APIA/Finalizare SAPS 2009

Centrul jude?ean Gorj al Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) a încheiat în data de 9 iunie, campania de depunere a cererilor de plat? pentru schemele de sprijin pe suprafa?? pentru anul 2009.
La nivelul jude?ului Gorj, în perioada 2 martie – 9 iunie 2009 au fost depuse un num?r de 25132 cereri pentru o suprafa?? de teren agricol utilizat de 99.617,84 hectare.
Comparativ cu anul precedent, raportat la întreaga perioad? de depunere, num?rul cererilor a crescut cu 734 iar suprafa?a pentru care s-a solicitat sprijin financiar, de asemenea, a crescut cu aproximativ 6100 hectare.
Centrul judetean Gorj al APIA constat? o cre?tere semnificativ?, fat? de anul 2008, a num?rului fermierilor care au depus cereri în intervalul 2 martie – 15 mai.
Reamintim fermierilor c? pentru cererile depuse în perioada 16 mai – 9 iunie vor fi percepute penalit??i de 1% pentru fiecare zi lucr?toare de întârziere. Cererile care vor fi depuse dup? data de 9 iunie nu mai sunt admise la calculul pl??ii pentru campania SAPS 2009.
Beneficiarii m?surilor de sprijin pe suprafa?? pot fi persoanele fizice ?i/sau persoanele juridice care exploateaz? terenul agricol pentru care solicit? plata, în calitate de proprietari, arenda?i, concesionari, asocia?i, administratori în cadrul asocia?iilor în participa?iune etc.
Dac? proprietarul a dat terenul în arend?, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafa?a în cauz? va fi acordat celui care lucreaz? terenul.
Preciz?m c? sunt eligibile la plat? exploata?iile cu suprafa?a de cel pu?in un hectar ?i formate din parcele agricole cu suprafa?a de cel pu?in 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbu?tilor fructiferi, suprafa?a minim? a parcelei trebuie s? fie de cel pu?in 0,1 hectare.
Schemele/m?surile de sprijin pe suprafa?? sunt finan?ate din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural? (FEADR) ?i din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P?durilor ?i Dezvolt?rii Rurale (MAPDR).
Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

12.06.2009. 00:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password