C-tin Brâncuşi omagiat de Fiii Gorjului-Timişoara

Creator al c?rui nume constituie un reper mondial pentru devenirea artelor plastice contemporane, românul Constantin Brâncu?i, n?scut la 19 februarie 1876 în Gorj, ?i decedat la16 martie 1957, la Paris– de la a c?rui trecere în eternitate s-au împlinit, 55 de ani – a fost omagiat pe m?sura personalit??ii ?i for?ei sale creatoare, luna trecut?, printr-un Simpozion organizat la ?i de c?tre Academia Român?, cel mai înalt for cultural-?tiin?ific al ??rii onorându-l, de altfel, ?i prin acordarea titlului post-mortem, de Academician.
Sâmb?t?, 17 marti 2012, printr-o ini?iativ? coordonat? ?i moderat? de c?tre ec. Sevastian B?lescu, fiu al Gorjului, pre?edintele executiv ?i fondator la ?Asocia?ia ?tiin?ific? pentru Consolidarea Mediulu Asociativ ? ( ASCMA), cu nucleul fondator din Fiii Gorjului, constitui?i ca structur? asociativ? în Timi?oara, înc? din 1984, se va al?tura marilor centre culturale ale continentului, care onoreaz? mo?tenirea brâncu?ian?, prin organizarea la Sala Capitol a Filarmonicii „BANATUL”, sub genericul „MEMORIALUL BRÂNCU?I” 2012 la Timi?oara, ?i Primul Congres al Asocia?iilor ?i Funda?iilor, pentru consolidarea Mediului Asociativ în slujba Societ??ii Civile.
Evenimentul, la a c?rui punere în practic? î?i aduc contribu?ia reprezentan?ii Consiliului Jude?ean Timi?, Consiliul Local al Municipiului Timi?oara, Asocia?iile A.S.C.M.A ?i „Fiii Gorjului” Timi?oara 1984, precum ?i Filarmonica „BANATUL”, va debuta la ora 10.00, cu o lansare editorial? având-o ca protagonist pe scriitoarea dr. ing. Doina Frumu?elu, înso?it? de prof. univ.dr. Gheorghe ?iclete ?i ing. dr. Vl?du? Nisipeanu, ce reprezint? o mare surpriz? la Timi?oara, de asemenea fii ai gorjului, în reprezentarea Ligii Culturale, cu activitate în Bucure?ti.
Prelegerea “Interconexiuni ?tiin?ifice române?ti la Paris”, î?i propune s? evoce cooperarea din perioada interbelic?, dintre marii creatori ?i patrio?i români, Constantin Brâncu?i , din Gorj cu Traian Vuia, din Banat, ca dovad? a recunoa?terii valorilor române?ti, ?i începuturile de interconexiuni ce se dezolvolt? tot mai mult în zilele noastre, cu recunoa?tere prin ac?iuni credibile întreprinse la Br?det, va fi sus?inut? de c?tre moderatorul Sevatian B?lescu.

?Ini?iativa prezent?,- a specificat coordonatorul manifest?rii, ec. Sevastian B?lescu, – continu? tradi?ia celor 28 de ani a omagieriilor ?i comemor?riilor personalit??ilor gorjene, precum Tudor Vladimirescu, Gheorghe Magheru (ai c?ror str?nepo?i sunt a?tepta?i sâmb?t? la Timi?oara), Gheorghe T?t?r?scu, fost prim ministru (1934-1938), precum ?i so?ia acestuia Aretthia, care împreun? de pe func?ii diferite, l-au convins pe Constantin Brâncu?i, s? realizeze operele de art? ce se afl? în patrimoniul UNESCO, amplasate în Tg-Jiu, ca mândria noastr? gorjeneasc??.
Tradi?ia asocierilor, î?i are izvorul jurdic prin Legea nr.21 din 1924, iar la Gorj a fost ini?iat? în 1934, Liga Na?ional? a Femeilor Gorjene care l-a vizitat pe marele sculptor român la atelierul s?u din Paris, convingându-l s? creeze ?i în jude?ul s?u natal, operele de art? bine cunoscute ?i apreciate, de c?tre organimele interna?ionale de art? ?i cultur? modern?, respectiv Masa T?cerii; Aleea Scaunelor; Poata S?rutului, ?i nu în ultim rând “Coloana Infinitului”, care de-a lungul timpului a avut mai multe denumirii.
Cu prilejul acestui medalion, vor fi vernisate mai multe expozi?ii de filatelie-cartofilie, costume populare ?i obiecte tradi?ionale, de c?tre Rodica ?i Gheorghe Belea, din jude?ul Hunedoara, Leontina Prodan, din jude?ul S?laj respectiv, de pres? rural? din Banatul istoric, de c?tre Ioan Traia, iar epigramistul gorjean George Lungoci, la venerabila sa vârs? de 88 de ani , î?i va lansa cele mai recente volume de epigrame ?i madrigale, realizate ?i cu sprijinul coordonatorului fiilor gorjului, Sevastian B?lescu.

Lucr?rile propriu-zise, ale Primului Congres al mediului asociativ , se vor desf??ura cu începere de la ora 14.00, acestea fiind urmate de un spectacol artistic sus?inut de c?tre forma?iile l?ut?re?ti din Tg- C?rbune?ti, Gorj înso?ite de c?tre îns??i primarul ora?ului, Mihai Mazilu, ?i prin contribu?ia vicepre?edin?ilor, fiilor gorjului în Timi?oara, Eugenia Piticea ?i Stan Iscrulescu, precum ?i Ansamblul artistic de la Cercul Militar Timi?oara, sub conducerea arti?tilor Roman Cistelecan ?i Gavril Pu?ca?, cu contribu?ia reprezentan?ilor din jude?ul Bihor, prin prof.drd.Geta Iorga.
La ora 18.00, prin Conferin?a de presa se valorific? rezultatele Simpozionului Na?ional de mare anverngur?, iar cu începere de la orele 19.00, se realizeaz? o proiec?ie de filme, cu caracter inedit despre via?a ?i opera artistului Constantin Brâncu?i, cineastul Horia Muntenu? din Cluj-Napoca, toate ac?iunile fiind cu titlul onoros ?i intrare liber?, evenimentul coordonat ?i moderat de c?tre Sevastian B?lescu, c?p?tând ?valoarea Coloanei Infinitului?, aici la Timi?oara. (L.N.) Aloisa Petrucean ?i Alin B?l??oiu.

19.03.2012. 15:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password