APIA/ Din 6 noiembrie 2009, adeverinţe pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Directe Complementare în sectorul zootehnic

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) elibereaz?, începând de vineri, 6 noiembrie 2009, adeverin?e pentru beneficiarii Pl??ilor Na?ionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic care inten?ioneaz? s? acceseze credite de la b?ncile care au încheiat cu Agen?ia conven?ii pentru finan?area capitalului de lucru.
Potrivit Conven?iei, APIA eliberez? o adeverin?? prin care se confirm? c? beneficiarul a depus cererea de plat? pentru CNDP pentru anul 2009 ?i c? au fost efectuate controalele ?i verific?rile administrative. De asemenea, adeverin?a confirm? num?rul de animale eligibile pentru acordarea pl??ilor, precum ?i faptul c? beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plat?.
Reamintim c? acest sprijin financiar se acord? sub forma primei pe exploata?ie, pentru specia bovin?, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru specia bovine, cuantumul total este de 571 lei/cap (HG 1252/2009), iar pentru ovine/caprine cuantumul este de 44 lei/cap (HG 1261/2009). APIA a pl?tit deja prima tran?? pentru acordarea Pl??ilor Na?ionale Directe Complementare, în cuatum de 200 lei/cap bovin? ?i de 15 lei/cap ovin?/ caprin?.

Prin urmare, adeverin?a va confirma ?i suma pe care beneficiarul o mai are de primit, reprezentând a doua tran?? a Pl??ilor Na?ionale Directe Complementare.
Adeverin?ele se elibereaz? în urma unei cereri depuse de c?tre beneficiari la Centrele Jude?ene APIA. Al?turi de cererea de eliberare a adeverin?ei, beneficiarul trebuie s? depun? o copie CI/BI, în cazul persoanelor fizice, respectiv o copie CUI ?i originalul împuternicirii de reprezentare, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, beneficiarul trebuie s? prezinte un extract de cont emis de una dintre b?ncile care au încheiat conven?ii cu APIA, în situa?ia în care în cererea de solicitare a Pl??ilor Na?ionale Directe Complementare era men?ionat un cont la o alt? banc?.
APIA a încheiat conven?ii privind finan?area capitalului de lucru pentru desf??urarea activit??ilor curente de c?tre beneficiarii CNDP în sectorul zootehnic cu CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Comercial? Român?, Raiffeisen Bank ?i cu Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA. Astfel de conven?ii urmeaz? s? fie încheiate cu Alpha Bank ?i Banc Post.
Potrivit Conven?iei, b?ncile creditoare vor acorda beneficiarilor eligibili, conform reglement?rilor interne, credite în lei pentru finan?area capitalului de lucru în vederea desf??ur?rii activit??ilor curente. Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA încheie cu b?ncile creditoare câte o conven?ie cadru plafon de garantare, prin care va garanta pân? la 50% din valoarea creditelor acordate.

06.11.2009. 20:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password