Bani europeni pentru dezvoltarea durabilă a IMM-urilor

bani-anMinisterul pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Comer?, Turism ?i Profesii Liberale(MIMMCTPL) a lansat luni 31 martie, Ghidurile pentru Investi?ii ?i Consultan?? – principalele instrumente ale întreprinz?torilor pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru IMM-uri.

MIMMCTPL, institu?ia desemnat? s? gestioneze Axa 1 din Programul Opera?ional Sectorial 2007-2013, a ob?inut avizul favorabil al Comisiei Europene pentru lansarea celor trei Ghiduri pentru Investi?ii ?i Consultan?? cu ajutorul c?rora întreprinz?torii din România vor putea accesa pân? în 2013 suma de 1070 milioane Euro, reprezentând fonduri europene nerambursabile.

 „Lansarea Ghidurilor este un eveniment de maxim? importan?? pentru sectorul IMM în care activeaz? nu mai pu?in de 70% din for?a de munc? a României. Noi avem încredere în capacitatea întreprinz?torilor români de a accesa fondurile europene nerambursabile, de a-?i dezvolta afacerile ?i de a crea produse ?i servicii capabile s? fac? fa?? concuren?ei de pe pia?a european?.” declar? Ovidiu Silaghi, Ministrul pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii, Comer?, Turism ?i Profesii liberale.

Cele trei publica?ii care vor fi disponibile în variant? electronic? pe site-ul www.animmc.ro abordeaz? urm?toarele teme: investi?iile mici („Ghidul pentru sprijin financiar de pân? la 250.000 de Euro”), investi?iile mari („Ghidul pentru sprijin financiar cuprins între 250.001 ?i 1.500.000”) ?i consultan?? („Ghidul de sprijin pentru consultan?? acordat întreprinderilor mici ?i mijlocii”).

Ghidurile cuprind toate informa?iile necesare depunerii dosarelor de finan?are, criteriile de eligibilitate a solicitantului/proiectului, lista cheltuielilor eligibile, cuantumul contribu?iei proprii a solicitantului ?i valoarea maxim? a finan??rii nerambursabile în func?ie de activitatea desf??urat? ?i opera?iunea pentru care se aplic?, precum ?i cererea de finan?are ?i anexele care trebuie depuse în vederea ob?inerii finan??rilor nerambursabile.

Domeniile de finan?are pentru care se acord? sprijin financiar nerambursabil conform celor trei ghiduri iau în calcul o arie larg? de activit??i ?i vizeaz? în principal: investi?iile productive ?i preg?tirea pentru concuren?a pe pia?? a întreprinderilor, modernizarea spa?iilor de produc?ie ?i a tehnologiilor folosite, consultan?a acordat? IMM-urilor pentru dezvoltarea ?i extinderea afacerilor.

Pot s? depun? un proiect ?i s? ob?in? fonduri nerambursabile toate IMM-urile care au la activ cel pu?in un exerci?iu financiar, au minimum 10 angaja?i, nu înregistreaz? pierderi ?i datorii ?i îndeplinesc toate celelalte condi?ii impuse în Ghiduri.

IMM-urile pot aplica pentru urm?toarele activit??i eligibile: crearea unei noi unit??i de produc?ie, extinderea unei unit??i existente pentru cre?terea capacit??ii de produc?ie, diversificarea produc?iei unei unit??i existente, achizi?ionarea de bunuri intangibile: software, brevete, licen?e, know-how sau solu?ii tehnice nebrevetate, dar ?i consultan?? ?i training specializat, strict legate de activit??ile de investi?ii.

Florin Mogoe

02.04.2008. 00:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password