APIA/Efectuarea plătilor directe în agricultură pentru anul 2008

Centrul jude?ean Gorj al Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? a efectuat autorizarea la plat?, pân? la 30.06.2009, pentru un num?r de 22.810 de fermeiri care au depus cereri pentru acordarea pl?tilor unice pe suprafa?? (SAPS), a celor na?ionale directe complementare (CNDP),precum ?i a celor compensatorii acordate pentru zona montan? defaforizat? ?i pentru m?surile de agromediu.
Sumele aferente cererilor autorizate la plat? sunt de 39.141.561,65 lei (10.462.022 euro), ceea ce reprezint? asproximativ 94% din totalul sumelor cuvenite
Num?rul de cereri depuse în anul 2008 la nivelul judetului Gorj a fost de 24.398 fermieri, totalizând o suprafata agricol? de 93.555,95 hectare.
Facem precizarea c? din categoria marilor fermieri, respectiv a celor ce utilizeaz? suprafe?e agricole de peste 25 hectare, în anul curent au formulat cereri un num?r de 219, la aceast? dat? fiind autoriza?i la plat? 207 fermieri, suma aferent? fiind de aproximativ 6 milioane lei (1,6 milioane euro).
Autorizarea la plat? este superioar? pentru anul 2008, în sensul în care suma ce se acord? pentru cererile eligibile este mai mare cu cel pu?in 50%, comparativ cu anul de plat? 2007, la aceea?i dat?.
Un num?r de 232 fermieri au fost sanctiona?i cu excluderea de la plat? pentru cereri de sprijin sub limita admis? de un hectar, fie pentru depunerea cererii dup? termenul de 09.06.2008, fie pentru supradeclar?ri, identificarea gre?it? a parcelelor agricole ?i neîndeplinirea Bunelor Condi?ii Agricole ?i de Mediu (GAEC).
În urma controlului administrativ efectuat pentru toate cererile de sprijin a rezultat un numar de 1.279 cazuri de supradeclar?ri, situa?ie în care 2 sau mai mul?i fermieri au solicitat sprijin financiar pentru aceea?i parcel? agricol?. Pentru solu?ionarea acestor cazuri, fermierii implica?i au fost notifica?i ?i convoca?i în vederea clarific?rii situa?iei. O parte a acestor cazuri a fost solutionat? dar au existat ?i cazuri în care litigiul nu s-a rezolvat ?i ambii fermieri au fost exclu?i de la plat?. Excluderi de la plat? au mai fost cauzate de declararea unor suprafe?e în blocuri neagricole, neprezentarea documentelor de clarificare a regimului de exploatare a terenului, etc.
În campania 2008 au fost efectuate 788 controale clasice pe teren, pentru 510 fermieri ce au fost selecta?i pe baza analizei de risc. Controalele clasice în teren, realizate prin masuratori GPS, au vizat conformitatea datelor înscrise în cerere de c?tre fermieri cu privire la suprafete, identificarea corect? în cadrul blocurilor fizice, categoria de folosin??, modul de folosin?? (cultura existent?) ?i respectarea Bunelor Conditii Agricole ?i de Mediu (GAEC). De asemenea au fost efectuate un numar de 6 supracontroale pentru a se urm?ri corectitudinea controlului clasic initial.
Un num?r de 1.889 de fermeiri au f?cut obiectul controalelor prin teledetec?ie.
Din controalele realizate s-au desprins, ca aspecte esen?iale ale neconformitatii, urmatoarele:
? pozi?ionarea necorespunz?toare a parcelelor agricole în interiorul blocului fizic;
? identificarea eronat? a parcelelor agricole în blocurile fizice;
? suprafe?e solicitate la plat? mai mari decat cele m?surate în teren;
? nerespectarea Bunelor Condi?ii Agricole ?i de Mediu pentru toate parcelele agricole aflate în exploatarea fermierului.
Toate aceste aspecte au generat respingerea la plat? a cererilor respective, fie aplicarea de sanc?iuni prin reducerea procentual? în functie de gravitatea neconformitatilor sau corec?ii în Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole.
în jude?ul Gorj sunt încadrate în zona montan? defavorizat?(ZMD) un num?r de 12 unit?ti administrativ-teritoriale, respectiv, localita?ile Bumbe?ti – Jiu, Pe?ti?ani, Runcu, Schela, St?ne?ti, Tismana, Baia-de Fier, Crasna, Mu?ete?ti, Novaci, Polovragi ?i Pade?. Fermierii care de?in si exploateaz? terenuri agricole în aceast? zon? au beneficiat de plata suplimentar? compensatorie pentru terenurile respective, în cuantum de 50 euro/ha. De asemenea un num?r de 16 localit?ti din jude?, cele cuprinse în Zona montan? defavorizat? la care se mai adaug? un num?r de patru localit??i, respectiv, Arcani, Lele?ti, Turcine?ti ?i Bumbe?ti – Pi?ic, beneficiaz? de pl??i compensatorii de agromediu. Fermierii care de?in si exploateaz? terenuri agricole în aceasta zon? au beneficiat de plata suplimentar? compensatorie pentru terenurile respective, în cuantum de 182 euro/ha. Sprijinul financiar este adi?ional la pl??ile unice pe suprafa?? (SAPS) ?i la pl??ile directe na?ionale complementare (CNDP).
Schemele/m?surile de sprijin pe suprafa?? sunt finan?ate din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural? (FEADR) ?i din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P?durilor ?i Dezvolt?rii Rurale (MAPDR).
Potrivit regulamentelor europene, statele membre trebuie s? finalizeze pl??ile la hectar pân? la 30 iunie, pentru a nu fi supuse penalit?tilor. Pentru 4% din sumele pl?tite peste termenul limit? nu se aplic? penalit??i, dar sumele ce dep??esc acest procent vor suporta o penalitate de 10 %, care va cre?te progresiv pân? la 15 octombrie, când procentul de penalizare va fi de 100 %. Sumele pl?tite dup? data de 15 octombrie nu mai sunt decontate din bugetul Comunit??ii Europene.
Director coordonator,
dr. ing. Constantin Negrea

02.07.2009. 13:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password