Bugetul comunei Jupâneşti

În sedin?a Consiliului local al comunei Jupâne?ti, din 25 ianuarie 2008, cu un num?r de 10 voturi pentru s-a aprobat bugetul local pe anul 2008.

HOT?RÂREA NR. 3

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2008

Consiliul local al comunei Jupâne?ti , jude?ul Gorj

Având în vedere:

-expunerea de motive la proiectul de hot?râre

-raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil;

-rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de activiate;

-adresa nr. 265/14.01.2008 a CJ Gorj;

-adresa nr. 2615/21-01.2008 a Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj;

-prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;

prevederile art. 36,alin.(4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 republicat?, privind administra?ia public? local?.

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 republicat? privind administra?ia public? local?.

HOT?R??TE

Art. 1. Se aprob? bugetul local pe anul 2008, conform anexei ce face parte integrant? din prezenta hot?râre.

Art. 2. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu va urm?ri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot?râri.

20.02.2008. 19:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password