APIA/ Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) reaminte?te beneficiarilor pl??ilor na?ionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, aferente anului în curs, c? elibereaz? adeverin?e pentru cei care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?ncile care au încheiat conven?ii cu Agen?ia pentru finan?area activit??ilor curente. Aceste credite reprezint? un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii pân? la primirea la termen, potrivit legisla?iei în vigoare, a primei pe exploata?ie pentru bovine la care sunt îndrept??i?i. Op?iunea de a solicita creditul apar?ine integral fermierului.
Începând cu data de 18 ianuarie a.c., creditele pot fi accesate ?i de la Banca Transilvania, cu care APIA a încheiat o conven?ie în acest sens. Prevederile conven?iei sunt identice cu cele ale conven?iilor anterioare, în ce prive?te depunerea de c?tre fermier a dosarului de accesare a creditelor pentru finan?area activit??ilor curente.
Men?ion?m faptul c? Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lâng? o serie de adeverin?e / acte doveditoare necesare dosarului, propriile condi?ii de creditare, stabilite de c?tre Creditor ?i aprobate de c?tre Banca Na?ional? a României. Aici sunt incluse ?i garan?ii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).
Reafirm?m recomandarea adresat? poten?ialilor beneficiari interesa?i s? î?i aleag? Creditorul numai dup? un studiu atent al condi?iilor de creditare impuse de fiecare banc? (creditoare), pentru a beneficia de condi?iile de creditare cele mai avantajoase ?i care se potrivesc cel mai bine profilului exploata?iei sale.
Pl??ile na?ionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, reprezint? prima pe exploata?ie, în cuantum de 410 lei/cap de bovin? (conform prevederilor Hot?rârii Guvernului nr.1244/2010).

Director executiv,
Ec. Delia Mercioiu

18.01.2011. 20:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password