APIA/Instiintare inundatii

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) reaminte?te fermierilor care au depus cereri pentru schemele/m?surile de sprijin pe suprafa?? ?i ale c?ror culturi au fost inundate c? trebuie s? anun?e, în scris, în termen de cel mult 10 zile lucr?toare, apari?ia cazului de for?? major?.
Astfel, fermierii trebuie s? transmit? Centrelor Jude?ene/Locale APIA o În?tiintare înso?it? de acte doveditoare.
Dac? terenurile inundate nu se afl? în zone declarate calamitate printr-un act normativ, fermierii trebuie s? prezinte, al?turi de În?tiin?are, urm?toarele documente: copie dup? procesul verbal de calamitate sau adeverin?? de la prim?rie ?i/sau copie dup? procesul verbal de constatare emis de c?tre Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??.
Fermierii ale c?ror culturi inundate se g?sesc în zone declarate calamitate printr-un act normativ na?ional trebuie s? transmit? Centrelor Jude?ene/Locale APIA doar În?tiin?area, f?r? alte acte doveditoare.
Este important de men?ionat c? fermierii care nu în?tiin?eaz? APIA cu privire la apari?ia unui caz de for?? major?, respectiv culturi calamitate, risc? s? piard? sprijinul financiar.

SERVICIUL COMUNICARE ?I PROMOVARE PROGRAME

28.06.2010. 14:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password