APIA va informeaza-25 nov

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) elibereaz? adeverin?e pentru beneficiarii pl??ilor pe suprafa?? care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?ncile care au încheiat conven?ii cu Agen?ia pentru finan?area capitalului de lucru.
„Este a treia campanie SAPS în care APIA încheie conven?ii cu b?ncile, astfel încât beneficiarii pl??ilor pe suprafa?? s? acceseze credite pentru finan?area capitalului de lucru. Din experien?a anilor trecu?i, am constatat c? mai ales marii fermieri apeleaz? la acest instrument de finan?are. Pentru campania trecut?, APIA a eliberat adeverin?e pentru o suprafa?? de peste 1,2 milioane hectare”, a declarat Directorul General APIA Melinda Kerekes.
Pentru a facilita accesul la credite al fermierilor, pentru activit??ile curente, APIA a încheiat conven?ii cu 2 b?nci, respectiv BRD – Groupe Societe Generale SA ?i CEC Bank SA. Conven?iile au fost încheiate între APIA, b?ncile men?ionate ?i Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.
Potrivit conven?iei, APIA va elibera o adeverin?? prin care confirm? c? beneficiarul a depus cererea de plat? pentru schemele de sprijin pe suprafa?? pentru anul 2009 ?i c? s-au efectuat controalele ?i verific?rile administrative asupra cererii de plat? a beneficiarului, conform reglement?rilor în vigoare. De asemenea, în adeverin?? se va men?iona suprafa?a determinat? pentru plat? la data emiterii acesteia pentru schema SAPS, respectiv pentru schema PNDC1, faptul c? beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plat? la data emiterii acesteia, precum si c? îndepline?te condi?iile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legisla?ia în vigoare. Totodat?, în adeverin?? se va confirma dac? beneficiarul a primit sau nu avansul de 70 % din SAPS.
Reamintim c? APIA a început în data de 16 octombrie, s? pl?teasc? un avans de 70 % din suma aferent? Schemei de Plat? Unic? pe Suprafa?? (SAPS). APIA a pl?tit 712.722.191,64 lei (168.971.595,93 euro) pentru 530.503 fermieri, din cei 749.010 fermieri e?antiona?i pân? în prezent, pentru plata în avans. Preciz?m c? restul dosarelor sunt în curs de autorizare de c?tre Centrele jude?ene APIA.
Potrivit conven?iei, banca va acorda, conform reglement?rilor sale interne, credite în lei, în vederea finan??rii capitalului de lucru pentru desf??urarea activit??ilor curente astfel:
– în cazul beneficiarilor care au primit avansuri în baza HG nr. 1210/2009, valoarea creditului va fi de 70% din suma cuvenit? din PNDC;
– în cazul beneficiarilor care nu au primit avans în baza HG nr. 1210/2009, valoarea creditului va fi de 70% din suma cuvenita din SAPS ?i PNDC.
Totodat? Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA încheie cu banca o conven?ie-cadru plafon de garantare, prin care va garanta pân? la 50% din valoarea creditelor acordate de banc?.
Men?ion?m c? APIA a încheiat astfel de conven?ii ?i pentru campaniile SAPS 2008 ?i 2007. Astfel, pentru campania SAPS 2008, APIA a eliberat un num?r de 2.053 de adeverin?e pentru 1.290.072 hectare (SAPS) ?i 1.232.204 hectare (PNDC).

25.11.2009. 14:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password