APIA/ Producatorii de lapte pot solicita sprijinul financiar

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) anun?? produc?torii de lapte c? pot solicita, pân? la data de 14 mai 2010, sprijin financiar destinat de?in?torilor de cot? care au livrat lapte în anul de cot? 2008-2009.

Potrivit H.G. nr. 365/2010, în func?ie de cantitatea de lapte livrat? în anul de cot? 2008-2009, produc?torul poate s? beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprins? între 10 mii kg ?i 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel pu?in 200 mii kg ?i cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livr?ri mai mari de 500 mii kg). Pentru produc?torii care au livrat o cantitate de lapte cuprins? între 20 mii kg ?i 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculeaz? pe baza cotei individuale de livr?ri realizat? efectiv la data de 31 martie 2009.

Estimativ, in judetul Gorj, doar un numar 27 de producatori indeplinesc aceste conditii si pot fi beneficiari ai acestui sprijin financiar.

Pentru derularea m?surilor de sprijinire a pie?ei în sectorul laptelui ?i produselor lactate, România beneficiaz? de fonduri europene în valoare de 5.010.401 euro.
Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, produc?torii de lapte trebuie s? depun?, personal sau prin po?t?, o cerere la Centrele Jude?ene APIA pân? la data de 14 mai 2010 ?i s? îndeplineasc? cerin?ele prev?zute de HG nr. 365/2010.

29.04.2010. 09:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password