Artificiile la control


Inspectoratul de Poli?ie al Jude?ului Gorj, prin Biroul de arme, explozivi ?i substan?e toxice, va declan?a la nivel jude?ean, o ampl? ac?iune de verificare a modului de respectare a dispozi?iilor Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive.

Scopul ac?iunii const? în cre?terea siguran?ei cet??eanului, prin prevenirea ?i combaterea evenimentelor negative, generate de înc?lcarea normelor legislative ce reglementeaz? regimul materiilor explozive ?i desf??urarea opera?iunilor cu obiecte artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice.

Ac?iunea vizeaz? verificarea modului în care sunt respectate, în perioada s?rb?torilor de iarn? 2008/2009, dispozi?iile Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, referitoare la desf??urarea opera?iunilor cu obiecte artizanale pe baz? de amestecuri pirotehnice.

În cadrul ac?iunii sunt efectuate verific?ri la societ??ile comerciale identificate c? au achizi?ionat articole pirotehnice de la societ??ile importatoare, inclusiv la locurile de depozitare, în vederea stabilirii scopului în care au fost achizi?ionate, legalit??ii opera?iunilor derulate, destina?iei finale a obiectelor pirotehnice, a stocurilor existente ?i a modului de asigurare a securit??ii acestora.

Poli?i?tii desf??oar? activit??i specifice în vederea identific?rii agen?ilor economici, persoane juridice ?i fizice, care efectueaz? opera?iuni, f?r? drept, cu obiecte artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice ?i luarea, fa?? de ace?tia urmând a fi dispuse m?surile legale prev?zute de art. 31, alin. 2, din Legea 406/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive (sanc?iunea pentru înc?lcarea acestor norme legale este închisoarea de la 6 luni la un an).

Prin modific?rile aduse legisla?iei în domeniu în anul 2006, prin Legea nr. 406, s-a interzis comercializarea c?tre persoanele fizice a obiectelor artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum ?i a artificiilor din categoria “obiecte zbur?toare luminoase” ?i a pocnitorilor din clasa I.

Persoanele juridice autorizate în condi?iile legii pot folosi aceste obiecte artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice numai în interes propriu ?i numai în locurile autorizate. De asemenea, persoanelor fizice li se interzice confec?ionarea, de?inerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alt? opera?iune cu obiecte artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice din categoriile sus men?ionate.

Obiectele artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice ce pot fi comercializate de c?tre persoanele juridice autorizate c?tre popula?ie, din clasa I, trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute în Sec?iunea II, art. 5, din Hot?rârea Guvernului 536/2002, pentru aprobarea Normelor tehnice privind opera?iile cu materii explozive.

În aceast? clas? I sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distrac?ie foarte mici, de tipul artificiilor, cu o mas? maxim? de amestec pirotehnic de trei grame (de exemplu: Stelu?e, Lumân?ri scânteietoare, Jerbe cu scântei, Minifacle, Minisori, Inele de foc, Sateli?i). Cele 716.730 kg articole pirotehnice r?mase în stocuri din anii preceden?i, men?in riscul poten?ial ca unele societ??i, cu bun?-?tiin??, s? eludeze legea ?i s? comercializeze astfel de obiecte c?tre popula?ie, în scopul ob?inerii de câ?tiguri ilicite.

Inspectoratul de Poli?ie asigur? cet??enii c? vor fi dispuse toate m?surile necesare pentru prevenirea ?i combaterea, cu fermitate, atât a comer?ului ilegal cu obiecte artizanale ?i de distrac?ie pe baz? de amestecuri pirotehnice, cât ?i a folosirii ilegale a acestora.

Poli?i?tii vor desf??ura toate activit??ile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine ?i siguran?? civic?, precum ?i pentru prevenirea producerii unor accidente sau pagube materiale pe fondul folosirii necorespunz?toare sau ilegale a obiectelor artizanale.(A.S.)

02.12.2008. 23:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password