APIA Gorj/ Derularea Planului European de Ajutoare către persoanele Defavorizate

Pentru corecta informare a opiniei publice ?i a institu?iilor de pres? asupra derul?rii Planului European de Ajutoare c?tre persoanele Defavorizate (PEAD) 2010, v? comunic?m urm?toarele:
Furnizarea de ajutoare alimentare, din fonduri europene, pentru persoanele defavorizate se afl? în al treilea an de derulare în Romania ?i constituie o m?sur? în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), în conformitate cu art. 27 din Regulamentul 1234/2007.
PEAD este finan?at din bugetul FEGA al Uniunii Europene. Resursele financiare ?i materiale puse la dispozi?ia execut?rii PEAD în 2010 sunt alocate statelor membre participante la acest plan, prin Regulamentul 1111/2009.
Institu?iile cu atribu?ii ?i competen?e în derularea PEAD 2010 în România sunt: Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, responsabil cu derularea m?surilor finan?ate din fondurile UE; Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultura (APIA), ca institu?ie subordonat? care gestioneaz? la nivel na?ional fondurile alocate de UE prin FEGA; Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, responsabil cu stabilirea categoriilor de persoane beneficiare a ajutoarelor alimentare; Ministerul Administratiei ?i Internelor prin Consiliile jude?ene; Consiliul General al Municipiului Bucure?ti ?i autorit??ile publice locale (prim?rii).
Beneficiarii acestor ajutoare alimentare sunt stabili?i de HG nr.600/2009, dup? cum urmeaz?:
a) familiile ?i persoanele singure care au stabilit, prin dispozi?ie scris? a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) ?omerii care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj, acordat? potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale c?ror drepturi, ob?inute din pensie sau, dup? caz, din pensii cumulate, se afl? sub 400 lei/luna;
d) persoanele cu handicap grav ?i accentuat, adul?i ?i copii, neinstitu?ionalizate.
Produsele distribuite în cadrul PEAD 2010 sunt: f?in?, m?lai, biscui?i, paste f?inoase, zah?r ?i lapte praf.
Distribuirea ajutoarelor alimentare se face prin intermediul Consiliilor jude?ene ?i al Consiliului General al Municipiului Bucure?ti, care le repartizeaz? la prim?riile localit??ilor din fiecare jude? , sau la prim?riile de sector în Bucuresti, acestea asigurând distribuirea c?tre beneficiari, persoane eligibile conform HG nr. 600/2009.
Stabilirea cantit??ilor ?i responsabilitatea derul?rii concrete a distribuirii c?tre persoanele beneficiare intr? în competen?a Consiliilor jude?ene ?i a Consiliul General al Municipiului Bucure?ti.
PEAD 2010 va fi finalizat pân? la data de 31 decembrie 2010, dat? pân? la care ajutoarele alimentare vor ajunge în depozitele Consiliilor jude?ene ?i ale CGMB, urmând ca acestea s? finalizeze la rândul lor distribu?ia c?tre beneficiari, pân? la 31 martie 2011.

Serviciul Rela?ii cu Publicul ?i Comunicare

06.10.2010. 09:26


Eva 20.10.2010. 15:47

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password