Aproape 2000 de contribualibi amendaţi în luna august

Inspectorii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? (ANAF) au aplicat amenzi ?i sanc?iuni contraven?ionale în valoare de aproximativ 780.000 euro (2.500.000 lei) în urma controlului contribuabililor care au desf??urat opera?iuni intracomunitare în 2007.

Ac?iunea de control s-a desf??urat în luna august ?i avizat un num?r de 1992 de contribuabili urm?rind identificarea diferen?elor semnificative între datele dintre declara?iile recapitulative depuse de contribuabilii români ?i informa?iile primite de la celelalte state membre dar ?i identificarea fraudelor ap?rute în urma elud?rii legisla?iei TVA referitoare la opera?iunile intracomunitare.

Principalele probleme descoperite în urma controlului au fost:
– nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declara?iilor recapitulative trimestriale;
– nedeclararea unor opera?iuni în decontul TVA ?i în declara?iile recapitulative trimestriale;
– declararea eronat? a unor opera?iuni (de exemplu, prest?ri de servicii, opera?iuni de import, opera?iuni realizate în cursul anului 2006);
– declararea de achizi?ii intracomunitare de la contribuabilii din alte state membre care nu au declarat, la rândul lor, efectuarea de livr?ri intracomunitare scutite c?tre respectivii contribuabili români;
– nerecunoasterea de c?tre contribuabilii români a opera?iunilor intracomunitare declarate de contribuabili din alte state membre care fiind realizate cu respectivii contribuabili români;
– declararea de livr?ri/achizi?ii c?tre/de la parteneri cu coduri de înregistrare în scopuri de TVA invalide.

În 71 de cazuri, pentru tranzac?ii cumulate de 59.780.000 euro (197.284.206 lei), considerate opera?iuni suspecte ce pot genera fraud? fiscal?, s-a luat m?sura solicit?rii de informa?ii suplimentare ?i de verific?ri la partenerii comerciali din celelalte state membre.
Pentru un num?r de 10 contribuabili a fost declan?at? procedura de declarare ca inactivi, tranzac?iile în care au fost implica?i ace?ti contribuabili fiind în cuantum de 4.071.467 lei, iar în dou? cazuri, au fost sesizate organele de cercetare penal?, pentru contribuabilii implica?i în tranzac?ii în valoare de 994.489 lei.
În prezent, ANAF are în desf??urare un num?r de 920 ac?iuni de verificare a opera?iunilor intracomunitare ale contribuabililor români, ac?iuni desf??urare atât în scopul îndrum?rii contribuabililor ?i a elimin?rii erorilor neinten?ionate de declarare cât ?i în vederea prevenirii ?i combaterii fenomenului de fraud? ?i evaziune foscal? pe teritoriul ??rii ?i în spa?iul comunitar.

Director Executiv
Ec. Gheorghe Paraschivu

12.09.2007. 00:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password