, deteriorarea, murd?rirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afi?ate sau a oric?ror altor afi?e ori anun?uri de propagand? electoral? tip?rite.

Legea mai prevede c? primarii pot aproba instalarea pe domeniul public a unor amenaj?ri provizorii pentru distribuirea materialelor de propagand? electoral?, dac? prin amplasarea lor nu se instituie restric?ii de circula?ie rutier? sau pietonal?.

Campania electoral? se poate desf??ura în alt stat decât România numai cu respectarea legisla?iei în vigoare a statului respectiv.

Pentru candida?i, accesul la serviciile publice de radio ?i televiziune este egal ?i gratuit.

Radiodifuzorii publici ?i priva?i sunt obliga?i s? asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desf??urarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate ?i corecte pentru to?i candida?ii ?i toate partidele politice, alian?ele politice sau electorale care îi sus?in. Accesul candida?ilor la serviciile publice ?i private de radio ?i televiziune este gratuit. Posturile private de radio ?i televiziune vor oferi candida?ilor timpi de anten? propor?ionali cu cei practica?i de posturile publice. Nerespectarea acestor prevederi de c?tre posturile private de radio ?i televiziune atrage sanc?ionarea acestora de c?tre Consiliului Na?ional al Audiovizualului. De asemenea, este interzis? introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

În perioada electoral?, în cazul prezent?rii de sondaje de opinie cu con?inut electoral, acestea trebuie înso?ite de urm?toarele informa?ii: denumirea institu?iei care a realizat sondajul, data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul ?i metodologia utilizat?, dimensiunea e?antionului, marja maxim? de eroare, cine a solicitat ?i cine a pl?tit efectuarea sondajului.

Televotul sau anchetele f?cute pe strad? în rândul electoratului nu trebuie s? fie prezentate ca reprezentative pentru opinia public? sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Cu 48 de ore înainte de ziua vot?rii este interzis? prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu con?inut electoral f?cute pe strad?.

Înc?lcarea acestor reglemet?ri referitoare la sondajele de opinie ?i televot constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 4.500 la 10.000 de lei.

Legea precizeaz? c? birourile electorale jude?ene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucure?ti ?i biroul electoral pentru sec?iile de votare din str?in?tate vegheaz? la corecta desf??urare a campaniei electorale, solu?ionând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electoral?.

sursa:mediafax.ro

04.10.2014. 12:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password