APIA/Plati nationale

Centrul jude?ean Gorj al Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) a aprobat la plat?, pân? la aceast? dat?, un num?r de 27 de cereri de acordare a sprijinului financiar din bugetul na?ional pentru activit??ile din sectorul zootehnic, în valoare total? de 2.859.478,87 lei.
Aceste m?suri de sprijin financiar sunt reglementate prin Ordonan?a de urgen?? a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acord?rii sprijinului financiar produc?torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunat??irilor funciare ?i al organiz?rii ?i sistematiz?rii teritoriului, aprobat? prin Legea nr. 125/2007.
Astfel, în cadrul m?surii de sprijin financiar destinat îmbun?t??irii calit?tii produselor de origine animal? au fost aprobate un num?r de 23 cereri dup? cum urmeaz?:
? 3 cereri pentru abatorizarea porcinelor, pentru o valoare aprobat? a sprijinului financiar de 950.840 lei, din care a fost pl?tit? efectiv, suma de 873.760 lei;
? 7 cereri pentru abatorizarea puilor broiler, pentru o valoare total? de 1.758.521,60 lei, din care a fost decontat? suma de 1.287.614,40 lei;
? 4 cereri pentru laptele de calitate destinat proces?rii, pentru o valoare total? de 40.699,02 lei, sumele urmând s? fie decontate în perioada imediat urm?toare;
? 7 cereri pentru ou? de consum, în func?ie de calitatea acestora, pentru o valoare total? a sprijinului financiar de 96.918,25 lei, din care a fost pl?tit? efectiv, suma 73.457,75 lei;
? 2 cereri pentru mierea destinat? proces?rii, în valoare de 12.500, sum? pl?tit? integral.

În cadrul m?surilor de sprijin financiar acordat de la bugetul statului pentru activitatea de interes na?ional privind neutralizarea de?eurilor de origine animal? a fost aprobat un num?r de 4 cereri pentru o valoare total? de 177.055,81 lei.
Cadrul legal de reglementare a acestei forme de sprijin este H.G. nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a de?eurilor de origine animal?.

În cadrul schemelor de pl??i na?ionale directe complementare (CNDP) acordate în sectorul zootehnic, pân? la aceast? dat? au fost depuse un num?r de 8471 de cereri pentru 119.172 de animale.
Astfel, la specia bovine au fost înregistrate un num?r de 7.922 cereri pentru 39.947 animale, la specia ovine un num?r de cereri de 382 pentru 69.450 animale, iar la specia ovine au fost înregistrate un numar de 167 de cereri pentru 9.775 animale.
Pl??ile na?ionale directe complementare în sectorul zootehnic sunt reglementate prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pl??i directe ?i pl??i na?ionale directe complementare care se acord? în agricultur?, începând cu anul 2007, aprobat? prin Legea nr. 139/2007 ?i în baza Ordinului ministrului agriculturii ?i dezvolt?rii rurale nr. 295/2007, modificat.
Reamintim cresc?torilor de animale c? pot depune cereri pentru acordarea pl?tilor directe na?ionale complementare în sectorul zootehnic pân? la data de 15.06.2009. Aceste cereri se depun la Centrul jude?ean APIA Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, b-dul Ec. Teodoroiu nr. 92, jude?ul Gorj.

Director coordonator,
dr. ing. Conatantin Negrea

04.06.2009. 21:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password