Calendarul credinţei, datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor din Gorj

OCTOMBRIE

Este a zecea lun? în calendarul Iulian ?i Gregorian ?i a opta lun? în calendarul roman.

Aceast? lun? se nume?te în calendarul popular Brum?rel.

S?rb?torile cu dat? fix? ale lunii sunt: Sfântul Apostol Filip, Vinerea Mare, Sfântul Dumitru.

Sfânta Cuvioas? Paraschiva
Vinerea Mare (14 octombrie)

Calendarul credin?ei, datinilor, obiceiurilor ?i tradi?iilor din GorjSf. Cuvioas? Paraschiva pomenit? de Biserica Ortodox? la 14 octombrie s-a n?scut din p?rin?i cre?tini, pe p?mânt sârbesc.

Din anii tinere?ii, cuprins? de înv???tura Sfintei Evanghelii, a ar?tat mult? râvn? pentru lep?darea de avu?iile p?mânte?ti. Murindu-i p?rin?ii, Paraschiva ?i-a d?ruit partea ce i se cuvenea s?racilor ?i, p?r?sind via?a îmbel?ugat? din casa p?rinteasc?, a împlinit porunca Mântuitorului, care zicea: „Cine voie?te s? vie dup? mine, s? se lepede de sine, s?-?i ia crucea ?i s?-mi urmeze mie!” A vie?uit câtva timp în post ?i rug?ciune, fiind c?lug?ri?? la Ierusalim, unde a dus o via?? aspr?, dup? pravila c?lug?reasc?, pân? la vârsta de 25 de ani.

Întorcându-se în ?ara sa s-a str?duit f?r? odihn? doi ani de zile, slujind lui Hristos, apoi s-a mutat întru Domnul. Dup? mult? vreme sfintele ei moa?te au fost duse ?i a?ezate în cinste la Târnovo. În vremea sultanului Selim al II-lea, în 1570, moa?tele au fost mutate la Constantinopol. Peste câtva timp, drept credinciosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, a izbutit cu mult? cheltuial? s? aduc? de la Constantinopol, moa?tele Sf. Cuvioase Paraschiva ?i s? le a?eze în Biserica Trei Ierarhi, minunata sa ctitorie.

În ziua de 14 octombrie credincio?ii merg de se închin? înaintea sfintelor moa?te ale Cuvioasei Paraschiva, cea care cu credin?? în Hristos a dus via?? pustniceasc? ?i cu osârdie ?i-a împ?r?it toat? averea celor s?raci.

Apropiat? de via?a sfintei, e legenda c? aceasta a fost o fat? s?rac? ?i orfan?, care d?dea buc??ica de la gur? s?racilor ?i hainele ?i le împ?r?ea.

Alt? legend? spune c? o hoard? de t?tari a pus mâna pe o fat? frumoas?, Paraschiva. Prizoniera a fost vândut? la haremul unui pa??. Pa?a a vrut s? o înduplece cu felurite daruri s?-i fie nevast?, dar ea nu a vroit s? se fac? în nici un chip cadân?. Sultanul a vrut s? profite de ea cu sila, dar fata a fugit din harem. Solda?ii trimi?i s? o prind?, au g?sit-o dar ea s-a pref?cut în izvor.

Într-o alt? legend? se spunea c? Paraschiva a fost chinuit? de p?gâni într-o vineri, numai s? se lase de credin?? ?i de aceea indiferent de ziua în care cade s?rb?toarea Sf Paraschiva, ea se nume?te Vinerea Mare.

***

În aceast? zi se împlinea sorocul v?carilor, ciobanilor, pândarilor ?i se va da drumul ?arinilor ?i luncii, vitele umblând peste tot.

Vinerea Mare este o s?rb?toare pastoral?. Alesul (r?scolitul) oilor se face la Vinerea Mare ori la Sfântul Dumitru.

Fiecare st?pân î?i ia oile în vederea iernatului, dup? semnul din ureche f?cut cu potricala ori dup? boiala din spinare. În func?ie de m?suri?ul din prim?var?, când oile erau date în paz?, st?pânii primesc brânz?.

Ciobanii sunt pl?ti?i, iar dac? au oi lips? li se opre?te contravaloarea, din simbrie.

Dac? murea vreo oaie, ciobanul trebuia s?-i taie urechea ?i s? o arate st?pânului.

„Chestionarul” N. Densu?ianu consemna ?inerea praznicului de Vinerea Mare la Albeni.

La Logre?ti se ?ine bâlciul de toamn?.

Al Doru ?erban

08.10.2008. 06:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password