APIA/Precizare de presă

În leg?tur? cu articolele de pres? publicate, mar?i, 03 martie 2009 de c?tre mass-media, în privin?a penaliz?rilor pe care le risc? România pentru întârzierea pl??ilor la hectar, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) face o serie de preciz?ri, pentru o mai bun? în?elegere a prevederilor comunitare referitoare la efectuarea pl??ilor din fonduri europene.

Pentru a nu fi penalizate, statele membre trebuie s? efectueze pl??ile directe c?tre fermieri pân? la 30 iunie. În cazul în care restan?ele de plat? dep??esc 4 la sut? din totalul subven?iilor comunitare, se aplic? o penalizare gradual?, pentru fiecare lun? de dep??ire a termenului, pentru sumele ce dep??esc 4 la sut?.

Astfel, potrivit art. 9 din Regulamentul CE 883/2006, toate cheltuielile suplimentare efectuate fa?? de marja de 4 la sut? se reduc cu urm?toarele procente: cu 10 la sut? pentru o întârziere de pân? la o lun?, cu 25 la sut? pentru o întârziere de pân? la dou? luni, cu 45 la sut? pentru trei luni, cu 70 la sut? pentru patru luni, iar pentru o întârziere de mai mult de patru luni, cheltuielile se reduc cu 100 la sut?.

În cazul României, pentru dep??irea termenului de 30 iunie 2008, Comisia European? a calculat, în conformitate cu prevederile comunitare mai sus men?ionate, penaliz?ri de 8.409.938 euro. Pân? la 10 martie 2009, România trebuie s?-?i exprime punctual de vedere privind modul în care suma a fost calculat?.

În ceea ce prive?te posibilele corec?ii financiare aplicate României pentru modul în care s-au cheltuit fondurile europene, facem precizarea c?, pân? în acest moment, nu a existat nicio informare oficial? din partea Comisiei Europene privind suma. Comisia a transmis o invita?ie privind participarea, în data de 27 martie 2009, la o întâlnire bilateral?, privind exerci?iul financiar 2007.

Men?ion?m c? aplicarea penaliz?rilor sau corec?iilor financiare este valabil? pentru toate statele membre. Pentru exemplificare, amintim c?, în anul 2008, Comisia European? a anun?at c? mai multe state membre vor trebui s? returneze suma de 410,3 milioane de euro, fonduri cheltuite necorespunz?tor prin acordarea pl??ilor la hectar. Astfel, pentru neverificarea corect? a suprafe?elor agricole, Italia a primit o corec?ie de 145 milioane de euro, iar Grecia trebuie s? returneze 127,7 milioane de euro, pentru slabul control al suprafe?elor arabile.

Mai trebuie subliniat c? fermierii care au beneficiat de sprijin financiar nu sunt afecta?i de aceste corec?ii financiare, suma fiind suporatat? de la bugetul statului membru în cauz?.

04.03.2009. 10:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password