APIA/Veniturile angajatilor din cadrul institutiei

În leg?tur? cu solicitarea deputatului PNL, Diana TU?A, cu privire la „cre?terile salariale nesim?ite” din cadrul Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA), conducerea agen?iei salut? interesul ar?tat de c?tre unii reprezentan?i ai Parlamentului României cu privire la un sector vital al economiei în aceste momente de criz?, respectiv agricultura.
“Ne bucur? faptul c? reprezentan?ii Parlamentului sunt interesa?i de un sector vital al economiei, anume agricultura, chiar dac? veniturile unor angaja?i care au reu?it s? atrag? fonduri de un miliard de euro par a fi singura preocupare a doamnei Diana TU?A. Din p?cate pentru munca acestora, to?i fiind îndrept??i?i s? beneficieze de major?ri salariale, trebuie s? precizez c? nu este vorba de o majorare, ci de o diminuare a veniturilor”, a declarat Directorul General APIA, Daniel CONSTANTIN.
Directorul General APIA, Daniel CONSTANTIN, explic? deputatului PNL Diana TU?A c?, potrivit legii 1/2004 privind înfiin?area ?i func?ionarea APIA, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare, angaja?ii institu?iei beneficiaz? de o majorare salarial? de 75%, pentru gestionarea fondurilor europene.

Îns?, potrivit art 4, din Hot?rârea 606/2009, “salariile de baz? ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prev?zute la art.2 ?i care îndepline?te criteriile prev?zute în cadrul aceluia?i articol se majoreaz? cu 25 % fa?? de cele prev?zute de lege, pân? la prima evaluare a performan?elor profesionale individuale realizat? în condi?iile legii. Salariile de baz? ale personalului al c?rui raport de serviciu se modific? prin transfer sau deta?are de la alte institu?ii care nu gestioneaz? fonduri comunitare se majoreaz? cu 25 % fa?? de cele prev?zute de lege, pân? la prima evaluare a performan?elor profesionale individuale realizat? în condi?iile legii”.
“Prin urmare, prin decizia intern? nr. 1233/14 august 2009, devenit? public? prin amabilitatea unor colegi dornici s? descopere senza?ionalul chiar ?i acolo unde legea nu las? loc interpret?rii, se stabile?te c? majorarea salarial? a noilor angaja?i este de 25%, fa?? de 75 %, fiind vorba, de fapt, de o reducere cu 50%. Din respect fa?? de munca angaja?ilor APIA care, f?r? s? beneficieze în acest an de plata orelor suplimentare sau de acordare unei prime pentru munca depus?, au reu?it s? pl?teasc? peste un milliard de euro fermierilor români, consider c? scuzele doamnei Diana TU?A sunt mai mult decât un semn de polite?e’”, a declarat Directorul General APIA, Daniel CONSTATIN.
Preciz?m c? fondul de salarii aferent anului 2009, respectiv 276.000.000 lei, a înregistrat o sc?dere cu mai mult de 20 % fa?? de anul trecut. Mai mult, cei 5300 de angaja?i ai Agen?iei trebuie s? suplineasc? munca aferenta a 1700 posturi, care potrivit recomand?rilor Comisiei Europene ar trebui sa completeze actuala schema de personal, astfel încât unui angajat APIA s? îi revin? 250 de fermieri fa?? de 750 în prezent.

01.09.2009. 11:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password