AVAS are drept de iniţiativă legislativă

Referitor la declara?iile ap?rute în mass media cu privire la înfiin?area Companiei Na?ionale Energetice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face urm?toarele preciz?ri: Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 24/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, proiectele de legi se elaboreaz? ca urmare a exercit?rii, potrivit Constitu?iei, a dreptului de ini?iativ? legislativ?.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, este o institu?ie de specialitate a administra?iei publice centrale, cu personalitate juridic?, în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 alin. (2) din OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor m?suri de reorganizare a Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb?ie cu Autoritatea pentru Privatizare ?i Administrarea Participa?iilor Statului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Astfel, ca organ de specialitate al administra?iei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, potrivit art. 1 lit. a) din HG nr. 1226/2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ?i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum ?i a altor documente, în vederea adopt?rii/aprob?rii, AVAS are dreptul s? ini?ieze proiecte de documente de politici publice ?i proiecte de acte normative, în vederea adopt?rii/aprob?rii de c?tre Guvern, conform atribu?iilor ?i domeniului s?u de activitate.

Proiectul de act normativ a fost ini?iat pornind de la Strategia energetic? a României pentru perioada 2007 – 2010, aprobat? în septembrie 2007. Aceasta stabile?te c?:

• printre obiectivele strategice în domeniu sunt: „continuarea procesului de restructurare ?i privatizare în sectoarele energetice, termice ?i a gazelor naturale, precum ?i continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea cre?terii profitabilit??ii ?i accesului pe pia?a de capital”;

• dezvoltarea durabil? ?i competitivitate, în conformitate cu Noua Politic? Energetic? a Uniunii Europene elaborata în 2007, care se bazeaz? pe securitatea energetic?;

• faptul c? sectorul producerii de energie electric? va urma un proces de restructurare ?i înnoire a capacit??ilor energetice prin reabilitarea unit??ilor existente viabile, închiderea unit??ilor neviabile ?i construc?ia de noi unit??i de producere a energiei electrice,

• „în func?ie de rezultatele analizei, sunt posibile regrup?ri ale unit??ilor de producere aflate în prezent în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A., Termoelectrica S.A., Complexurilor energetice ?i a altor produc?tori de energie electric? ?i termic? „

• ”privatizarea complexurilor energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova cu asigurarea continuit??ii activit??ii de c?tre investitorii priva?i în condi?iile impuse de legisla?ia privind protec?ia mediului sau integrarea unuia sau mai multor complexe energetice într-o companie energetic? na?ional?, aflat? sub controlul statului.”

Prin proiectul de act normativ, AVAS propune implementarea m?surii de restructurare a sectorului de producere a energiei electrice prin consolidarea unor produc?tori competitivi la nivel regional. Dup? cum a fost prev?zut în strategie, „statul va p?stra pachetul de control asupra principalelor unit??i de producere a energiei electrice, totalizând o putere instalat? suficient? pentru a putea asigura siguran?a energetic? a ??rii. Se va analiza integrarea acestor produc?tori cu societ??i de distribu?ie aflate în proprietatea statului, rezultând companii puternice la nivel regional.”

Analizele privind Integrarea pe vertical? în Sectorul Energetic au fost elaborate de c?tre consultan?i coordona?i de firma KPMG. Ace?tia au elaborat documente de analiz? ?i fundamentare, iar varianta final? a studiului, dup? încheierea acesteia, a fost afi?at? pe site-ul AVAS, unde, al?turi de proiectul de act normativ, pot fi consultate de c?tre to?i cei interesa?i.

În prezent, a?a cum am mai informat opinia public?, acest proiect este în analiz? la Consiliul Concuren?ei, atât din punct de vedere al ajutorului de stat, cât ?i din punct de vedere al concentr?rii.

De asemenea, men?ion?m c? proiectul de act normativ a fost avizat ?i de Cancelaria Primului Ministru.

Dup? consultarea Consiliului Concuren?ei, proiectul va fi transmis Comisiei Europene pentru analiz? ?i ob?inerea unui punct de vedere.

L.M.

13.08.2008. 11:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password