APIA/ Plata Naţionala Directă Complementară pentru sectorul zootehnie

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) anun?? c?, în perioada 01 – 31 octombrie 2010, cresc?torii de bovine, atât persoane fizice cât ?i juridice, pot solicita Plata Na?ionala Direct? Complementar? pentru sectorul zootehnie.
Pentru a beneficia de prima pe exploata?ie pentru bovine, produc?torul trebuie s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii, în func?ie de perioada înfiin??rii exploata?iei:
1. exploata?ii înfiin?ate pân? la data de 31 ianuarie 2008
­ exploata?ia s? fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008;
­ vârsta bovinelor s? fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2008;
­ exploata?ia sa fie înregistrat? în Registrul na?ional al exploata?iilor la data solicit?rii primei;
­ s? nu aib? datorii restante la bugetul de stat ?i/sau la bugetul local, la data solicit?rii primei.

2. exploata?ii înfiin?ate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009
­ exploata?ia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
­ vârsta bovinelor s? fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;
­ exploata?ia exist? înregistratã în Registrul na?ional al exploata?iilor la data solicit?rii primei;
­ sã nu aib? datorii restante la bugetul de stat ?i/sau la bugetul local, la data
solicit?rii primei.

3. exploata?ii înfiin?ate în perioada 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010
­ exploata?ia sã fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;
­ vârsta bovinelor s? fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;
­ exploata?ia exist? înregistratã în Registrul na?ional al exploata?iilor la data solicit?rii primei;
­ sã nu aib? datorii restante la bugetul de stat ?i/sau la bugetul local, la data solicit?rii primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploata?ie, aferent? fiec?rei exploata?ii de?inute, se depune individual sau prin reprezentant legal la centrul local/jude?ean al Agen?iei de Plã?i ?i Interven?ie pentru Agriculturã, respectiv al municipiului Bucure?ti, unde este înregistrat? exploata?ia si este înso?it? de urm?toarele documente:
a) copie de pe BI/CI/CUI/CIF, dup? caz;
b) copie de pe documentele care atestã provenien?a animalelor pentru exploata?iile înfiin?ate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2010;
c) declara?ie pe proprie r?spundere cã animalele pentru care se solicitã prima nu au fost eligibile la platã pentru primã în anul 2008 ?i/sau 2009, cu excep?ia transferului integral al exploata?iei ?i al animalelor, pentru exploata?iile înfiin?ate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2010;
d) declara?ie pe proprie r?spundere cu num?rul de bovine de?inute la data depunerii cererii, în vederea reactualiz?rii bazei de date a Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale;
e) declara?ie pe proprie r?spundere c? nu au datorii restante la bugetul de stat ?i/sau la bugetul local, la data solicitãrii primei;
f) copii ale documentelor care atest? schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 44/2008, cu modific?rile ulterioare, dac? este cazul.

LEGISLA?IE:
OMADR 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condi?iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate ?i termenilor de referin?? pentru aplicarea schemelor de pl??i na?ionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglement?rile comunitare în domeniu, publicat in MO nr. 667/29.09.2010

30.09.2010. 21:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password