APIA/ “Planul anual de furnizare a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane PEAD – 2009”

În vederea realiz?rii programului de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de interven?ie comunitare, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate, în anul 2009 Comunitatea Europeana a alocat Romaniei o sum? total? de 28.202.682 euro destinat? pentru achizi?ionarea de fain? de pe pia?a comunit??ii, furnizare de zah?r extras din stocurile de interven?ie ale Slovaciei, decontarea cheltuielilor de transport între depozitele furnizorilor contractan?i ?i depozitele Consiliilor jude?ene, în calitate de organism desemnat pentru gestionarea si distribuirea produselor, precum ?i pentru cheltuieli administrative.
Pe baza listelor cu persoanele cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului, întocmite de institu?iile abilitate stabilite prin act normativ, jude?ului Gorj i-a fost alocat? cantitatea de 679.400 kg de f?in?, în valoare de 1.423.436,620 lei, cantitatea de zah?r de 195.840 kg, în valoare de 454.371,58 lei, iar suma de 63.119,60 lei este alocat? pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de transportul ?i depozitarea produselor alimentare.
Cantit??ile stabilite pe beneficiar, raportate la suma alocat? ?i num?rul total de persoane defavorizate aflate pe liste, sunt de 15 kg de f?in? ?i 4 kg de zah?r pentru fiecare persoan? beneficiar? aflat? pe liste.
În jude?ul Gorj livrarea produsului f?in? destinat persoanelor cele mai defavorizate în depozitul Consiliului jude?ean Gorj a început la 01 septembrie 2009, iar primele cantita?i de zahar au fost livrate începând cu 12 octombrie a.c. Din depozitul organismului desemnat cantita?ile de produse alimentare au fost livrate c?tre prim?riile din jude?, în vederea distribuirii c?tre persoanele beneficiare .
Pân? la aceast? dat? a fost livrat? cantitatea de 320.000 kg de fain? ?i 42.240 kg de zah?r, produsele ajungând în depozitele prim?riilor ?i distribuite c?tre beneficiarii finali, într-un procent de peste 60%.
Astfel, cantitatea de 318.925 kg de f?in? a fost livrat? c?tre 30 de prim?rii, iar 42.240 kg de zah?r au fost livrate la un num?r de 22 de prim?rii.
Potrivit graficelor de livrare întocmite de Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? Bucure?ti, jude?ul Gorj va primi pân? la sfârsitul lunii octombrie înc? 59.595 kg de f?in?, urmând ca diferen?a de 300880 kg s? fie livrat? pân? la finele anului 2009. De asemenea, cantitatea de zah?r aferent? jude?ului r?mas? de livrat, respectiv 153.600 kg, va fi distribuit? în lunile noiembrie ?i decembrie ale anului în curs.

Centrul jude?ean Gorj al APIA a efectuat, în baza atribu?iilor stabilite prin actul normativ de reglementare, o serie de inspec?ii atât la depozitul Consiliul jude?ean Gorj cât ?i la prim?rii, care au drept obiectiv verificarea respectarii condi?iilor de livrare, depozitare ?i distribuire a produselor alimentare în cadrul PEAD – 2009. Se men?ioneaz? c?, pân? la aceast? dat?, nu au fost constatate deficien?e în modul de derulare a acestor ac?iuni.
Ac?iunea de distribuire a produselor alimentare este în desfa?urare, urmând ca toate prim?riile jude?ului, în calitate de destinatari finali, s? primeasc? aceste alimente în vederea distribuirii c?tre persoanele cele mai defavorizate.

Informa?ii suplimentare

Reamintim categoriile de persoane beneficiare ale Programului de furnizare a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane PEAD – 2009:

a) familiile de persoane singure care au stabilit, prin dispozi?ia scris? a primarului, dreptul la un venit minim garantat (VMG) acordat în baza Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat;
b) ?omerii care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj acordat? potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale c?ror venituri, ob?inute din pensie de stat, sau, dupa caz, alte tipuri de pensii, cumulate, se situeaz? sub 400 lei/luna;
d) persoanele cu handicap grav ?i accentuat, adul?i ?i copii, neinstitu?ionalizati.
O persoan? beneficiaz? de ajutor sub forma de produse alimentare, o singur? dat? în cadrul planului, pentru o singur? categorie de persoane defavorizate, anume aceea careia îi apar?ine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dac? se regase?te, la acea data, în mai multe dintre categoriile prev?zute de lege.

Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

21.10.2009. 16:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password