APIA vă înformează

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) va elibera, începând de miercuri, 10 decembrie 2008, adeverin?e pentru beneficiarii schemei de sprijin pe suprafa?? SAPS care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?ncile care au încheiat conven?ii cu Agen?ia pentru finan?area capitalului de lucru pentru femieri.

Astfel, pentru a facilita accesul la credite al fermierilor pentru activit??ile curente, APIA a încheiat Conven?ii cu dou? b?nci, respectiv CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, urmând s? semneze, în zilele urm?toare, un astfel de document ?i cu BCR. Conven?iile au fost încheiate între APIA, b?ncile men?ionate ?i Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.

“Este a doua campanie în care apel?m la astfel de instrumente pentru ca agricultorii s? beneficieze de finan??ri – punte, cu costuri ?i garan?ii reduse, pân? la efectuarea pl??ii pe hectar. În paralel cu inten?ia de a permanentiza acest instrument financiar, vom optimiza opera?iunile agen?iei, astfel încât pl??ile s? se efectueze în perioada premerg?toare campaniei agricole de prim?var?”, a declarat Dan Gherghela?, Directorul General al APIA.

Potrivit Conven?iilor, APIA are obliga?ia s? emit? pentru fiecare beneficiar o adeverin?? prin care confirm? c? beneficiarul a depus cererea de plat? pentru schemele de sprijin pe suprafa?? pentru anul 2008 ?i c? s-au efectuat controalele administrative. De asemenea, adeverin?a atest? suprafa?a determinat? la plat? pentru SAPS, respectiv pentru Pl??ile Na?ionale Directe Complementare în sectorul vegetal (CNDP 1). Nu în ultimul rând, aceast? adeverin?? confirm? faptul c? beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plat?. Trebuie precizat c? APIA nu va elibera adeverin?e beneficiarilor pentru care au fost stabilite sanc?iuni multianuale.

Conform Conven?iilor încheiate, fiecare banc? are obliga?ia s? acorde beneficiarilor eligibili, conform reglement?rilor sale interne, credite în lei pentru finan?area capitalului de lucru pentru desf??urarea activit??ilor curente, în cuantum de pân? la 70 % din valoarea pl??ilor cuvenite fiec?rui beneficiar, corespunz?tor suprafe?ei prev?zute în adeverin?a eliberat? de APIA. În acest scop, banca creditoare va solicita beneficiarilor adeverin?a emis? de APIA, cererea de credit ?i alte documente necesare pentru aprobarea creditului.

De asemenea, potrivit Conven?iilor, Fondul de Garantare a creditului Rural – IFN SA are obliga?ia c? încheie cu banca o conven?ie – cadru plafon de garantare, prin care va garanta pân? la 50 % din valoarea creditelor acordate de banc?.

Pentru campania 2007, APIA a încheiat Conven?ii privind finan?area capitalului de lucru pentru fermieri cu CEC Bank SA, Alfa Bank, Banca Comercial? Român? SA ?i BRD – Groupe Societe Generale SA. Pentru a accesa creditul, fermierii au primit de la APIA adeverin?e privind suprafa?a pentru plat? în cadrul schemei de plat? unic? pe suprafa?? (SAPS).

Astfel, APIA a eliberat 1.366 adeverin?e, din care 901 adeverin?e pentru CEC Bank SA, pentru o suprafa?? de 525.715,75 hectare, respectiv 51 de adeverin?e pentru Alpha Bank, pentru o suprafa?? de 24.85,39 hectare. De asemenea, APIA a eliberat 16 adeverin?e pentru fermierii care au accesat credite de la Banca Comercial? Român? SA pentru o suprafa?? de 31.663,35 hectare ?i 398 adeverin?e pentru BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru o suprafa?? de 195.864,8 hectare.

Men?ion?m c? procentul de credite rambursate din pl??ile de la APIA, pentru campania 2007, a fost de aproape 100%, instrumentul financiar neprezentând niciun risc major pentru b?ncile creditoare.

În cadrul campaniei 2008, schema de plat? unic? pe suprafa?? (SAPS) const? în acordarea a 60,75 de euro pe hectar, pl?tibili în lei, la un curs de 3,7413 lei/euro, în conformitate cu prevederile art. 4 din HG 1560/2008. Pl??ile Na?ionale Directe Complementare în sectorul vegetal (PNDC1) constau în acordarea suplimentar? de sume pe suprafa?? pentru culturile prev?zute de legisla?ie, respectiv 46,71 euro pentru un hectar, pl?tibili în lei la un curs de 3,7413 lei/euro, în conformitate cu art. 4 din HG 1560/2008.

10.12.2008. 12:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password