Banii din vânzarea certificatelor de CO2 vor fi investiţi în reducerea emisiilor de noxe

Adriean Videanu: “Guvernul a aprobat ast?zi, 28 aprilie, hot?rârea privind ini?ierea ?i dezvoltarea schemelor de investi?ii verzi. Practic, prezenta hot?râre stabile?te cadrul legal ?i institu?ional pentru ini?ierea ?i dezvoltarea schemelor de investi?ii verzi. Scopul prezentei hot?râri este acela a-l valorific?rii eficiente a surplusului de unit??i de cantit??i atribuite, a?a cum le cunoa?te?i din Protocolul Kyoto, unit??ile AAU-uri, a?a cum sunt ele definite de protocolul de la Kyoto.

Practic, România în anul 2010 poate valorifica un disponibil de aproape 300 de milioane de tone, în pachete de 1 milion de tone. S-a constituit o comisie format? din reprezentan?i ai Ministerelor Economiei, Mediului, Finan?elor Publice, MAE ?i alte autorit??i, dup? caz, care vor negocia în numele statului român valorificarea acestor unit??i de atribuire. Conform Protocolului de la Kyoto, sumele rezultate în urma valorific?rii acestui disponibil de emisii de CO2 se vor utiliza pentru investi?iile de mediu. Men?ionez faptul c?, potrivit Protocolului de la Kyoto, pot fi ini?iate ?i proiecte greenfield care s? înlocuiasc? capacit??i care în momentul de fa?? emit CO2 în atmosfer?.

Imediat ce Hot?rârea va fi publicat? în Monitorul Oficial, vom demara negocierile cu statele membre, statele semnatare ale Protocolului de la Kyoto pentru c?, trebuie men?ionat, poten?ialii cump?r?tori de AAU-uri sunt statele parte ?i semnatare ale Protocolului de la Kyoto.

Conform Hot?rârii ?i Ordonan?ei de Urgen?? pe care le-am aprobat, fiecare proiect în care se vor utiliza ace?ti bani va fi aprobat prin Hot?râre de Guvern. Domeniile în care vor fi utiliza?i banii sunt prev?zute în prezenta Hot?râre de Guvern: tehnologii curate, incluzând, dar f?r? a se limita gazeificarea c?rbunelui, co-generarea de înalt? eficien??, modernizarea ?i reabilitarea grupurilor energetice, cre?terea produc?iei de energie din surse regenerabile, îmbun?t??irea utiliz?rii eficiente a energiei în cl?diri, reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? în agricultur? ?i în transporturi, prin stimularea utiliz?rii autovehiculelor hibrid ?i a celor electrice, împ?durirea unor suprafe?e de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole degradate ?i managementul de?eurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser?. “

28.04.2010. 14:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password